Պատմութիւն Հայոց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
ԽԶ. Արդ՝ լռեալ ամս երեսուն * զինքն ի յայտնելոյ * ի հասակ մարմնոյն զարգացեալ ըստ բնութեան աճման մարմնոյն՝ * անսայ * եւ մկրտութեան եւ * նախ յառաջագոյն կարապետ առաջոյ արձակեալ զՅովհաննէս * մեծն մարգարէիցն՝ պատրաստել նմա ճանապարհ եւ ուղղել զշաւիղս յայտնութեան նորա։ 2  Անսայ տալ զմկրտութիւն ապաշխարութեան ոչ զմկրտութիւն * աստուածադրոշմն լուսաւորութեան կենացն անվախճանից այլ տալ * զապաշխարութեանն սրբութեան մկրտութիւն որպէս առ մովսիսեան դարիւն յորժամ * Աստուած երեւել նոցա կամէր՝ հրամայէր նոցա լուանալ եւ սրբել զի արժանաւորք լիցին աստուածատես փառացն երեւելոյ ։
       3  Սոյնպէս եւ Յովհաննէս եկեալ լուանայր զժողովուրդն ապաշխարութեամբ զի յորժամ Աստուածորդին երեւեսցի՝ * պատրաստագոյնք արժանաւորութեամբ նորին վարդապետութեանն զունկնդրութիւն մատուսցեն ի սիրտսն գործել ճանապարհ * զի ի հեզ եւ ի խոնարհ աւթեւանս զամենատէրն ընդունել մարթասցեն։
       4  Արդ՝ * եկեալ եւ ինքն մկրտի * ի Յովհաննէ * ձեռն արկեալ գրել կտակ յաւիտենական եւ իւրով արեամբն կնքեալ ապրել * ամենեցուն լուսաբեր եւ կենսատու մկրտութեամբն * հրամայեաց ամենայն երկրածին * մարդկան ամենայն մսեղեաց աստուածանման պատկերին փրկութեան նմանել ։ 5  Արդ՝ եկեալ առ կնքատուն Յովհաննէս մկրտել ի նմանէ որոյ զահի հարեալ՝ ընդդէմ գնացեալ թէ Ինձ * պարտ է ի քէն մկրտել ա։ 6  Որոյ լուեալ պատասխանի եւ առեալ հրաման * համարձակ զնա * մկրտելոյ թէ Թոյլ տուր այժմ * զի այսպէս * արժան է լինել զի կատարեսցուք * զարդարութիւնս ամենայնբ։
       7  Եւ զի՞նչ իցեն արդարութիւնքն եթէ ոչ զոր Հոգւովն սրբով նորուն Յովհաննու * հայրն Զաքարիա գոչեաց թէ Յիշեաց ասէ զերդումն զոր երդուաւ Աբրահամու հաւր մերում տալ մեզ առանց երկիւղի զփրկութիւն ի թշնամեաց մերոց եւ ի ձեռաց ամենայն ատելեաց մերոց պաշտել * զնա սրբութեամբ եւ արդարութեամբա։ 8  Ըստ որում եւ երգողն ասէ Յիշեաց զուխտ իւր որ ընդ Աբրահամու եւ զերդումն իւր ընդ Սահակայ եւ հաստատեաց առ Յակովբ զհրաման իւր եւ առ Իսրայէլ զուխտ իւր յաւիտենիցբ։ 9  Աւրհնեաց հարցն հաւատովք զամենայն * երկիր աւրհնեաց կատարեաց * զխոստմունսն եւ * վասն նորին էջ ինքն ի ջուրսն եւ սրբիչ եւ նորոգիչ միանգամայն զջուրսն կացուցանէր։
       10  Եւ վասն զի զերկիր զառաջինն ի ջուրցն * փարատեցուցեալ * հրամանաւ եւ ջրովն պարարեալ՝ ամենայն բոյսք * եւ զեռունք եւ գազանք եւ անասունք եւ թռչունք ի ջուրցն դալարութենէ բղխեցին յերկրէ սոյն աւրինակ դալարեցոյց զարգանդ ծննդականութեան ջուրցն՝ մկրտութեամբ սրբեալ ջուրբքն եւ նորոգեալ զհնութիւն մաշուածոյ հողեղէն * նիւթոյս * զոր մեղացն էր մաշեալ * հնացուցեալ մերկացուցեալ ի շնորհաց անտի * Հոգւոյն։ 11  Արդ՝ * միւսանգամ բացեալ զարգանդ աներեւոյթ * Հոգւոյն երեւելի * ջրովն՝ նորածնունդ նորափետուր զարդարեալ միւսանգամ ի ծննդականութիւն աւազանին զգեցուցանել զամենեսեան լուսաւոր պատմուճանաւք որ միւսանգամ վերստին ծնանիցին։
       12  Քանզի * ի սկզբանն իսկ * արարչութեան ժամանակին՝ * շրջէր Հոգի Աստուածութեան ի վերայ ջուրցն եւ անտի զկազմած * արարածոցն * յաւրինէր * ի լինելութիւն * արարածոցն հրամայէր հաստանալ։ 13  Նա եւ զհաստատութիւն երկնի՝ բնակութեան հրեշտակաց * հրեղինաց որ երեւիս մեզ ջրեղէն՝ հրամայեաց հաստանալ։ 14  Նոյն աւրինակ եկեալ կատարէ զուխտն զոր եդ * ընդ հարսն։ 15  Էջ * ինքն ի ջուրսն սրբեաց զջուրս ներքինս երկրիս՝ * որ մեղաւք * մարդկան էր պղծեալ։
       16  Արդ՝ * իւրոց գարշապարացն * կոխելով զջուրսն՝ սրբեաց * եւ սրբիչս արար։ 17  Եւ որպէս յառաջագոյն շրջէր * Հոգին ի վերայ ջուրցն՝ նոյն աւրինակ բնակեսցէ ի ջուրսն * եւ զամենեսեան ընկալցի որ ծնանին նովաւ։ 18  Եւ ջուրքն վերինք մածեալք բնակութիւն են հրեշտակաց։ 19  Արդ՝ զայս ջուրս * իբրեւ * զայն ջուրսն արար * վասն զի * ինքն էջ * ի ջուրսն զի ամենեքեան Հոգւովն * ի ջուրցն նորոգեալ հրեշտակասցին եւ նոյն Հոգին մինչեւ յաւիտեան ի ջուրցն զամենեսեան * յորդեգրութիւն մատուցանիցէ ։ 20  Վանս զի * դրունս բացեալ * ջուրցն ի խոնարհ * զի վերնաջուրցն դրունք բացցին երկնից եւ զամենեսեան փառաւք վերացուսցէ յորդեգրութիւն։
       * Վասն զի ճշմարիտ Որդին Աստուծոյ խոնարհեցաւ եւ էջ ի ջուրսն * մկրտութեան զի զխոստմունսն * կատարեսցէ զհարցն եւ զաւետիսն ։ 22  Յառաջ քան * զայն եւ զթլփատութիւնն * առ յանձն զի եւ երկոցունց կողմանցն շնորհեսցէ շնորհս եւ հատուսցէ զբարիս ։ 23  Զի իւրով թլփատելովն կատարեսցէ զհաստատութիւն խոստմանցն * եւ ի խրախունս հրաւիրմանցն որդեգրութեան * ժառանգութեան արժանաւորացն։ 24  Եւ ի մկրտելն՝ զամենայն մկրտեալսն * կեցուցանէ * իւրով յանձն առնլովն զմկրտութիւնն եւ պատուական * արարեալ զմկրտութիւն՝ * իւրով իջանելովն ի մկրտութիւն ։
       * նախ անտի իսկ ի միտ առեալ * ճանաչի * ճշմարիտ Որդին Աստուծոյ՝ բարբառովն Հաւր իւրոյ * եւ իջանելովն ի վերայ նորա Հոգւոյն։ 26  Զի անտի իսկ ի միտ առեալ ճանաչի առ ի կատարելոյ * զյառաջասացութիւնն Հաւր թէ Ահաւասիկ ի միտ առցէ մանուկ իմ վերասցի եւ բարձրասցի եւ փառաւորեսցի յոյժ ա։
       * Զի ամս երեսուն լուռ եւ աներեւոյթ շրջեալ ի մէջ նոցա եւ ապա եկեալ հասեալ ի մկրտութիւն՝ արդ ի մկրտութեանն ճանաչի ամենեցուն։ 28  Յովհաննէս վկայէ եւ ասէ * Սա է զորմէ եսն ասէի որ զկնի իմ գայ՝ առաջի իմ եղեւ * զի նախ նա * իսկ առաջին էր զի ի լրութենէ անտի նորա մեք ամենեքեան առաք շնորհս բ։