Պատմութիւն Հայոց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
ՀԵ. Ահա * թագաւորեալք որք պարծեցան ի խաչելեալ Փրկիչն * որք եւ վկայք են նորա Աստուածութեանն ։ 2  Որք մեռանն ընդ Քրիստոսի՝ ընդ նմին եւ թագաւորեն ա զի մատնեցան ի մահ վասն անուանն Աստուծոյ զի եւ կեանքն Յիսուսի յայտնի լինի ահաւասիկ ի մահկանացու * մարմինս սիրելեացն Քրիստոսիբ։ 3  Որք եւ յայտնի մեռեալք եւ ի ծածուկ կենդանիք որք քարոզենն յայտնի զկենդանութիւն իւրեանց * եւ տան զկենդանութիւն * ըմպել ձեզ որ մեռեալք էք ի մեղս ձեր։
       * * Աստուած յայտնեցաւ ձեզ * յոսկերս նոցա վասն զի * առին նոքա * յանձինս իւրեանց զլոյս չարչարանաց * խաչին եւ նովին Քրիստոսի չարչարանաւքն աւրինակեալ * զհամբերութիւն * Փրկչին յանձինս իւրեանց լուսաւորել զխաւարն որ մածեալ էր յոգիս ձեր որպէս ասէ * գիտողն թէ * Խաւար ծածկեաց զերկիր եւ մառախուղ * մածեալ է զհեթանոսաւքգ։ 5  Ահա արդարեւ խաւար եւ մառախուղ մածեալ է զհեթանոսութեամբ * ոգւովք ձերովք՝ անճանաչողական սովորութեամբքդ որպէս եւ աշտարակն մոլորութեան * յոր յղացան ազգք մարդկան զանաւրէնութեան պաշտամունս անշնչոց եւ շնչաւոր * արարածոց պաշտաւն մատուցանել փոխանակ Արարչին։
       6  Զի թէպէտ եւ յղացեալ խորհրդովք անաւրէնութեան յաշտարակագործ կորուսիչ պաշտամանն վասն որոյ * եւ ցրուեցան ընդ երկիր խառնակեալ լեզուաւքն՝ սակայն ոչ թողին զնոյնն * որպէս ասէն գիտողն * ի նոյն սաղմոսարանին թէ Ահաւասիկ երկնեցին զանաւրէնութիւն յղացան զցաւս եւ ծնան զանաւրէնութիւնա։ 7  Զի յետ քակտելոյն աշտարակին * եւ թողլոյն զիւրաքանչիւր գործս * անաւրէնութեան՝ գործեցին ձեռագործս որում երկիր * պագանէին որպէս եւ միւս գիտողն ասէ * Փայտին ասացին՝ հայր իմ ես դու եւ քարին ասացին՝ * եթէ քո իսկ ծնեալ է զմեզ եւ դարձուցին յիս զթիկունս եւ ոչ զերեսս իւրեանցբ։
       8  Վասն այսորիկ փոխանակ փայտին որում երկիր պագանէին՝ կանգնեաց * զխաչն իւր ուստի եւ զլոյս ճառագայթիցն արձակեսցէ ամենայն արարածոց որք նստէին ի խաւարի եւ ի ստուերս մահու իսկ զանպիտոյսն այրեսցէ որպէս ըստ գիտողական բանին ասէ * Եղիցի * լոյսն Իսրայելի հուր եւ սրբեսցէ զնա ի բոց բորբոքեալգ։ 9  Իսկ աշտարակն յուզեաց զսրտմտութիւն բարկութեան Արարչին՝ ցրել * զնոսա եւ խառնակել զլեզուս նոցա։ 10  Իսկ * ի խաչէն ողորմութիւնք յուզեցան ժողովել զցրուեալսն ազգաց որդւոցն Ադամայ։ 11  Եւ փոխանակ քարապաշտութեանն հնոտւոյն սնոտւոյն՝ վիմացոյց * զհաւատս իւրոց վկայիցն զի անշարժ լինիցին եւ հաստատուն։
       12  Եւ շինեսցո՛ւք մեք ձեաւք հանդերձ ի վերայ հաստատութեան հաւատոցն առաքելոց եւ մարգարէից * ընկալցո՛ւք զշնորհացն հուր Հոգին ։ 13  Որ այրեացն եւ փլոյզ զաշտարակն մոլորութեան՝ նոյն շինեսցէ զմեզ հիմամբք հաստատութեանն հաւատոյ եւ ածցէ զմեզ ի միաբանութիւն խաչիւն իւրով։ 14  Եւ տացէ մեզ զհուր Հոգւոյն որով մեղքն այրեսցին եւ * արդարութիւնն * լուսաւորեսցի ի խաչն ուստի Տէրն յայտնեցաւ * ուստի Տէրն կախեցաւ ուստի * փառք նորա * ծագեցին եւ լցին զերկիր ուստի վկայքն թագաւորքն եւ թագաւորեալքն ընդ Քրիստոսի որով եւ * հաշտիք դուք ընդ Աստուծոյ ի ձեռն մահու Որդւոյ նորա։
       15  Վասն որոյ եւ * Աստուածորդին խոնարհեցաւ զի առցէ զմարմին մարդկան եւ խոնարհեսցի յանարգութիւն մահու՝ մինչեւ ի թաղումն անգամ զի զարժանացեալսն արասցէ նմանակիցս պատկերի Աստուածութեանն մարդասիրութեամբն իւրով որք եւ եղբարք անուանեցան վասն անբաւական սիրոյն՝ որ սիրեացն զմարդիկ զի լինիցի ինքն անդրանիկ ի մէջ եղբարց բազմաց։ 16  Վասն իւրոյ մարդասիրութեանն եհատ այսպէս * զդատավճիռն * ասէ * ինքն Աստուածորդին թէ Սոքա են իմ քորք եւ եղբարք * որ առնեն զկամս * Հաւր իմոյ որ յերկինս էա զի Որդին եկեալ կատարեաց զկամս Հաւր։
       17  Եւ զի՞նչ իցեն կամք Հաւր՝ եթէ ոչ զի զորդիս մարդկան զմերժեալս ընկալցի միւսանգամ յարքայութիւնն եւ զանկեալսն ի ներքոյ մահու կանգնեսցէ ի կենդանութիւն եւ զկամարարսն Հաւր որ ինքն բնութեամբ * Որդի է միածին՝ * արասցէ որդիս շնորհաւք։ 18  Եւ վասն այնորիկ էջ ինքն Տէրն զաւրութեանց ի տկարութիւն մարդկութեան կարգացն զի նովին տկարութեամբ ըմբռնեսցէ զտկարացեալսն ի զաւրութիւն * փառացն Աստուածութեան կարգացն եւ տացէ արժանի լինել որդեգրութեան շնորհին ։
       * ինքն իջեալ կամաւք զի զսիրեցեալսն խառնեսցէ * յԱստուածութիւնն։ 20  Որք * ըստ արժանական սիրոյն իցեն տպաւորեալ * աստուածական սիրոյն՝ զնոսա * եղբարս իւր անուանեաց եւ զբնական սէրն իւրոյ հայրական իմաստութեանն ուսոյց նոցա * եւ ի գութ * խնամոց Հաւրն գրգեաց յորդեաց ջեռոյց զնոսա եւ ետ իշխանութիւն սրբոցն որդիս Աստուծոյ լինել՝ որք հաւատացին յանուն նորաա։ 21  Եցոյց նոցա հայր շնորհաց՝ զծնողն իւր եւ եդ բանս ի բերան՝ հայր կոչել զնա անձանց * եւ եցոյց զբարերարութիւն Հաւր իւրոյ նոցա զի հաւրաբարոյ բարերարութեամբն * լիցին արժանի՝ ճշմարիտ * Որդւոյն եղբարք անուանել ։ 22  Զորս առեալ * Որդւոյն առ Հայր մատուցանիցէ թէ Ահաւասիկ ես եւ մանկունք իմ զոր ետ ինձ Հայրբ։ 23  Եւ դարձեալ առ Հայր խաւսի եւ ասէ թէ Պատմեցից զանուն քո եղբարց իմոց եւ ի մէջ ժողովրդոց աւրհնեցից զքեզա։ 24  Որպէս եւ առ աշակերտսն ասէր Զի զամենայն * զոր ասաց ինձ * Հայր իմ՝ ես ձեզ ցուցի զի ես զձեզ ինձ բարեկամս գիտեմբ։
       * Որդին Աստուծոյ ճշմարիտ վկայս եւ խորհրդակիցս * իւր արար զկամարարս Աստուածութեանն իւրոյ որք մխեցան ի սէր * նորա եւ զպատուիրանս նորա պահեցին զորս եւ այնչափ վերացոյց * եւ բարձրացոյց զնոսա * յիւր * Աստուածութիւն անդր մինչեւ առ Հայր գոչէր թէ Այսուհետեւ սոքա չեն յաշխարհէ աստի որպէս եւ ես չեմ յաշխարհէս գ։ 26  Եւ ես աղաչեցից զՀայր զի զՀոգին սուրբ զբարեխաւսն առաքեսցէ առ ձեզ զառհաւատչեայն որ խառնեսցէ զձեզ * յԱստուածութիւն անդր որ ի ձեզ իսկ բնակեսցէ մինչեւ յաւիտեանս զոր * ոչ տեսանէ ասէ եւ ոչ ճանաչէ այս աշխարհդ։ 27  Արդ՝ զնոսա արար նախ տաճար Աստուածութեանն յերկրի եւ տուն աւթեվանաց Հոգւոյ սրբոյ * Ես եւ Հայր Իմ ասէ եկեսցուք եւ աւթեվանս առ ձեզ կալցուքե։ 28  Եւ գանձանակ սիրոյ զաւրութեան մեծութեան խորհրդոյ Հաւր պատրաստեաց զնոսա եւ յառաջ քան զաշխարհ ծանուցաւ նոցա։