Պատմութիւն Հայոց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
ԿԴ. Իսկ ճշմարտութիւն բարեպաշտութեան զԱստուած զԱրարիչն ամենայնի ճանաչելոյ՝ * բերէ պտուղ զյաւիտենական զմշտնջենաւոր արքայութիւն ուրախութեանցն եւ տայ այնոցիկ որ զնայն * ճանաչեն։ 2  Սերմնդ անաւրէնութեանց ձերոց եւ առ ձեզ երեւեցաւ փոքր ի շատէ բոյսք որոման պատուհասից զի գիտասջիք զդորին հասկն հանել որ առ յապայն լինիցի * որ առ ձեզ * մատուցանիցի՝ թէ ոչ վաղագոյն սրբեսջիք զորոմնդ ի ցորենոյդ ընտրել ։
       3  Զի գայ միւսանգամ այլ * ժամանակ վարումն եւ հնձումն * վարել ի գերեզմանի եւ հնձել միւսանգամ յարութեամբն ի գործս իւրաքանչիւր վաստակոց ։ 4  Մի՛ լինիք իբրեւ զգաւսացեալսն * զոր հուրն անշէջ գտեալ՝ * զձեզ իւր կերակուր առնիցէ այլ դալարութեամբ ծաղկեալ մրգաւէտ ի պտղոցն անուշութիւն՝ զարգոյսն մատուցանիցէք ձերում Տեառնն ։ 5  Զի յորժամ միւսանգամ * ի գերեզմանացն բուսուցանիցէ զձեզ՝ լինիցիք ցորեան * զի յշտեմարանս արքայութեանն ընկալցին զձեզ ի բարիս զի բերիցէք զբերսն ձեզ * տուեալս ընդ միոյ բազումս։ 6  Զի զոր աւրինակ ի հունձս՝ ընտրեալ զորոմնն ի ցորենոյն ի հուր արկանիցեն՝ նոյն աւրինակ * բուսանին յանկարծաւրէն յական թաւթափել մարդիկ * ի գերեզմանաց։ 7  Որոց * զԱստուածութիւն նորին պատուիրանաւքն հանդերձ յանձինս ընկալեալ իցէ՝ նոքա ըստ նմանութեան ատոք ցորենոյ բուսեալք պարարտութեամբն։
       8  Եւ որպէս հատն մերկ յերկիր անկեալ՝ բուսեալ առեալ արմատս բերեալ ցողուն արձակեալ ստեղն կապեալ ծունր ջովացեալ առլցեալ հասկաթուռ ընդ միոյ հատոյն բազումս առեալ ի շայեկանութիւն սերմանելեացն պատրաստէ՝ նոյնպէս * եւ անդ * է տեսանել բուսեալ անձինք * արդարոցն * ի գերեզմանաց նոյն մարմինք նոյն հոգւով բերեալ զգործս վաստակոցն արդարութեան՝ * անդստին ի գերեզմանացն յարքայութիւն * վերանայցեն։ 9  Ընդ միոյ սակաւուն ընդ միոյ մեկնակ անձին * բիւրս եւ հազարս պայծառացուցեալս՝ անթիւ հատուցմունս առեալ բերիցեն։ 10  Անդստին * ընդ յառնելն զփառս զգենուցուն որպէս հասկն որ զատոքութիւն յանձին ցուցանիցէ * եւ յշտեմարանս խնամոցն անկեալ դարանի ։
       11  Նոյնպէս * եւ փուշքն զհասկսն մեղաւորաց պատեալ ներքուստ ի վեր գայցեն անդստին իսկ իբրեւ ի մաւրէ զկերպարանս առեալ՝ * ի վեր բերիցեն զանաւրէն գործոցն զպտուղսն։ 12  Որպէս ի հոգեւոր երգարանին * նուագէ * վասն այսորիկ թէ Անկաւ հուր եւ ոչ տեսին զարեւ մինչ չեւ ի միտ առեալ էր զփուշս իւրեանց իբրեւ զդժնիկ բարկութեամբ կենդանւոյն կիզցէ զնոսաա։
       * Եւ * կամ այն զի՞նչ իցէ որ ասէն թէ Մինչ չեւ ի միտ * առեալ զփուշս իւրեանցբ։ 14  Այս ինքն * յանհոգ դատարկութեան գործէին զմեղսն մինչ ոչն գիտէին զյանցանս՝ յառաջադիր պատրաստեցան տանջանքն։ 15  Որպէս * եւ այլուր ուրեմն ասէ թէ Յառաջ քան զաւր իւր՝ հասեալ պատահիցեն նմա ցաւք իբրեւ զջուրս գ։ 16  Որպէս * ի սկզբանն փուշքն վասն մեղաւորացն յանցաւորութեան բուսան՝ * նոյն եւ զյանցաւորաւքն պատեալ բուսեալ՝ լուցկիք եղեալ այրիցեն * անդստին իսկ * ընդ յառնելն։ 17  Իսկ ձեզ * աւադիկ ազդ արար կանխեաց որպէս զի դուք ապրեսջիք յայն ահագին ի հրոյն հեղեղէ զի սուրբ սերմանիքն ցանեսցին ի ձեզ եւ մի՛ փուշն այրելի։