Պատմութիւն Հայոց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
ՂԲ. Արդ՝ մանկացուցին զամենայն տիեզերս վասն այնորիկ զի առին * զաւրութիւն զայնորիկ որ հինաւուրցն մանկացաւ որպէս աստուածախառն իմաստութիւնն երգեաց յառաջագոյն * եւ * ասէ Դարձցի թագաւոր * ի մանկութիւնա զի * դարձան եւ տիեզերք ի մանկութիւն զի տեսին զՏէրն մանկացեալ։
       * Արդ՝ նոր ծնան * առաքեալքն * զաշխարհս ամենայն * ի ջրոյ եւ ի Հոգւոյ յաղեցին հուրբ զամենայն ոք * զի առին հրաման թէ Ամենայն ոք հուրբ յաղեսցիբ։ 3  Խառնեցան անքակութեամբ յԱստուածութիւն անդր եւ լուսաւորեցան * զմայլեցուցին * եւ լցին զտիեզերս պարգեւաւք ։ 4  Զի որ միանգամ ի Քրիստոս մկրտեցան՝ * զՔրիստոս զգեցան եւ զՀոգի նորինգ։ 5  Լուսոյ յականէն արբին զշնորհսն եւ * նորին ահացոյց նշանաւքն * հրադէզ զաւրութեամբն * յաղեալ պնդեալ * ի նեխութենէ մեղացն պղծութեան հեթանոսութեանն՝ յառողջութիւն բժշկութեան։
       * ցաւղալից * առատութեամբ եւ բանաւոր անձրեւովն՝ պարարեցին զսրտից երկիրս մսեղէնս անապատացեալս մարդկան։ 7  Եւ ածին իբրեւ զծով դարալիր՝ զխաղաղութիւն եւ իբրեւ զգետ յորդագնաց՝ զփրկութիւն * եւ իբրեւ զաղբերս մշտնջենաբուղխս՝ զողջոյն եւ զհաւատս իբրեւ զբաժակս ուրախութեան՝ զսէրն Աստուածութեան իբրեւ զհուր՝ զահ եւ զերկիւղ տնկել ի սիրտս մարդկան։ 8  Զի * զոր աւրինակ զերկաթն ճարտարապետն դարբնաց առեալ ընկեցեալ ի բովս հրոյ եւ ջեռուցեալ հրագոյն շողացուցանէ՝ սոյն աւրինակ եւ արդարքն մխեցան ի փուքս հնոցի արդարութեանն եւ ներկան ի շողիւնս եւ ի գոյնս * Հոգւոյն սրբոյ զՔրիստոս ինքնին գլխոցին զգեցան * եւ իբրեւ զլոյս վառեցին զսէրն Աստուածութեան յանձինս իւրեանց առին զզաւրութիւն ի բարձանց իբրեւ զքաջ մշակս ընթացան լնուլ սերմամբ աստուածպաշտութեան զամենայն լեզուս։
       9  Եղեն ճրագունք լուցեալք՝ իբրեւ ի վերայ աշտարակի այսինքն * ի վերայ խաչին եւ նորուն զաւրութեամբ ճառագայթիցն լուսաւորեցին զտիեզերս հալածեցին զմթութիւն խաւարին յամենայն մարդկանէ զի արասցեն զնոսա ընդանիս աստուածական սիրոյն։ 10  Սփռեցան ընդ տիեզերս՝ լինել քարոզք ճշմարտութեանն Զի * ոչ գոյ արգել եւ ոչ խտիր ո՛չ հրէի եւ ոչ հեթանոսի ո՛չ ծառայի եւ ոչ տեառն ո՛չ առն եւ ոչ կնոջ զի ամենեքեան մի իցեն ի Քրիստոսա։
       11  Եւ բազումք ի հրէական ազգէն * նոքին իսկ առաքեալքն բուն սիւնքն հաստատունք եւ բազումք ի հեթանոսաց զնոցին աւրինակն յանձինս իւրեանց առեալ բարձեալ բերէին բազում ազատքն եւ բազում ծառայք։ 12  Ազատքն * յազատութենէ անտի * ի թագաւորութիւն ընթացան այնուիկ որ թագաւորն վասն նոցա խոնարհեցաւ ի բարձրութենէն * իսկ ծառայքն՝ ի ծառայութենէ յազատութիւն այնուիկ * որ առ զկերպարանս ծառայի եւ ազատեաց զամենեսեան ի ծառայութենէ խաւարի։ 13  Իսկ հրէականքն հարքն եւ մարգարէքն աւանդեցին * իւրեանց ազգին * զխորհուրդն յառաջագոյն։ 14  Եւ իբրեւ * եկն եհաս խոստումն * աւետեացն՝ յայնժամ ծագեաց * յայտնապէս ի մէջ նոցա արեգակն արդարութեան * որ է ինքն Քրիստոս։ 15  Իսկ որոց պատրաստեալ * էին կեանքն յաւիտենից * որ հաւատացին ի նա՝ եղեն * ի նոցանէ քարոզք եւ առաքեալք տիեզերաց առաջին վկայք։ 16  Եւ յարուցին եւս ի հեթանոսաց յորդեցին * գունդս գունդս հաւատացելոց եւ դասս դասս վկայից եւ զամենայն երկիր լցին։ 17  Զի ոչ միայն * ի ձեռն արանց * այլ եւ ի ձեռն կանանց սրբոց քարոզեցաւ Աւետարանն կենդանութեան * ընդ տիեզերս ամենայն զի եւ * կանայք աւրհնեցան վասն կուսանին ծննդեանն որ ի նոցանէն ։
       18  Արդ՝ * բուն սիւնքն առաքեալքն ամոլքն որ խաւսեցան զամենայն լեզուս * ելին ընդ տիեզերս վիճակեցան բաժանեցին զազգս ամենայն զորս առաքեացն եւ ետ նոցա իշխանութիւն՝ առնել նշանս եւ զաւրութիւնս արուեստից զմեռեալս յարուցանել զհիւանդս * բժշկել զախտաժէտս ողջացուցանել զկաղս գնացուցանել զկոյրս բանալ զխուլս ի բան դարձուցանել եւ տալ համերց խաւսել եւ զբորոտս սրբել եւ զամենայն ցաւս * եւ զլլկութիւնս հալածել * զդեւս թշնամիս մարդկութեանս փախուցանել եւ զսատանայ պահակ մեղաց մոլորութեան մարդկութեան՝ կոխան * առնել եւ զամենայն ոք աստուածպաշտութեան ծանաւթս կացուցանել եւ խափանել զմոլորութիւնսն հաստատել զազգս ամենայն հաւատալ արարչութեանն * հրամանաց։