Պատմութիւն Հայոց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԼԴ. Վասն որոյ բարկացեալ տեառն Աստուծոյ ի վերայ ժողովրդեանն՝ գարշելի առնէր * զժառանգութիւնն մատնեալ զնոսա ի ձեռս հեթանոսաց զի զորոց սիրեցին պաշտել զդիսն եւ ի նոսին պոռնկեցան՝ զնոսին տանջիչս * եւ թշնամանիչս եւ գերիչս ի վերայ յարուցեալ՝ մատնեաց ի ձեռս նոցա որպէս եւ * ասէն թէ * Մատնեցի զնոսա ի ձեռս հոմանեաց իւրեանց հեթանոսաց եւ տիրել նոցա ատելեացն եւ թշնամեացն նեղել * զնոսա խոնարհեցուցեալ զնոսա ի ներքոյ ձեռաց նոցագ։ 2  Զի թէ եւ բազում անգամ փրկեաց զնոսա ի ձեռաց նեղչացն սակայն յետ ելանելոյն * ի նեղութենէն՝ ի նոյն յաճախեցին դառնացուցին զԱստուած ի խորհուրդս իւրեանց եւ կորացան * յանաւրէնութեան իւրեանց։
       3  * Սակայն * հայեցաւ Տէր ի նեղութիւնս նոցա՝ ի լսել զձայն աղաւթից նոցա * յիշեալ զուխտն որ ընդ հարսն էր եւ գթացեալ ըստ բազում ողորմութեան իւրում եւ ետ զնոսա ի գթութիւնս առաջի ամենայն գերչաց նոցա։ 4  Փրկեաց զնոսա տէր Աստուած եւ ժողովեաց ի հեթանոսաց, * դարձուցեալ զնոսա ի գերութենէն յետ ամացն եաւթանասնից յերկրէն Բաբելոնի * ի կողմանցն Ասորեստանի ։ 5  Շինեաց զաւերակսն վերստին եւ նորոգեաց զտաճարն անուան իւրոյ ետ զմարգարէութիւնն եւ դարձոյց զքահանայութիւնն եւ նորոգեաց միւսանգամ * վերստին զամենայն եւ * անդէն իսկ զբանն ընծայեցոյց զոր յետ անցելոց յաւիտեանցն կատարեաց միածնաւն իւրով։
       6  Զի ոչ եթէ յետոյ իմացեալ ամենագիտին՝ * գայր * երեւել Որդին յաշխարհ եւ բարձրացուցանել զմարդիկ ի փառս աւագութեան այլ * ըստ յառաջադրութեան ի սկզբանն՝ կատարեաց ի վախճանի։ 7  Զի խորհուրդն * ծածկեալ առ Աստուած * յազգացն յաւիտեանց այժմ յայտնեցաւ սրբոց իւրոց քանզի նմանութիւնք երեւեալք * առ ժամայն արդարոցն՝ գուշակք ճշմարտութեանն * յաւիտենականի * որ գալոցն էր՝ լինէին։