Ժողովածոյ առակաց Վարդանայ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՅԻԱ. ՀՐԵԱՅ ԵՒ ՔՐԻՍՏՈՆԵԱՅ
(34 F)

Ջհուտ մի հորն էր անկել եւէր օրն շաբաթ. եւ էկեալ քրիստոն"յ մի, թէ բերեմչուան եւ հանեմ զքեզ հօրուտ. եւ ասաց, թէ չեմ 'իկամիլ. զի շաբաթ էր. էկեալ մէկ ալ օրն քրիստոն"յն'ի ջուրն. եւ ասաց [ց]ջհուտն, թէ չեմ կամիլ. զիկիրակի էր:

Եւ մէկնութիւն սորա այս է. զի այն ջհուտն զքրիստոնայք կու նշանակէ եւքրս"նյքն զՔրիստոս եւ ջրհօրն զգուբ մեղաց եւանօրէնութեան եւ շաբաթն հանգիստ թարքմանի. զիմարդիք յաշխարհիս հեշտութիւն մարմնով հանգել ենեւ Քրիստոս ձեռն կու տայ եւ մարդիկ ոչ կամին ելանել. եւ յայն կեանքն կամի զերծանիլ տանջանաց եւԱստուած ոչ տայ ձեռն. զի չէ ժամանակ, որ է կիրակի։