Ժողովածոյ առակաց Վարդանայ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՅՁ. ՊԱՐՈՆ ԲՈՒՐԴԷԼ ԵՒ ՔԱՀԱՆԱՅ
(110 ՄԽ. Ի ՎԱ 31, էջ 151)

Պարոն Բուրդէլն յաւուրմիում գնայր զօրօք ճանապարհ. եւ քահանայ միհանդիպեցաւ ճանապարհին։ Իջեալ ձիոյն զօրօքնհանդերձ եւ համբուրեցին զաջ քահանային. եւ նայիպնԱշիանախ անուն տրտնջեաց պարոնին. եւ պարոնն ծածուկպատուիրեաց. զի մի՛ կնքեսցեն եւ թաղեսցեն զընտանիսնայիպին. մեռաւ որդին եւ ո՛չ թաղէին. եկն առ պարոննեւ ասէ, թէ քահանայքն զիմ որդին չեն թաղեր. եւ նաասէ. երթիցուք` ես եւ դու թաղեսցուք։ Ասէ, թէ այդանհնարին է։ Դարձեալ ասէ. վասն է՞ր այն օրնտրտնջեցեր, երբ որ առանց քահանայի չեմք կարերլինել։ Վասն այսորիկ պատուել պարտէ զքահանայն ընդԱստուած եւ ընդ մարդ, թէ մեծ եւ թէ փոքր, թէ քահանայեւ թէ վարդապետ։

Փառք Աստուծոյ եւ Երրորդութեան: