Պատմութիւն Հայոց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
ԿԱ. Եւ ահա գայ պաշտէ զամենեսին եւ եհաս ահաւասիկ մինչեւ առ ձեզ։ 2  Ահա լի են շտեմարանք * այսր թագաւորի եւ * կազմ են մատռուակք արբուցիչք յաւրինեալ են բաժակք * ի մատունս եւ * յաւրինեալ բազմականք ի տաճարս * կազմեալ զըմպելի քաղցր եւ անոյշ գինի ուրախութեան ամենեցուն որ կամին ըմպել զնա հաւատովք։ 3  Կազմեալ է եւ զմրուրն դառնութեան խաւարին * չարութեան՝ չարացն ըմպելին այրիչն կործանման։
       4  Արդ ահա զոր կամիք ըմպել՝ պատրաստ է երկոքումբք * ստուգութիւն ձեզ մատուցանել ։ 5  Արբէ՛ք զիմաստութիւն եւ մի՛ զանմտութիւն զողորմութիւն եւ մի՛ զբարկութիւն զհաւատսն քաղցրութեան եւ մի՛ զերկմտութիւն անհաւատութեան՝ զայրիչ հրոյն չարութեան որ տոչորէ ի գեհենի եւ ի խաւար տանի այլ զհուր բաժակացն որ լուսաւորեսցէ զձեզ յըմպելն ձերում զնա եւ այրեսցէ * զժանգ մեղաց տգիտութեան ձերոյ եւ պահեսցէ զանձինս ձեր յուսով հաւատոց ձերոց։
       * երանելիք արբին եւ արբեցան եւ ուրախ եղեն եւ արբուցին տիեզերաց * երկուք բաժակաւք՝ որք * կամեցան ըմպել զինչ կամեցանն ։ 7  Արբոյց եւ ձեզ աւադիկ յիմարութիւն տգիտութեան եւ խառնեաց աւադիկ ձեզ դեղ բաժակ մահու առէ՛ք արբէ՛ք արդ հաւատովք * զբաժակն բժշկութեան կենաց անձանց ձերոց զի փրկութեամբ ապրեսջիք յայրմանէն՝ որ * գալոցն է։
       8  Ահա հասեալ է բաժակն պատուհասի պատժոց յանձինս ձեր առէ՛ք արբէ՛ք զբաժակն խաղաղութեան՝ որ * լին է աւգտութեամբ։ 9  Ծարաւի լերուք ապաշխարութեան զի խառնեսցի ձեզ * մխիթարութիւն ուրախութեան։ 10  Արբէ՛ք զհոգին որդեգրութեան եւ * մի՛ զհոգին պղծութեան զոր արբ Շաւուղ եւ տարագրեցաւ։ 11  Արբ Դաւիթ եւ եմուտ յուրախութիւն * Տեառն իւրոյ * նոյնպէս եւ դուք՝ թէ կամիք միայն բարերար է ուրախարարն որ առաքեաց առ ձեզ զայս զառաքեալսս որ * եկին ձեզ յուրախութիւն եւ բերին երկուս բաժակս * զմինն սաստից եւ զմիւսն ուրախութեանց ։
       12  Զի այն որ առաքեաց զերկոտասանսն իւր ընդ ամենայն երկիր մատռուակս՝ նոյն առաքեաց * եւ * զայս զիւր վկայսս ի մէջ ձեր։ 13  Եւ զի * արբեալք էին դուք մոլորութեամբ մեղաց ձերոց՝ արբուցին ձեզ զմրուր պատուհասին որ * եհաս ձեզ զի մահուամբն * իւրեանց եղեն մատռուակք ճշմարտութեան Աստուծոյ աւետեացն առ ձեզ քարոզեցին նոքա նեղութեամբք իւրեանց եւ խառնեցին զարիւնն իւրեանց յերկուս բաժակս զի խրատեսցեն զանմտութիւն կուրութեան սրտից ձերոց։ 14  Եւ դարձեալ պատրաստեսցեն յառաջիկայսն բաժակս * ուրախութեան ձերոյ զի մահու կենդանութեան բաժակաւք ուրախ արասցեն զձեզ զոր ինքեանքն արբին։
       15  Վասն զի տեսին զՏէրն եւ զԱրարիչն արարածոց զի խոնարհեցաւ ի բաժակ խոնարհութեան մահու անարգութեան՝ ինքնակամ իւրովք կամաւք եւ արբ զհամբերութիւն * չարչարանաց բաժակին ինքնայաւժար խոնարհութեամբն վասն այսորիկ ամենայն առաքինի վկայք ճշմարտութեան եւ Աստուածութեան նորա * ետուն նեղութեան զանձինս իւրեանց զի իւրեանց նեղութեամբք եւ վշտաւքն զոր կրեցին՝ վկայք լիցին * այնորիկ որ կամաւք կրեաց զայն զի զմեր անարգութիւնս բարձցէ եւ զմեր չարչարանս * յանձն առցէ եւ մերում մահուն հաւասարեսցէ հաճութեամբ * կամաց իւրոց զի որպէս կամեցաւ զինչ կամեցաւ՝ եւ եղեւ * եւ որպէս կամեցաւ՝ արար։ 16  Զի զմեր հողեղէն բնութիւնս զգեցաւ եւ խառնեաց յանխառն * Աստուածութիւնն զի տացէ մեզ զիւր անմահութիւնն * եւ զանվշտութիւնն եւ զանչարչարութիւնն։ 17  Զապականացու * մարմինս խառնեաց յանապականութիւն * Աստուածութեանն զի զբնութիւնս մեր անապականս գործեսցէ։
       18  Եւ արդարքս այս ցանկացան Տեառն * մահու լինել վկայք իւրեանց մահուամբն՝ * այնմ որ զմեռելութիւն արարածոց կենդանացոյց մահուամբն իւրով։ 19  Զի ցանկալի եղեւ մահ՝ * մահուամբ Աստուծոյ մերոյ որ վասն մեր արբ զբաժակն մահու եւ ետ ըմպել մեզ զբաժակն անմահութեան ։ 20  Վասն զի այս մահ՝ * ժամանակեան է զի միւսանգամ նորոգեսցուք ի փառս յարութեանն անփոփոխ կենացն մշտնջենականաց։ 21  Որպէս ինքն Տէրն ասէ ի սրբում * յաւետարանին * թէ * Արդարեւ արդարեւ ասեմ ձեզ զի եթէ ոչ հատն * ցորենոյ յերկիր անկանի եւ մեռանի՝ լոկ միայն հատ կայ բայց ի մեռանելն՝ բազմապատիկ փառաւորի եւ պտղաբերէ տոհմականաւա։