Պատմագրութիւն

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Վասն ոսկերաց Ջաֆար փաշային:Յորժամ կոտորեաց Թահմազ-ղուլի խանն զՔուրտսն ՚ի դաշտին Վժանայ, ըմբռնեաց եւ զոմանս ՚ի մեծամեծացն, եւ կնդեալ առաքեաց առ մեծ Շահ-Աբասն. եւ նա հրամայեաց մերկացուցանել եւ արկանել առաջի առիւծուցն` արս երիս` ՚ի զբօսանս զօրաց իւրոց: Եւ ապա հարցեալ վասն Ջաֆար փաշային` թէ ո՞ւր իցէ գէշ նորա, եւ ասացին` թէ ՚ի Թաւրէզ է: Եւ առաքեաց հանել եւ բերել առ ինքն. եւ մանրեալ զնա կացնաւ, խառնեաց ընդ գարւոյ. եւ աղացեալ արար ալիւր, եւ եփեաց հաց, եւ մանրեալ էարկ առաջի շանց. եւ կերին: Եւ այսպէս ունէր նախանձ ընդ ազգին Օսմանցւոց: