Կամենից

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

  1688. Վարդան արքեպիսկոպոսն ի հոս վիզիդադօր, յունվարի 10, կու պսակէ զԽաչգօն Թորոսենց Կամէնցացի:

1689. Վարդան արքեպիսկոպոսն՝ մարտի 18, կոնդակով կու ձգէ յերեցփոխանութենէ զԲան Թուման Դասբրօվիչն, ու զՏէր Զախնօվիչն ի հոս վիգարիուս կ՚անէ, anno 1694:

Տէր Խաչատուր Զօխնօվիչն օդրզիմադ կ՚անէ մեր Պարնէն, pro patentes, Գրագօվսքիյէն բրէզանդայ այս մեր եկեղեցուն, օգոստ. 26, եւ ինսդիդուցիայ կ՚առնու մեր Գ. Վարդան արքեպիսկոպոսէն, սեպտեմբ. 2:

Վարդան արքեպիսկոպոսն՝ հոկտեմ. 10, արար զգաւառական ժողով ի Լօվն, ու քաշվեցան յամէն քաղաքէ քահանայք. ուր Գեր. Նունցիուսն Գանդէլմի բրէզիտէնս կ՚լայ: Այս ժողովքին մէջ արարին, որ Պատարագատետր սրբագրվի ու տպվի ի Հռօմ, եւ Տօնացոյցն այլ, եւ ուրիշ բաներ. եւ այսպէս խրկեցին զասոնք ի Հռօմ. ու խնդրեցին զՍուրբ Ժողովն, որ զՏէր Աստուածատուր եպիսկոպոսն ձէնէ ի Հռօմ, սրբագրէ զայս գրքերս, ու պտել տայ:

1690. Վարդան արքեպիսկոպոսն յայս տարի, նոյեմ. 10, զմեր Սդանիսլաւօվու Կտրիճվորաց Եղբայրութիւնն նոր յիրմէն տված կոնտակովն երկուսումն կու հաստատէ. զորն որ վաղուց Նիկօլ Թորոսովիչն հիմնել էր: -( Ի Կոնտակէն ):

1691. Տէր Օգսէնտիոս Վօծրէսգուլ Վարդապետն յայս տարի ձեռնագրեցաւ եպիսկոպոս ի Լօվն, օգոստ. 5, Վարդան արքեպիսկոպոսէն:

Աստուածատուր եպիսկոպոսն յայս տարի եկաւ ի Հռօմ. մնաց ի հոն 8 տարի. դարձաւ ի Լօվն 1698 ին. չի կարցաւ իր մ՚ալ հաստատելու. զէրամ, սուրբ Ժողովքն չուզաց փոփոխութիւն անելու վասն արեւելեան Հայերուն, որ ալիժօվ չխռուին, ու ալիժօվ. զէ Բադէր Պօնէզանայ Բրէքէֆդն ( ինչպէս որ լսել ամ, ) զամեն այն բանը կ՚աւիրէր:

1694. ԶՏէր Խաչատուր Զախնօվիչն՝ Գեր. Վարդան արքեպիսկոպոսն՝ մայիսի 18, Թուրքին ու Թաթրին հեծելութեան ատենը, վիգարիուս կ՚անէ Սդանիսլաւօվու, Սնեադինու, Դիսմինիցու, Լիսցայի, եւ Նատվօրնային:

1696. Վարդան արքեպիսկոպոսն վիզիդօվադ կ՚անէ զմեր Սդանիսլաւօվու եկեղեցին, յունիսի 21. կոնտակով կ՚արգիլէ, որ ժողովուրդն ալ շատ խուրպաներ ( մատաղ ) չանէ. ոչ քահանայն խուրպանու կամ մատղի մորթած տավրին կաշին եւ խօլն չառնու. այլ է Սուրուկճիքն:

1698. Աստուածատուր եպիսկոպոսն այս տարի ի Հռօմայ դարձաւ ի Լօվն , սուրբ Ժողովին հրամանաւն գօատիւդօր ( օգնական ) ու սուգցէսօր ( յաջորդ ) արքեպիսկոպոսութեան Լօվայ . զէրամ Վարդան արքեպիսկոպոսն շատ սուբլիքօվադ արավ , պատճառ դնելով զիրեն ծերութիւնն ու զտկարութիւնն : Բայց շիտակն ասելով , ինքն՝ օտար երկրի ըլլալով , ու զամենայն բանն Բադերնէրուն ( լատին կրօնաւորք ) խրերօվն անելով , շատ անգամ զժողովըրդին սիրտն ազրեց . յետքը ոչ ժողովուդն , ոչ քահանայք աէպ ( պատիւ , յարգանք ) չէին դնել . ասոր համար հնարքով զԱստուածատուր եպիսկոպոսն ի հոս եբեր , եւ զամենայն իշխանութիւնն ձեռքն եդիր . զարտ ( զատ , բաց ի ) զիրէն աթոռն ու զարքեպիսկոպոսութեան դիդուլն (titre):