Պատմութիւն Հայոց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
ՀԶ. Եւ քանզի ոչ կարացեալ * մարդկան բառնալ զլուծ * պատուիրանացն արդարութեան՝ վասն այսորիկ անկան ընդ կարեաւք մահու մեղացն ։ 2  Եւ իբրեւ * ոչ ուրուք ի մարդկանէ կարացեալ ցանկել զխրամատութիւնն ի ծառայատոհմ * ազգացն ոչ հնարեցաւ այս լինել որ ի ձեռն Ադամայն յանցաւորութեան զաւրացաւ մահ եւ եկուլ * որպէս ասացաւն * թէ յԱդամայ ամենեքեան մեռանէին ա իսկ Որդին Աստուծոյ առ զկերպարանս Ադամայ ի նմանութիւն ծառայի եւ * եղեւ ինքն իբրեւ զմի ի մարդկանէ եւ * եկն ի ցանկել զխրամատեալն * զի շինեսցէ զաւերեալսն որպէս ասէ մարգարէն թէ Շինեսցին աւերակքն յաւիտենիցբ։ 3  Զի առցէ զմարմին արդարոցն իւրոց կերպարանացն եւ նովին մարմնովն կատարեսցէ զարդարութիւնսն ամենայն որպէս առ Յովհաննէս խաւսի թէ Այժմ այսպէս * վայել է լինել զի կատարեսցուք զարդարութիւնսն ամենայնգ։
       * զի ինքն Տէրն ծառայական * մարմնովն զամենայն արդարութիւնսն կատարեաց զի * մարմնոյն զոր խառնեաց եւ միացոյց * յԱստուածութիւնն՝ նմին * մարմնոյն տացէ զյաղթութիւնն ։ 5  Զի որպէս ընդ միոյ ադամական մարմնոյն պարտաւորեցան՝ * նոյնպէս ընդ միոյ տէրունական մարմնոյն ազատեսցին ի ծառայութենէ մեղացն այնու ազատութեամբն՝ որ * ի վեր է քան զամենայն ազատութիւնս։
       * վասն զնոսա ազատելոյ էջ ի ծառայութիւն զի իւրով մարմնովն լցցէ եւ կատարեսցէ զամենայն չափս կարգացն հանդիսի արդարութեանցն զի միանգամայն բարձցէ զկարիս տկարութեան մարմնոյ մեղացն եւ միանգամայն * ինքն ինքեան քահանայասցի Հաւր իւրում եւ միանգամայն ինքեամբ հաճեսցէ մատուցանել զինքն պատարագ հաշտութեան Հաւր իւրում եւ նովին պատարագաւն մատուսցէ * ընդ նմին զհաւատսն խոստովանութեան մերոյ։ 7  Զի ինքն էր որ յաղթեացն եւ կատարեացն եւ հատ ընկեաց զդատակնիք մահու զի անշուշտ * եւ անսուտ եւ անվրէպ լիցին կենացն աւետիք զի ի Քրիստոս Յիսուս ամենեքեան կենդանասցուք ։
       8  Եւ զի՞նչ այն իցէ * զոր ասէն թէ Կատարեաց զկամս Հաւր իւրոյ եթէ ոչ՝ զի իւրով մարմնովն բարձրացուսցէ զանուն յաղթութեան կատարման արդարութեան։ 9  Ընդ ամենայն մարմնաւորաց առեալ զնպատակն յաղթութեան * զի բարձցէ զնախատինս յորդւոցն Ադամայ եւ թափեսցէ զթոյնս մահու եւ ջրեսցէ զխայթոցս դժոխոց * որպէս զի համարձակ լիցուք յասելն թէ * Ո՞ւր է յաղթութիւն քո մահ կամ * ո՞ւր են խայթոցք քո դժոխքա։ 10  Զի հատցէ միանգամայն զամենայն արտաւսր յամենայն երեսաց եւ բարձցէ զսուգ տխրականբ եւ տացէ զուարթութիւն զանտրտումն ։
       * որպէս ինքն խոնարհեցաւ * ի բարձրութեանց անտի՝ այնպէս բարձրացոյց զորս եգիտն արժանաւորս իւրում Աստուածութեանն * եւ արար զնոսա գանձանակս սիրոյ իւրոց կամացն եւ տաճար բնակութեան Հոգւոյն սրբոյ զի լիցին նոքա ընկղմեալ * յԱստուածութիւնն զի իւրովն ազգակից մարմնովն ձգեաց * զնոսա * նախ առ իւր եւ նոքաւք զամենեսեան * ձգեսցէ ի նոցա ուրախութիւնն ։ 12  Որպէս * յառաջախաւս գիտող մարգարէն * յայս հիացեալ խաւսէր թէ Ուրախ լիցուք յուրախութիւն ազգի քոյ եւ գովեսցուք մեք ի ժառանգութեան քումա զի ժառանգութիւն Հաւր՝ * Որդին միածին է * իսկ ազգք ուրախակիցք՝ արդարքն մարմնակիցքն տէրունական մարմնոյն։ 13  Զի զգովութիւն արդարութեանն ինքն բարձրացոյց ընդ ամենայն մարմնոց մարդկան որ * ժառանգն էր Հաւր եւ ժառանգիչ ամենայն արարածոց։ 14  Իսկ զիւր վկայեալսն * արար իւր ուրախակիցս * զի տոհմակիցք էին մարմնոյ նորա իսկ ամենայն * տոհմակից մարդիկ լիցին ուրախակիցք տոհմակցաց իւրեանց * վկայիցն։
       * Եւ Տէրն նախ զնոսա զատոյց յերկրէս կարգաց եւ հրեշտակակրաւն եւ աստուածախառն կարգաւք բարձրացոյց յերկրէս զի ինքեանք վերացեալք * յԱստուածութիւնն՝ զամենեսեան զտոհմակիցս իւրեանց վերացուսցեն ի նոյն սէր Աստուածութեանն յոր ինքեանք հասին։ 16  Զի եւ զխորհուրդս Աստուածութեանն նախ նոքա արժանացան գիտել եւ նոքաւք ամենայն արարածք գիտացին՝ զոր աշխարհ ասէ * ոչ տեսանէ եւ ոչ ճանաչէբ։ 17  Զի նոքա նախ զատան մեկնեցան յաշխարհէս եւ ապա հասեալ սիրովն Տեառն իւրեանց ի զաւրութիւն Հոգւոյն նորա Դուք ասէ ճանաչէք զի * ի ձեզ բնակեսցէ մինչեւ յաւիտեանա։