Պատմութիւն Հայոց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
ԾԶ. Եւ զի * մի՛ * յերկբայս ինչ վասն փութանակի եւ լուսաւոր յարութեանն ի նենգաւորացն համարեսցի՝ իջուցեալ ի փայտէն եդին ի գերեզմանի * զորմէ ինքն իսկ կանխաւ նշանակեաց * աւրինակելով ըստ մարգարէին թէ Որպէս * Յովնան եղեւ ի փոր ձկանն զերիս տիւս եւ զերիս գիշերս նոյնպէս լինելոց է Որդի մարդոյ ի սիրտ երկրիգ։ 2  Որով լցաւ տեսողութիւնն Եսայեայ թէ Ահաւասիկ * դնեմ ի հիմունս Սիոնի վէմ պատուականդ հանգոյն նմա եւ հոգեպատում երգողին թէ Ի հող մահու իջուցին զիս ե * որում եւ Պաւղոս վկայէ թէ Մեռաւ ըստ գրոց եւ թաղեցաւզ։
       * Որոց եւ Հրեայքն հմուտ եւ տեղեկագոյն * եղեալ ասացելոցն եւ * պատմեալ դատաւորին զասացեալսն Քրիստոսի թէ Յերիր աւուր յառնելոց եմ՝է առին դաս մի զինուորաց զի անքուն ակամբ պատրաստականք * կայցեն ի գիշերապահս զգուշութեամբ։ 4  Իսկ Տէրն ըստ * ասացելոյն իւրոյ յարուցեալ յաւուրն երրորդի զի որպէս ի մահն կամաւք Հաւր՝ նոյնպէս * եւ ի փառս յարութեանն զի լցցին եւ ասացեալքն մարգարէին թէ Յետ երկուց աւուրց յաւուրն երրորդի յարիցուք եւ կացցուք առաջի նորա եւ զհետ երթիցուք ճանաչել զՏէր եւ իբրեւ զառաւաւտ պատրաստական գտցուք զնաա։ 5  Որով * լուծեալ զերկունս մահու Քանզի ոչ իսկ էր հնար * արգելուլ նմա * ի նմանէբ որ չէրն վաճառեալ ընդ մեղաւք զի թէպէտ եւ վիրաւորեցաւ եւ համարեցաւ * ընդ ննջեցեալսն ի գերեզմանս առ ի բառնալոյ զմեղս եւ բժշկելոյ զարարածս իւր՝ այլ առանց աւգնականի եւ ի մեռեալս ազատգ։
       6  Քանզի միայն եւ անծառայական * անձամբ * եւ ի մեղացն ազատ՝ սպան զզաւրացեալ մահ աշխարհակուլ եւ եհատ զամենայն արտաւսր յամենայն երեսացդ։ 7  Վասն այնորիկ եւ ասացեալն կատարէր թէ Ոչ թողցես զանձն իմ ի դժոխս եւ ոչ տացես սրբոյ քում տեսանել զապականութիւն * ծանուցեր ինձ զճանապարհս քո կենաց լցուցեր զիս ուրախութեամբ յերեսաց քոցե։ 8  Որ եւ ասէր իսկ թէ Ես եմ հովիւն քաջ * եւ վասն խաշանց իմոց դնեմ զանձն իմզ։ 9  Եւ ել * այնուհետեւ յերկրէ հովիւն հաւտից * բանաւոր ոչխարաց եւ կատարէ զմարգարէական բարբառն թէ Որ եհան յերկրէ զհովիւն հաւտիցէ * զոր առաքեալն թարգմանէ * թէ Եհան ի մեռելոց զհովիւն հաւտից զմեծն արեամբ յաւիտենական ուխտին՝ զՏէր մեր Յիսուս Քրիստոսը։
       10  Եւ քանզի բազում անգամ աւանդեալ ի լսելիս աւրինականացն զչարչարանսն եւ * զերրորդ աւուր զյարութիւնն ոչ պարծանաւք եւ ոչ սպառնալով այլ զի քաղցրուսոյց * վարդապետութեամբ ածիցէ զվրիպեալսն * ի հաւատոցն ճշմարտութիւն՝ յառաջագոյն ժամադիր * առնէ առ ի յարութիւնն։ 11  Զի որոց՝ եկեալ առ ի կուսէն ոչ ծանուցեալ՝ թերեւս * յորժամ առ ի գերեզմանէն գայցէ ՝ դիմեսցեն անկանել յարքայութիւնն ։ 12  Քանզի * առ ի կեալ կենդանեաց եկն կենդանարարն եւ նոքա փոխանակ * կենացն՝ յուսահատութեամբ մահու նուիրեցան։
       13  Մեռաւ ապա վասն * մեռելոցն եւ յարեաւ՝ զի յարութեամբն իւրով աւրինակ լիցի վասն որոյ * եւ ի գիշերի իսկ արարեալ զլուսաւոր յարութիւնն զի պահարկելոցն * եւ զգուշացելոցն ծանուսցէ * զճշմարտութիւն իւր յիրացն կատարելոց։ 14  Որոց թանձրագոյն եւ ահագինս արարեալ * զարհաւիրսն շարժմամբ երկրին եւ վիմաւքն պատառելովք եւ գերեզմանաւքն բացելովք եւ մեռելովքն յարուցելովք։ 15  Որով * եւ լնոյր բան մարգարէին թէ Լերինք շարժեսցին ի նմանէ եւ երկիր խախտեցաւ յերեսաց նորա եւ * վէմք պատառեցան ա որով եւ Խռովեալ պահապանացն եւ եղեալ հանգոյն մեռելոցբ։
       * կենդանին * յարուցեալ * եւ հանդերձ հրեշտակացն վկայութեամբ ծանաւթս տայ՝ որոց եկեալ սպասէին նմա որպէս եւ նշանակեաց մարգարէն թէ Քաղցր է Տէր՝ * որոց սպասեն նմա յաւուր նեղութեան եւ ճանաչէ զերկիւղածս իւրգ։ 17  Քանզի յառաջագոյն իսկ հրաւիրեաց յակնկալութիւն լուսաբեր յարութեանն * որով եկեալ ի վախճան եւ բարբառ մարգարէին թէ Վասն այսորիկ սպասեա՛ ինձ ասէ Տէր յաւուր յարութեան իմոյ ի վկայութիւնա։
       18  Դիմեալ այնուհետեւ պահապանացն ի քաղաքն եւ այնպէս հռչակաւոր եւ ազդական արարեալ զաստուածագործ յարութիւնն մինչեւ * անդէն * գիշերայն * ընթացեալ եկելոց կանանցն ի գերեզմանէն աւետարանել * աշակերտացն զտեսեալ զսքանչելիսն ։ 19  Նոյնպէս * եւ պահապանացն ոգեսպառ * եւ սրտաբեկ ի քաղաքն անկեալ պատմելով քահանայիցն եւ * աշակերտացն եղելոց * մանաւանդ յարուցելոցն * ամբոխելոցն եւ դրդելոցն՝ ի քաղաքն * երեւելով բազմաց։
       * Որով եկեալ ի վախճան * եւ խոստացեալ բան մարգարէին թէ Բացից զգերեզմանս ձեր ասէ Տէր եւ հանից զձեզ ի գերեզմանաց ձերոցբ։ 21  Դարձեալ Եսայի ասէ թէ Յարիցեն մեռեալք եւ * կանգնեսցին որ իցեն ի գերեզմանս զի * ցաւղդ * որ ի քէն՝ բժշկութիւն է նոցագ թերեւս վասն կենդանարար արեանն Քրիստոսի նշանակեաց որ ի վերայ խաչին հեղաւ զամենեքումբք ։ 22  Եւ զի յայտ արասցէ * եթէ անտի մարգարէացաւ՝ զնովիմբ * ածեալ եւ ի դէմս աշակերտացն Գնա՛ ժողովուրդ իմ * մո՛ւտ ի շտեմարանս քո եւ փակեա՛ զդուրս * քո եւ թաքի՛ր առ ժամանակ միդ։
       23  Իսկ կամակոր ազգին խաչահանուացն խլացելոցն եւ կուրացելոցն ի ճշմարտութենէն ոչ ինչ աւգուտ գործեաց՝ ո՛չ պատմութիւն կենդանեացն եւ ո՛չ երեւել մեռելոցն եւ ոչ ահաւորութիւն * նշանացն աստուածայաղթ յարութեանն։ 24  Քանզի վասն նոցա իսկ * առակեաց ամենագէտն * զլինելոց իրսն վասն մեծատանն * թելադրեալ Թէ Մովսիսի եւ մարգարէիցն ոչ լուիցեն՝ ապա թէ * եւ * ի մեռելոց ոք երթայ * առ նոսա՝ * ոչ լսենա։ 25  Որոց ի դէպ ելանէ եւ բարբառ մարգարէին * թէ Յաւուր յայնմիկ առից ի վերայ ձեր * առակ եւ ողբասցեն * ողբս ձայնիւ եւ ասասցեն թէ թշուառութեամբ թշուառացաքբ։ 26  Զոր եւ առեալ * իսկ եւ ազգականին իւրեանց * Պաւղոսի թէ Ողբալով ասեմ զթշնամեաց խաչին Քրիստոսի որոց կատարածն կորուստ էգ։