Ժողովածոյ առակաց Վարդանայ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՅԼԵ. ԱՐԵՆԱԹԱԹԱԽ ԳԼՈՒԽ
(63 F)

Այր մի ճանապարհ կերթայրեւ տեսեալ գլուխ մի արենաթաթախ, զի գնայր իբրեւզնետ. եւ ասաց. այն Աստուածն, որ զքեզ ստեղծել է, ասայ, թէ ի՞նչ կենդանի ես եւ ո՞ւր կերթաս. եւ ասաց, թէ ես չար պահն եմ. կերթամ այս անուն թագաւորիորդոյն հանդիպիմ. եւ որդի թագաւորին հետ որսոյգնաց. եւ ձգեց ձին եւ Բ. աչքն դուրս էրեկ եւ ձինփախաւ. եւ ինքն խարխափելով գնաց յայլ աշխարհքելաւ. եւ Է. տարի մուրացեալ եւ օր մի յաղբիւրն միլվացվեցաւ եւ աչքն լոյս էրեկ եւ գնաց ծեր միմօտ ասաց զպատճառն իւր. եւ ծերն առեալ տարաւ յիւրաշխարհն. եւ տեսեալ ծնօղացն ուրախացան յոյժ եւծերին բազում արդիւնք արարին։ Եւ այն մարդն, որզգլուխն տեսաւ, երդմնց"ւց զչարպահն եւ ասաց, թէի՞նձ ալ կայ չարպահ. եւ ասաց, թէ ամէն մարդոյ կայ. եւքեզ . Գ. աւր պիտի հանդիպիմ` յայս անուն տարի յայսանուն շաբաթ եւ յօր։ Եւ յորժամ օրն էկաւ, էառ[ոչխարի] գլուխ եւ գինի եւ այլ ապրանք. եւ գնաց մտաւ'ի խրճիթ մի . Գ. օր եւ անդ մտեալ ուրախանայր. զի անցէչար պահն։ Եւ թագաւորն էլեալ յորս եւ չիպամի գնաց'ի ծակն, էգիտ եւ նայ քարովն էզարկ. եւ էլեալկաղկընծելով. եւ էկեալ գտին եւ տեսին, զի մարդուգլուխ եւ ոտվի կայր յառջեւն եւ բռնեցին տարան. զիկախեսցեն. եւ նայ ասաց, թէ . Գ. օր զսուֆրանմատնէհարեցէք եւ զիս զնտան ձգեցէք եւ ապայսպանէք. եւ արարին այնպէս եւ յետ . Գ. աւուրն տեսին, զի ոչխարի էր գլուխն եւ ոտվին. եւ իմացեալ զպատճառնզարմացան եւ ետուն փառս Աստուծոյ։