Պատմութիւն Հայոց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
* ԻԳ. Տէր Աստուած որ նա միայն * ինքնութեամբ * եւ * ոչ ոք յառաջ քան զնա * չիք ոք այլ Արարիչ ամենայնի՝ որ երեւի եւ որ ոչն երեւի բայց * Որդին միածին որ ի Հաւրէ ծնեալ եւ Հոգի * նորուն որ ի նորին յէութենէ որով եղեւ աշխարհս ի սկզբանց անդ արարեալ միասնական Երրորդութեանն միով զաւրութեամբ կամացն * ամենազաւրաց միախորհ միակամ միաբուն * ինքնութեամբ * եւ ամենայն ի նմանէ եղեալ երկինք եւ երկիր։ 2  Արարեալ զերկինս խորանարդ հաստայարկ եւ զերկիր թանձրայատակ * աղխեալ սեղմեալ եւ զերկինս կախեալ զոչնչէ եւ զերկիրս ի վերայ ոչնչի կացուցեալ եւ ի նմին զանդունդս համատարածս * խաւարազգածս աներեւոյթս անկազմս * անարարս եւ անյարդարս անպատրաստս ստուերամածս։
       3  Եւ անդէն իսկ ընդ ասելն Հաւրն արարչութեան ցարարչակից * Որդին եւ ցհամագործ * Հոգին որ ի վերայ ջուրցն շրջէր անդ ի ներքոյ ջուրցն * հրամայեաց լինել կազմածոյն * յաւրինուածոց արարածոց։ 4  Ասացեալ * ի Հաւրէ * առ խորհրդակալսն խորհրդակատարսն համագործսն՝ լինել լոյս եւ անդէն եղեալ լոյսն համասփիւռ՝ խաւարակուլ աւրաբեր։ 5  Եւ յետ այսորիկ հաստատութիւն ջրամած սառնեղէն ծովահերձ ջրաբաժին որով երեւեալ * ցամաքն ամենածին ծաղկաբուղխ տնկաբեր ։ 6  Եւ յետ այսորիկ ասացեալ միասնական Երրորդութեանն զաւրութեան՝ լինել * լուսաւորացդ առ ի ջրեղէն խորանանման հաստատութեան երկնին ճառագայթաձիգք աշխարհագունդք նշանացոյցք ժամանակաչափք * եւ ապա * զազգն շնչակեաց թռչնոց եւ զեռնոց եւ ջրածին կայտառաց ։
       7  Յետոյ բղխեալ եռացեալ յերկրէ * ամենայն չորքոտանեաց ազգ իւրաքանչիւր ըստ իւրում կարգի վայելելիս հաստատեալ յառաջակամ պատրաստութեամբ * կամացն Աստուածութեան առ ի պատիւ մարդոյն։ 8  Որ զվայելչականն * հանդերձեալ առնել Արարչին որ կամարար կամացն առեալ անդէն զբարերարութիւն իւր ցուցանել * առնել * զբանաւոր զիմաստուն զխաւսուն արարածն ի մէջ * անխաւս անբան անիմաստ արարածոցն։ 9  Զի իմաստունն գիտասցէ * զպատիւ Արարչին * իմացեալ զԱրարչին * սքանչելութեան շնորհս փառաւորութեան՝ գիտասցէ դարձուցանել ի նմանէ * զփառաւորութիւն փոխարէն * եւ ընդ նմին եւ ի ձեռն նորին՝ ամենայն արարածք երեւեալ գործքն մատուսցեն զփառաւորութիւն։