Ատամնաբոյժն արեւելեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՏԵՍԻԼ է.

ԹԱՓԱՌՆԻԿՈՍ, ՄԱՐԿՈՍ, ՆԻԿՈ

ԹԱՓԱՌՆԻԿՈՍ

Մօտ եկո՛ւր, երկու ժամէ ի վեր քեզի համար դեղ կը փնտռէի, ահա գտայ: ( Շիշ մը տալով ) Ա՛ռ ասիկա, բամ­պակի վրայ քանի մը շիթ կաթեցուր, օրը ութն անգամ ցաւող ակռային վրայ դի՛ր, քանի մը օր ասիկա ըրէ, տեսար որ ցա­ւը կ՚աւելնա յ ինձի եկուր, սեպէ՛ թէ բժշկուեցար: ( Մարկոս գլուխը կը շարժէ, իմացնելով որ հասկցաւ ): Կայնէ հիմա, բերնէդ հանեմ սա փատը: Նիկո՛, ոտները, ձեռները քակէ. ( Նիկո կը քակէ ) հասկցա՞ր, տղաս, կարծեմ թէ առանց քաշե­լու այդ ցաւող ակռան պիտի բուժիս:

ՄԱՐԿՈՍ, սեղանին մօտենալով ատրճանակը կ՚առնէ

Պատասխան տո՛ւր հարցումներուս, արեւելեա՞ն է թէ արեւմտեան:

ԹԱՓԱՌՆԻԿՈՍ

Ա՞ս ինչ պիտի ըլլայ:

ՄԱՐԿՈՍ

Ամենափոքր շարժում մը կրնայ մահ պատճառել. Նիկո՛, ձեռները կապէ՛։

ՆԻԿՈ

Պարոն…

ՄԱՐԿՈՍ

Հիմա կը մեռցնեմ, շուտ կապէ՛. ( Առ Թափառնիկոս ) վերի՞ թէ վարի ՛ յարկն է:

ԹԱՓԱՌՆԻԿՈՍ

Կորի՛ սըկէ, գարշելի…

ՄԱՐԿՈՍ

Ապերա՛խտ, ինձի դէմ կը խօսիս. Նիկո, փատը դիր բերանը:

ԹԱՓԱՌՆԻԿՈՍ

Վերջապէս պիտի…

ՄԱՐԿՈՍ

Համբերութիւն, սովորութիւնս այս է, կը կապեմ, վա­սնզի ատամնաբոյժ մը միայն վկայականով չկրնար կա­տարեալ ատամնաբոյժ ըլլալ, պէտք է քիչ մ՚ալ խելք ունե­նալ, ինչպէս որ վարդապետ մը սեւ վեղարով չկրնար կա­տարեալ վարդապետ ըլլալ, թէ որ ուսմունք չունենայ: Թէպէտ եւ իմ բռնած ընթացքս հիւանդներու տհաճոյ կը թուին, բայց վերջը գոհ կ՚ըլլան: ( Աքցանը առնելով ) Համբերէ՛, սեպէ՛ թէ ակռադ ելաւ:

ՆԻԿՈ, մեկուսի

Ես երթամ, չըլլայ որ իմ ալ ակռաս քաշէ: ( Կ՚երթայ ):

ՄԱՐԿՈՍ, աքցանը Թափառնիկոսի բերանը խոթելով

Ա՛հ, թշուառ տղայ… շատո՞նց ի վեր է որ կը ցաւի:

ԹԱՓԱՌՆԻԿՈՍ

Ա՜հ… ա՜հ…

ՄԱՐԿՈՍ

Ինձի տուած իւղ է դ քանի մը կաթիլ կաթեցուր եւ ցաւող ակռային դիր… մնաք բարով… ահա, պարոն ատամնա­բոյժ, ասիկա Ատամն ընդ ատաման եղաւ: ( Կ՚երթայ ):

ԹԱՓԱՌՆԻԿՈՍ

Ա՞հ… Ուրկէ էր որ դիմացս ելաւ սա մարդը… ձեռներս, ոտներս կապեց: ( Կանչելով ծառան ) Նիկո, Նիկո…