Պատմութիւն Հայոց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
ՃԱ. * Արդ՝ ի լնուլ * վաթսներորդի վեցերորդի աւուրն * ընդ այգուն առաւաւտանալն մատուցեալ * իշխանքն թագաւորաւն եւ նախարարաւքն եւ * խառնիճաղանճ ամբոխիւն հանդերձ նա եւ կանանւոյն ժողովեալ մատաղ մանկտովն անմեղաւք երամ երամ եւ դասադասեալք * անկանէին առաջի սրբոյն Գրիգորի աղաչէին եւ խնդրէին * զբժշկութիւն գտանել հարուածոցն պատուհասին հասելոյ քանզի հարեալք էին բարկութեան գաւազանաւն յարդար դատաստանէն ։
       2  Մանաւանդ թագաւորն * զի էր նա փոխեալ ի կերպարանս աղբեւայոյզ խոզաց քանզի թաւացեալ էին առ հասարակ ամենայն մարմինքն եւ ընդ անդամս * ոսկերացն բուսեալ էր խոզանաստեւ իբրեւ զմեծամեծ * վարազաց վայրենեաց եւ եղնգունք * ծայրից մատանց ոտիցն * եւ ձեռացն կճղակացեալք էին իբրեւ զգետնաբիր եւ զարմատակեր կնճացն ։ 3  Նա եւ պատկեր երեսացն դիմացն * շրջեալ էր ի պատկեր եւ ի կնճիթ գոճանացն յեղեգան բնակելոց իբրեւ յիւրոց ի գազանամիտ բարուցն բնութենէ * եւ ի վարուց՝ ի թագաւորութեանն շքոյ սաստկութենէ անկեալ * շրջեալ * ի տեսիլ նմանութեան անասուն խոտակեր գազանաց եւ շրջէր ի մէջ գազանացն ի ներքս յեղեգանն կորուսեալ ի միջոյ մարդկանէ ։
       * Իսկ իբրեւ եկն եհաս ելեալ ի բանդէ վիրապին խոստովանողն Քրիստոսի Գրիգորիոս հասանէր ի տեղի վկայելոցն՝ իբրեւ ի տեսչութենէն Աստուծոյ * ի մի վայր ամենեքեան * ժողովեալ՝ այսամտեալք ամենեքին * ի տեղին հասեալք յայտնեցան։ 5  Եւ թագաւորն խոզացեալ՝ մեծաձայն ճչէր կանչէր խանչէր բոհբոհելով փրփրացեալ դիզացեալ կնճթակերպ երեսաւքն լեալ ի նմանութիւն չորքոտանւոյ ընթացեալ * յեղեգնաբնակ երամէ գազանացն * ի միջոյ՝ հասանէր յայն տեղի ։
       6  Իսկ երանելին Գրիգորիոս յաղաւթս կացեալ՝ խնդրէր յամենապարգեւէն Աստուծոյ առ մի նուագ՝ ոչ զկերպարանացն հարուածելոց առողջութիւն այլ զմտացն ունկնդրութիւն վարդապետութեանն զգաստանալ առնուլ ի միտ զասացեալսն Աստուծոյ պատգամացն։ 7  Եւ լեալ * բժշկութիւն * այսչափ միայն քաջ լսել եւ ի միտ առնուլ եւ համարձակ խաւսել։ 8  Եւ մինչեւ ի վաթսուն * եւ ի վեց աւրն զաւուրս վարդապետութեանն՝ * ի նոյն կայր կերպարանս ձորձապատեալ պատատեալ * ի մէջ բազմամբոխ աշխարհաժողով հրապարակացն * կուտակելոց մարդկանն։
       * սկսան * թաւալել անկանել * առաջի նորա եւ խնդրել բժշկութիւն քանզի * թագաւորն զատեալ էր կերպարանաւքն ի մարդկային բնութենէ ձաղածանակ տեսլեամբն բայց միայն ի բանիմաստ խաւսարանացն եւ լսելոյն * իսկ նա յետ աղաչանացն * տուեալ պատասխանի ասէ * ցնոսա * եթէ Եւ ես ընդ ձեզ իբրեւ զմի ի ձէնջ խնդրեցից զձեր աւգուտն եւ դուք սրտի մտաւք խնդրեցէ՛ք զձեր բժշկութիւնն * քանզի մարդասէր Աստուածութիւնն ողորմեսցի ձեզ։ 10  Բայց փութացարո՛ւք շինեցէ՛ք զվկայարանսն զի հանգուսցուք զվկայսս Աստուծոյ զի եւ սոքա * զձեզ հանգուսցեն * ի տանջանաց * պատուհասիցդ եւ ապրեսջիք յահագին * եւ ի դառն պատրաստեալ հանդերձեալ խոստացեալ դատաստանացն եւ արժանի լիջիք արքայութեանն Քրիստոսի»։ 11  Իսկ նոցա * խնդրեալ զի փութով * հրամայեսցէ * որպէս եւ կամիցի * զի՛նչ եւ կամիցի առնել։ 12  Իսկ նորա տեսիլ * պատմեալ նոցա՝ ասէ ։