Կամենից

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

  (Նուիրակ առաքէ զՏէր Յովհ. Վարդապետ առ Նիկողայոս արքեպիսկոպոս եւ  առ Լեհահայս, խնդրելով եւ տուրս վասն պարտուց Էջմիածնի):

 

ՅԻՍՈՒՍԻ Քրիստոսի ծառայ Յակոբ կաթողիկոս ամենայն Հայոց եւ պատրիարգ Վաղարշապատու լուսապսակ եւ երկնահանգէտ գերապատիւ եւ հռչակաւոր վեհափառ եւ հրեշտակապար սրբոյ մեծի աթոռոյս Էջմիածնի. Յորմէ ժամանեալ հասցէ գիր աւրհնութեան եւ նամակ պահպանութեան, շնորհք առաքելական եւ աստուածային առատահոս աւրհնութիւն, հանդերձ նախախնամական գթութեամբն ի վերայ հաւատարիմ եւ իմաստուն ծառայիցդ Քրիստոսի եւ ճշմարտապէս հոգեւոր մատակարարիդ, եւ իսկութեամբ ցաւակցաբար ցաւակցողիդ եւ մտերիմ հարազատագոյն հարազատիցդ, եւ սրտէ սիրեցեալ որդւոյդ մերոյ, եւ մեծափառ հոգեւոր ծնողիս աստուածաընկալ սրբոյ աթոռոյս Էջմիածնայ փառս եւ պարծանք՝ Լեհաց երկրի աստուածապահ քաղաքացդ. Նախ, հաւատարիմ եւ սիրելի եղբօր մերոյ Նիկողայոս արհի եպիսկոպոսիդ, եւ քահանայիցդ եւ ԲԺ Դատաւորացդ, եւ առհասարակ ժողովրդոցդ առ հասարակ ամենայնի: Շնորհք ընդ ձեզ եւ խաղաղութիւն անսկզբնական Էին, եւ ողորմութիւն նորին էակից Բանին, նախախնամութիւն եւ գթութիւն փառակից Հոգւոյն ճշմարտի գետօրէն ծաւալեսցի, անճառ բղխմամբ պարգեւեսցի, հրահոսան իջմամբ տեղասցի, անսահման պայմանաւ ցօղեսցի, անձրեւահեղ տարածեսցի, եւ մշտագուարճ առեղիցի. ամէն. Աւրհնեսցէ զձեզ Քրիստոս Աստուածն յաւիտենական, պահելով անփորձ եւ անսասան, երկարաձգեալ ամօք յարամնայական, զարդարեալ առաքինութեամբ հոգեկան, լրացեալ ընչեղիւք մարմնական, եւ ուռճացեալ փառօք գերազանցական, պերճացեալ ուստերօք յոգնական եւ պճնեալ դստերօք զանազան. նախախնամեալ սիրելեօք յարաձգական եւ բարեկամօք միշտ յաւիտենական. ննջեցելոց տացէ կեանս անթառամ յաւիտենից յաւէժ եւ առ յապագայն. ամէն:

Եւ ընդ սիրոյ նամակիս յայտնի լիցի սիրելեացդ իմոց, զի ահաւասիկ զսիրելի եւ զհաւատարիմ որդին մեր զՏէր Ովանէս վարդապետն առաքեցաք ի կողմանս ձեր, հանդերձ սրբալոյս մեռոնաւ, որ եկեալ նուիրակութեամբ եւ վարդապետական իշխանութեամբ բաշխեսցէ զաստուածաշնորհ մեռոնն սրբութեամբ, ի մէջ աստուածասէր եւ բարեպաշտ ուղղադաւան հաւատացելոցդ հայկազան սեռիդ, սիրով Հոգոյն: Խնդրեմ ի հարազատ որդեկացդ, զի դուք էք մեծ սիւն եւ հաստատութիւն սուրբ աթոռոռոյս Էջմիածնայ, զի յամենայն ժամ ձեօք պարծիմք, եւ ձեր ընծայիւք եւ առատատուր ողորմութեամբն է շէն եւ պայծառ սուրսբ աթոռս. վասն որոյ հայցեմ ի ձէնջ զի յորժամ հասցէ առ ձեզ սիրելի որդիտ մեր, սիրով եւ քաղցրութեամբ ընդունիջիք, հարազատական լրջմտութեամբ պատուեալ մեծարեսջիք, զմիմեանս յորդորելով, դատաւոր առ դատաւորն, իշխան առ իշխանս, ժողովուրդք առ ժողովուրդն. ամենեքեան վառելով ի հոգեւոր նախանձն, յորդորիչք եւ յօժարեցուցիչք լինիջիք առ միմեանս. որ յորդառատ սիրով եւ հեշտալրական քաղցրութեամբ ընծայեցէք զձեր հոգւոյ նուէրն զոր առ մեզ շնորհէիք: Եւ մանաւանդ քան զնուիրակութիւնն կրկնակի օգնութիւն իմն կու խնդրել ի ձէնջ. քանզի յոյժ բազմացեալ է պարտքն ի վերայ սուրբ տանս, այս քան՝ զի պարանոցաթաղ կեամք է մէջ պարտուցն. եւ այլ բազում վիշտք են մեզ, զորս ձանձրութիւն է թուելն. այլ ի հոգեւոր որդոյտ իմոյ լուիջիք. զի բերան առ բերան պատմեսցէ ձեզ զանցքն մեր: Եւ դարձեալ կրկին թախանձանօք խնդրեմ սիրելի եղբօրէդ իմոյ Պարոնտիրէդ եւ ի քահանայիցդ եւ ի մեծաշուք դատաւորացդ. զի փութանակի գործառնութեան դորին օգնական եւ թելադիր լինիջիք, զի մի՛ յետասցի, եւ տոկոսն ի վերայ պարտուցն բարդեսցի. զի կամքն մեր այս էր, զի բոլոր տունս Յունաց ի դա էաք յանձնեալ, հանդերձ երեք վարդապետօք, զի նուիրակեսցեն. այլ վասն պարտուցն որ կարի նեղացուցին զմեզ, երկու երեք նուիրակ այլ առաքեցաք յամենայն կողմանս. զի մինչեւ Յայտնութիւն աւարտեսցեն. եւ դուք եւս մի՛ յամեցուցանէք, զի մինչեւ Յայտնութիւն Քրիստոսի՝ զերկիրդ Լեհաց եւ Ուռումէլու՝ աւարտեսցէ, եւ դարձցի եւ բերցէ զձեր հոգոյ պտուղն եւ հաւատոյ ընծայն՝ առ սուրբ աթոռս. եւ մի՛ վեր ի վերոյ տեսանէք՝ թէ ըշտապեցուցեալ եմք: Այլ եւ խնդրեմ զի ամենայն ինչ լիապէս հոգասջիք, թէ Հոգէբաժին, թէ Քառասնից, թէ յիշատակ, լիապէս ընդ իւրաքանչիւր պարտիք հատուցանել. զի սրտին սէրն ի ձեռացն տուրքն կու երեւի. զի մինչեւ ցայժմ ամենայն նուիրակք մեր շնորհակալութեամբ եւ առատատուր արդեամբք (են) ուղաւորել, եւ նարդեանս եւս քան եւս պարտիք զնոյն սէրն եւ գութն ցուցանել. զի ձեր առաջին պտուղն այս է որ գա (գայ) առ մեզ. որպէս վայել է ձեր աստուածսիրութեանդ՝ այնպէս արասջիք:

Գրեցաւ ի թուականիս Հայոց ՌՃԺ. յունվարի ԺԲ, աւրն շաբաթ: