Պատմութիւն Հայոց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
ԽԵ. * Կոչեցեալ ապա * յԵգիպտոսէ՝ * գայ անցանէ ի Նազարէթ ի կարծեալ հայրենիսն * իւր * ըստ մարմնոյ աճէ եւ զարգանայ հասակաւ ըստ աւրինակի մարդկան որդին մարդոյ անսայ եւ Իսրայելական ազգին՝ զի ինքնակամ * դիմեսցեն ի բացեալ աղբիւրն կենաց։ 2  Քանզի զնմանէ իսկ գուշակէ սաղմոսանուագն թէ Աղբիւրն * կենաց ի քէն էե։ 3  Զոր եւ Փրկիչն յայտ * արարեալ սամարացի կնոջն ասելով Թէ գիտէիր դու զպարգեւսն Աստուծոյ եւ ո՛վ է որ * ասէդ ցքեզ թէ տուր ինձ ըմպել՝ դու արդեաւք խնդրէիր ի նմանէ եւ տայր քեզ զջուր կենդանիզ։
       4  Որոյ ապա ի լնուլ ամացն իւրոց երկոտասանից՝ ելեալ յԵրուսաղէմ եւ ընդ վարդապետս աւրինացն բանս * ի կիր արկեալ եւ զարմացուցեալ զամենեսեան առ ի կատարելոյ զմարգարէականն * թէ Ահաւասիկ ի միտ առցէ մանուկ իմ վերասցի եւ բարձրասցի եւ փառաւորեսցի յոյժա։ 5  Զի թէպէտ եւ խոնարհեցաւ Աստուածութիւնն յերկնից՝ սակայն յերկրակեաց ի ներքնոցս * բարձրացեալ ճանաչի ։ 6  Ի միտ առեալ * զի թէպէտ եւ խոնարհութեամբ էջ՝ սակայն * ինքնաբուն իւրոց փառացն զաւրութեամբ վերացեալ ըստ յառաջագուշակ տեսողութեան մարգարէին թէ Վերասցի եւ բարձրասցի եւ փառաւորեսցիբ։ 7  Իբրեւ զի * ոչ ինչ է նա կարաւտ փառաց այլ յետ իւրով կամաւք զիւր կամս կատարելոյ համբերատար իշխանութեամբն * ոչ եկամտաւ ինչ այլ բնական փառաւքն վերացեալ * ճանաչէր * երկնաւոր զաւրուն ըստ այնմ որ ասէն թէ Համբարձաւ Աստուած աւրհնութեամբ * եւ Տէր մեր ձայնիւ փողոյգ։
       8  Իսկ փողն միթէ * եղջի՞ւր ինչ գոչիցէ * փքոցուռոյց * լնդովք թռալիր աւդով փողիցն * այտմամբ այլ * աստուածասքանչ աւետեաւքն զամենայն գոչել եւ լցուցանել թէ Ահա Աստուած ահա Տէրդ։ 9  Զի եւ * ճանապարհս քարոզութեան կենսաբեր նորա վարդապետութեանն արասցեն եւ զնա ի միտ առեալ ծանիցեն թէ Ահա Տէր որում սպասէաք * սմա ցնծասցուք եւ ուրախ լիցուք ի փրկութեան մերումե։ 10  Որ նովիմբ * ճանապարհք քարոզութեան բացեալ * իւրեանց կենացն լուսոյ բարեաց հանգստեան եւ ի միտ առեալ ծանիցեն * թէ ընդ նմա յարքայութիւնն վերացեալ լուսեղէն * յարկացն * բնակութեան * լինիցին բնակիչք * հաւանեսցին լսել ի միտ առնուլ այսինքն է ճանաչել զնա տիեզերաց որպէս եւ սաղմոսարանն ասէ թէ Յիշեսցեն եւ դարձցին առ Տէր ամենայն ծագք երկրիա։
       * Եւ վերանալն եւ բարձրանալն՝ զի էջ ի խոնարհութիւն խոնարհ * մարմնովն * վասն այնորիկ նորին խոնարհութեան մարմնոյն կերպարանաւք բարձրանայ։ 12  Իբրեւ զմարդ * խոնարհ երեւեալ * եւ առաւել քան զամենայն մարդիկ հեզ եւ խոնարհ եւ հանդարտութիւն ցուցեալ համբերութեամբ * վշտացն զոր առ ի մարմինն վասն * այսորիկ նովին մարմնովն բարձրացեալ ի խոնարհութեանցն * մարդկութեամբն վերացեալ * եւ բարձրացեալ եւ փառաւորեալ իբրեւ զի զմարդատեսիլ կերպարանացն զոր առն՝ բարձրացուցանէր * զբարս խոնարհութեան աւրինակեալ տպաւորէր յինքեան ։