Պատմութիւն Հայոց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
ԾԵ. Արդ՝ եկեալ ի մէջ ժողովրդեանն յուշ առնելով զյանդիմանաւոր եւ զհրապարակախաւս վարդապետութիւնն իւր՝ ասէ թէ Ես յայտնի * խաւսեցայ ընդ աշխարհի եւ յամենայն ժամ ուսուցի ժողովրդեանն ի տաճարի անդ ուր ամենայն Հրեայքն ժողովեալ էին եւ ի ծածուկ ինչ ոչ խաւսեցայա։ 2  Որ եւ աղաղակ իսկ եդեալ * ասէր թէ Որ հաւատայ յիս՝ * հաւատայ յայն որ առաքեացն զիս եւ որ տեսանէ զիս՝ զայն տեսանէ որ առաքեացն զիսբ։ 3  Եւ այսպէս վկայութիւն եդեալ ճշմարտութեամբ եւ ուխտեալ՝ երթայ այնուհետեւ անկանել ի ձեռս ապստամբողացն։ 4  Զի որք ի լուսաւոր * եւ * ի կենդանատու վարդապետութենէն թիկունս դարձուցեալ մոլորեցան՝ * թերեւս ի շաւշափել ձեռացն չարչարանաւք զկենդանարարն՝ սթափեսցին եւ զգաստասցին մոլորականքն։
       5  Քանզի * քահանայիցն եւ աւրէնսուսոյց վարդապետացն մատնեցաւ առ ի յուշ առնելոյ նոցա աւրինաւքն զյառաջապատում չարչարանացն իւրոց * եւ նոցա առեալ դատեցան զդատաւորն ամենայնի ըստ ամենայն գրելոցն վասն նորա։ 6  Որպէս եւ Պաւղոս յԱնտիոք Պիսիդացւոց վկայէ վասն նորա թէ Բնակեալքն յԵրուսաղէմ անծանաւթք եղեն ի նմանէ եւ ըստ բարբառոյ մարգարէիցն որ յամենայն շաբաթսն ընթեռնուին՝ դատեալ կատարեցին * եւ ոչ մի ինչ պատճառս մահու գտեալ՝ խնդրեցին ի Պիղատոսէ սպանանել զնագ։ 7  Եւ իբրեւ առեալ զկեանսն՝ յանդիման իւրեանց կախեցին զփայտէ * այն վասն որոյ * յառաջագոյն Տեառն * նշանակեալ * առ ի յաւրինացն թէ Պարտ է բարձրանալ Որդւոյ մարդոյդ։ 8  Եւ * անդ այնուհետեւ ի ժամուն յայնմիկ * լցեալ * կատարի բանն որ ի Յովբ * թէ * Որ տայ հրաման արեգական եւ ոչ ծագէ եւ թաքուցանէ զաշխարհատարած * ճառագայթսն եւ որ կնքէ զիւրաքանչիւր փայլիւն աստեղաց ե։
       9  Եւ * ի վեցերորդ * ժամէ անտի ասէ * աւետարանագիրն խաւար կալաւ զերկիր մինչեւ * ցինն * ժամ աւուրն * առ ի կատարելոյ զԱմովսական մարգարէութիւնն թէ Եղիցի յաւուր յայնմիկ ասէ Տէր Տէր մտցէ արեգակն ի միջաւրէի եւ խաւարեսցի յերկրի լոյս ի տուէա։ 10  Հանգոյն նմա եւ Զաքարիա թէ Եղիցի յաւուրն յայնմիկ ոչ եղիցի լոյս եւ ցուրտ եւ պարզ եղիցի աւր մի եւ աւրն այն յայտնի Տեառն * ոչ տիւ իցէ եւ ոչ գիշեր եւ ընդ երեկս եղիցի լոյսբ։
       11  Եւ զի՞նչ իցէ * թէ Աւրն այն յայնտի Տեառն * եթէ ոչ յառաջագոյն նկատեալ մարգարէիւքն ասէ * թէ աւր Տեառն որոյ եւ ժամադրութիւնն հասեալ կայր։ 12  Որպէս եւ Դանիէլ ի հրեշտակէն տեղեկացեալ գրեաց թէ Յետ վաթսուն եւ երկուց եաւթներորդացն սպանցի աւծեալնգ։ 13  Իսկ Յայտնի Տեառն՝ զնշանաւորն ասէ զոր * արեգակամբն ցուցեալ որպէս ի սկզբանցն * ի լինելութեանն հաստատեաց զլուսաւորսն թէ Եղիցին ի նշանսդ։ 14  Վասն որոյ իւր իսկ յերկարեալ զհրաժարելն հանդերձ խաւարադիր ժամուն նշանաւն զի Հայեսցին եւ տեսցեն զոր խոցեցիննե։ 15  Իսկ նոքա եւս քան զեւս նսեմացեալք եւ հասեալք * ի յատակս մոլորութեան եւ իբրեւ շունք համրացեալք * ի խոստովանողական բարբառոյն ։
       16  Եւ նորա կատարեալ զամենայն * որպէս ասէ աւետարանագիրն թէ Յետ այսորիկ գիտաց Յիսուս * եթէ ահա ամենայն ինչ կատարեալ է՝ ասէ Ծարաւի * եմա զի * լցցի գիրն այպանութեան բաժակաւն քացախ ընդ լեղւոյ խառնեալ մատուցանէին բ վասն որոյ նշանակեաց թէ Ամենայն ինչ կատարեալ էգ։ 17  Անդ * լցեալ * եւ բան մարգարէին թէ Կատարած ինքն արասցէդ վկայէ եւ Պաւղոս * թէ Իբրեւ կատարեցին զամենայն զգրեալսն * վասն նորա՝ իջուցեալ զդին եդին ի գերեզմանի ե։
       18  Եւ զինն ժամաւն ասէ գոչեաց Յիսուս ի * ձայն մեծ եւ ասէ * Էլի էլի լամա սաբաքթանի այսինքն է * Աստուած Աստուած իմ ընդէ՞ր թողեր զիսզ։ 19  Տեսանե՞ս * զի ի հրաժարելն՝ անոխակալութեամբ վարդապետութիւն գործէ որով եւ զաւազակն խաչակից իւր եւ զհարիւրապետն * եւ զբազում եւս այլս աշակերտեալ։ 20  Քանզի կամաւք եկեալ ի կատարումն եւ ոչ ուրուք ի բռնութենէ ըմբռնեալ ամենազաւրն վասն որոյ * գոչեաց ի ձայն մեծ զի կատարեսցէ զասացեալսն մարգարէին թէ Արեգակն եւ լուսին խաւարեսցին եւ աստեղք ծածկեսցեն զլոյս իւրեանցէ եւ Տէր ի Սիոնէ գոչեսցէ եւ յԵրուսաղեմէ տացէ զձայն իւր ը։
       * ո՞վ իցէ ի մարդկանէ որ ի տագնապել ոգւոյն յորժամ մաւտ ի սպառելն իցէ՝ զաղաղակ տայցէ կամ գոչիցէ այլ բերանակապ եւ անբան եւս եղեալ յառաջ * քան զմեռանելն իսկ ։ 22  Իսկ * հաստիչ ոգւոց Քրիստոս կամայական սիրովն եկեալ * ի մահ՝ * ազդ առնէր բարձրաձայն հանդերձ ահաւոր նշանաւքն * տուելովք թէ եւ ի հրաժարելն միակամ միագործ է ընդ * Հաւր եւ յայտնի արարեալ զհաւաստի մահն իւր վասն աշխարհի բարբառելով զմարգարէականն թէ Աստուած Աստուած իմ ընդէ՞ր թողեր զիսա եւ * թէ Ի ձեռս քո դնեմ * զհոգի իմբ։