Ժողովածոյ առակաց Վարդանայ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Fiction  

ՄՁԵ. ՓՐԿԻԼ Ի ՍԱՏԱՆԱՅԷ
(129 D)

Ապա ով ոք որ կամի 'իսատանայէ եւ մահուանէ փրկիլ եւ յերկինս ընթանալ, պարտէ զինքն պատրաստել . Բ. օրինակաւ. զի որ կամինվազել, թէ հանդերձն երկայն է, ոչ կարէ վազել. այլպարտէ կամ կրել կամ վեր վազել. եւ թէ մերկանայ, թէպէտ յամօթ սուր ընթանայ. որպէս քուշտիկիրքն, յորժամ գօտէմարտին, մերկանան. զի կարասցեն յաղթել. այլ նոքա որ զգեցեալ են, շուտով անկանին:

Հոգեւորապէս հանդերձնցուցանէ զագահութիւնն, որ երկայնացեալ է եւյամենեւին ոչ կշտանայ. եւ հանդերձս այս յոյժարգելումն տայ ընթանալ յերկինս. վասն այն պարտէկարճել եւ չափաւորել զինքն. ուստի արագ ընթանայ 'իպատուիրանս Աստուծոյ։