Ժողովածոյ առակաց Վարդանայ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՄՂԸ. ԿԱԹ ՄԵՂՈՒ ՊԱՏՃԱՌ ՊԱՏԵՐԱԶՄԻ
(198/189 D)

Այր ոմն ունէր խանութ եւմեղր կու ծախէր. եւ կաթեաց կաթ մի մեղրէն գետին. եւ պիծակ մի նստաւ վերայ նորա. եւ կատու վազեաց եւէառ զպիծակն. եւ յետ նորա շուն վազեաց եւ էառզկատուն. եւ խ[ա]նութին տէրն եզարկ զշունն եւսպանեաց. եւ կայր այն գեղին դրացութիւն գեղ մի, որշունն յայն գեղիցն էր. իբրեւ իմացաւ շան տէրն, եթէխանութպանն զիւր շունն սպանեաց, յայն ժամ եկն եւսպանէ զխանութպանն։ Յետոյ յարեան . Բ. կողմանցգեղացիքն եւ արարին պատերազմ մեծ ընդ միմեանս. եւեղեւ կոտորումն մեջ նոցա. զի մնաց երկու կողմանցմարդ մի կենդանի վասն կաթ մի մեղրի համար:

Ցուցանէ. զի ամենայն որ 'իհետ աշխարհիս շրջի, նա որպէս այն . Բ. գեղի մարդիքվասն կաթ մի մեղրի համար մտ"ն (մարտնչին)։Նոյնպէս ամենայն, որ զմեղս գործէ, նա մեռանի, որպէսմեռան այն մարդիկքն:

ՄՂԸա. 51 F Խանութպան մի մեղրկու կշռէր, կաթ մի գետինն կաթեց. նայ պիծակ մի 'իվերայ նստաւ, կատուն խանութէն վերայ վազեց. չիպամի մէկ ալ խանութէն վազեց եւ զկատունսպանեց։ Յայնժամ . Բ. խանութպաննի յիրար դարձան եւբազում արեան հեղութիւն եղեւ. եւ յորժամ զպատճառնիմացան, նայ մէկ կաթն մեղր էր։