Կամենից

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

  (Զի եկն Նիկոլ առ ինքն ի հնազանդութիւն. եւ պատուիրէ ընդունել զնա):

 

Է՝

ՅԻՍՈՒՍԻ Քրիստոսի ծառայ Փիլիպպոս կաթողիկոս ամենայն Հայոց եւ պատրիարգ Վաղարշապատու լուսակառոյց եւ քրիստոսամատոյց վեհափառ եւ հրեշտակապար սրբոյ աթոռոյ Էջմիածնի. Յորմէ ժամանեալ հասցէ գիր աւրհնութեան եւ նամակ պահպանութեան. շնորհք առաքելական եւ աստուածային օրհնութիւն ի վերայ տեառնապահ եւ քրիստոսախնամ մայրաքաղաքիդ Իլովայ, Ս. Լուսաւորչ իհարազատ որդւոց հայազուն ազանց մերոյ. մեղսաքաւիչ քահանայից, հանճարաշատ երեսփոխանաց, խորհրսաթիւ դատաւորաց, արգասապատիւ տօլվաթաւորաց, եւ առհասարակ ժողովրդոց, արանց եւ կանանց, ծերոց եւ տղայոց, երիտասարդ եւ կուսից, եւ ամենայն չափու հասակի հաւատացելոց ի Տէր, մեծամեծաց եւ փոքունց, միանգամայն ամենեցուն. ամէն. Շնորհք ընդ ձեզ եւ խաղաղութիւն յԱստուծոյ Հօրէ մերմէ եւ ի Տեառնէ Յիսուսէ Քրիստոսէ, եւ ի Հոգւոյն Սրբոյ կենարարէ եւ յառատաձիր բարերարէ, եւ յամենազօր մարդասիրէ եւ ամէնունակ բաշխողէ. ամէն: Աւրհնեսցէ զձեզ Տէր Աստուած եւ նախախնամեալ պահեսցէ անխռով եւ անսասան կենօք. եւ զարդարեսցէ հոգւով եւ մարմնով, տամբք եւ տեղօք, զարմօք եւ զաւակօք, որդւովք եւ դստերօք, սիրելեօք եւ բարեկամօք, ընկչիւք եւ ապրանօք, այգեստանօք եւ բուրաստանօք, հոգեկանօք եւ մարմնականօք. եւ փրկեսցէ յամենայն փորձանաց՝ յերեւելեաց եւ յաներեւութից, մարդադէմ գազանաց, ի քարասիրտ բռնաւորաց. ամէն:

Ընդ սիրոյ աւրհնութեանս յուշ լիցի վերոգրեալ սիրելեացդ մերոց. զի ահա այսքան տարի այսքան նեղութիւն եւ վիշտ որ ձեզ պատահեղաւ, թէ ի սատանայէ էր թէ ի չար մարդկանէ եւ թէ վասն մեղաց. այդքան նեղութիւն կրեցիք եւ որքան ջանացիք՝ ուստեք ելս իրաց ոչ գտէք. ոչ է թագաւորաց, ոչ յիշխանաց, ոչ ի մէնջ, եւ ոչ այլ ուստեք: Ահա ի գթութենէն Աստուծոյ ելեալ դիմեաց առ մեզ Նիկօղայոս արքեպիսկոպոսն բազում խոնարհութեամբ, եւ եցոյց մեզ զկատարեալ հնազանդութիւնն. եւ մեք վասն օգտի ձերոյ եւ խաղաղութեան՝ ընկալաք բազում սիրով եւ յոյժ մեծարանօք, որպէս վայել է հարազատ որւոյ դարձելոյ առ ծնողն. եւ վերստին շնորհեցաք զիւր եպիսկոպոսական պատիւն եւ իշխանութիւնն: Այսուհետեւ իբրեւ զմի հարազատ եւ հնազանդ որդւոց մերոց է. վասն որոյ ընկալարուք զդա բազում սիրով եւ յոյժ մեծարանօք, եւ ամենայն կարողութեամբ հպատակ եւ հնազանդ լերուք դմա. եւ ի հոգեւոր գործ մի՛ խառնիք՝ որ ոչ վերաբերի առ ձեզ. դորայ է գործ: Մի՛ ոք իցէ ընդդիմացօղ կամ հակառակօղ դմա: Եւ եպիսկոպոսական հաս եւ իրաւունքն յինքն հասուցանէք անթերի: Այսուհետեւ ով ոք խռովութեան պատճառ լինի՝ թէ ի քահանայից թէ ի դատաւորաց եւ թէ յաշխարհականաց, չարաչար բանադրանս ընդունելոց է, եւ պատուհասակոծ լինելոց: Սիրոյ եւ խաղաղութեան ջանացարուք. եւ վասն ամենայն սնոտի եւ ընդունայն բանից մի՛ վրդովիք եւ աղմկիք. այլ երկայնամիտ լերուք, եւ զօգուտն խորհեցարուք: Ահա ամենայն խորհրդւոց մերոց սենեակ Պարոն Խաչքօն դատաւոր ձեր. զմեր ամենայն խորհուրդ ի Պարոն Խաչքօնէն իմանայք. եւ զոր ինչ ի մերմէ կողմանէ ասասցէ ձեզ՝ ունկնդիր լինիք: Ահա ի մերմէ կողմանէ Ս. Էջմիածնայ երեսփոխան կարգեցաք զՊարոն Խաչքօն. ըր զինչ Էջմիածնայ հաս եւ իրաւունք լիցի, թէ գանձանակ թէ ողորմութիւն, թէ յիշատակ, բովանդակն Պարոն Խաչքօն ժողովեսցք. եւ պարոնտիրի եւ ձերով գիտութեամբ եւ կնքով ի Ս. Էջմիածինն հասուսցէ: Ընդ սմին եւ զայս խնդրեմ, զի Թօխաթացի Խոճայ Մարկոսի որդի Սիմէօն չէլէպին՝ որ այս բարի բանիս պատճառ եղեւ, եւ պարոնտիրին՝ դրամով օգնեաց, որ եկն եւ խաղաղութիւն եղեւ, զնորա դրամն ըստ արժանոյն առաւելապէս յինքն հասուցանէք. եւ ըստ երախտեացն երախտահատոյց լինիք, պատուով եւ մեծարանօք: Լ

Գրեցաւ թուղթս ի Թվին Հայոց ՌՃԲ, յապրիլ ամսոյ ԺԵ, ի մայրաքաղաքն Կոստանդնուպօլիս:

ԵՍ ՓԻԼԻՊՊՈՍ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ ԻՄՈՎ ՁԵՌՄԲՍ ԳՐԵՑԻ: