Պատմագրութիւն

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Վասն նշանացն երկնից:


Յառաջ քան զշարժն եղեւ նշան ինչ յերկինս. զի տեսին ՚ի գիշերի միում յօդս` որպէս թէ նիզակաբունս կապուտս` եւ երկայն եւ լայն` ՚ի հարաւոյ եւ ՚ի հիւսիս, եւ երկոքին ծայրքն բարակ որպէս դեղարդի. եւ սակաւ սակաւ դարձոյց զտտունս իւր յարեւելս եւ յարեւմուտս. եւ այնպէս կացեալ յաւուրս Ի` եւ անյայտ եղեւ: Յետ այսորիկ երեւեցաւ աստղ մի ՚ի Միջերկրեայս` սաստիկ մեծ քան զայլ աստեղս, դեղին գունով, ունելով զհերս երկայն եւ լայն` սպիտակ որպէս զձիւն, ձգեալ դէպ յարեւմուտս. եւ փայլէր հերքն` որպէս թէ կայծս թափել յերկիր, եւ ահարկու տեսողացն. եւ կացեալ այնպէս ամիս մի, եւ լինէր երկօրեայ երեւիւր մինչեւ ցառաւօտ, երբեմն ՚ի մէջ գիշերի, եւ երբեմն յառաւօտին եւ երբէք ո'չ շարժէր ՚ի տեղւոջէն. եւ ապա եղեւ անյայտ: Յետ այսորիկ երեւեցաւ յարեւելս աստղ մի կարմիր որպէս որդան, եւ ունէր երիս գէսս, մին սպիտակ, մին աստղագոյն եւ մին խարտեաշ` բոլորագունդ, ինքն բարձր, եւ գէսքն կախեալ դէպ ՚ի երկիր, ինքն կայր անշարժ, գէսքն շարժէին երբեմն երբեմն. եւ կացեալ աւուրս վեց, եւ յետ վեց աւուրց գէսքն ցրուեցան, եւ ինքն երեւիւր ՚ի բազում աւուրս. եւ կորեաւ անհետ: