Պատմութիւն Հայոց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
ՃԺԳ. Եւ կազմեցան պատրաստեցան առին ընդ իւրեանս պատարագս՝ ոսկի եւ արծաթ ձիս եւ ջորիս * եւ հանդերձս գունակ գունակս ի զարդ եւ ի սպաս պատուական տեղեացն սրբոց տանցն Աստուծոյ՝ ուր առաքեալքն էին եւ ամենայն եկեղեցեացն առնէին պատրաստութիւն * պատարագաց՝ ընդ որ էին անցանելոց ։
       2  Եւ հանէին զԳրիգոր յոսկիապատ կառսն արքունականս՝ սպիտակաձիգ ջորւոցն ։ 3  Եւ ամենայն իշխանքն գումարեալք ընդ նմա կառաւք եւ երիվարաւք զաւրաւք նշանակաւք իւրաքանչիւր * գնդաւ խաղացին գնացին յԱյրարատեան գաւառէն ի Վաղարշապատ քաղաքէ եւ հասեալ ի սահմանս Յունաց՝ բազում պատիւս կազմութեան հիւրամեծարութեան գտանէին ի քաղաքաց քաղաքաց։ 4  Եւ բազում * խնդութիւնս * եւ կայտիռս ցնծութեան խնճոյս ուրախութեան կացուցանէին իբրեւ լսէին * զԱստուծոյ արարեալ զսքանչելիսն եւ զհասելոց դարձ փրկութեան եւ զճանապարհս աւգտակարս։
       5  Այսպէս պատուեալ * ըստ ճանապարհացն՝ մինչեւ գային հասանէին ի քաղաքն Կեսարացւոց եւ անդ տեսանէին * զսուրբ կաթողիկոսն * Ղեւոնդիոս եւ զամենայն եկեղեցական գունդս գունդս սրբոցն կղերիկոսացն եւ զդասս դասս հրեշտակակրաւն պաշտաւնէիցն։ 6  Տուեալ ողջոյն եւ պատմեալ նոցա՝ * որ ինչ միանգամայն եղեալ էր յԱստուծոյ եւ մատուցին զթուղթ թագաւորին առաջի սրբոյ քահանայապետին եւ նորա մեծաւ * խնդութեամբ ընկալեալ * եւ ամենայն * քաղաքացեացն մեծաւ ուրախութեամբ։ 7  Եւ ամենեքեան * առնէին տաւն ցնծութեան եւ զսուրբն Գրիգոր պատուեալ ըստ արժանի * առաքինութեանցն ճգնութեանցն վկայաւրէն մարտին՝ կանթեղաւք եւ սաղմոսիւք եւ երգովք հոգեւորաւք փառաւորէին։ 8  « Եւ իշխանաց քաղաքին * ցուցեալ բազում մեծարանս հասելոցն եւ ընկալեալ * հոգաբարձութեամբ ըստ Քրիստոսի անուանելոյն կարգի» ։ 9  Եւ այսպէս * մեծապատիւ յամենեցունց մեծարեալ ըստ արժանաւորութեանն երանութեան վկայական անուան ստացելոյ ։
       * Եւ եղեալ ժողով բազմութեան եպիսկոպոսաց ի քաղաքն Կեսարացւոց զի ձեռնադրեսցեն զսուրբն Գրիգորիոս * եւ աւանդեալ ի նա զպատիւ խոնարհութեան քահանայութեանն Քրիստոսի * եւ զբարձրութիւն եպիսկոպոսութեան փառաւորութեանն Աստուծոյ * զպատիւն * եւ զփառսն մեծ։ 11  Սրբով Աւետարանաւն եդին ի վերայ նորա ձեռս ժողովք * եպիսկոպոսացն որոց գլխաւորն Ղեւոնդիոս զի առցէ նա իշխանութիւն յերկինս եւ յերկրի առնուլ զփականս արքայութեանն երկնից * կապել եւ լուծանել յերկրիա։
       * Մեծաւ պատուով եւ թղթով եւ ժողովով զսուրբն Գրիգորիոս անդուստ * յուղարկեցին իշխանաւքն հանդերձ։ 13  Ետուն * ողջոյն * եւ յուղի անկեալ անտի ի շնորհս * տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի՝ գային հասանէին ի քաղաքն Սեբաստացւոց եւ անդ յեցան յերեկաւթս աւուրս ոչ սակաւս ։ 14  Եւ անդ գտանէր բազմութիւն եղբարց զորս հաւանեցուցանէր ընդ իւր գալ զի վիճակեցուսցէ * զնոսա ի քահանայութիւն յիւրում աշխարհին եւ բազում գունդս գունդս յաճախեալ առնոյր ընդ իւր, « եւ մեծարանաւք մեծարեալ յեպիսկոպոսաց աշխարհին եւ յիշխանաց եւ ի ժողովրդոց» ։
       * ընդ որ անցանէին՝ կուտէին ժողովուրդք ի վերայ ժողովրդոց՝ տեսանել զսուրբ եպիսկոպոսն Գրիգորիոս զի աւրհնեսցին ի նմանէ եւ ասէին ցմիմեանս . «Եկա՛յք տեսցուք * զսուրբ եպիսկոպոսն * Գրիգորիոս զի այս այն * այր է ասէին որ * վասն Քրիստոսի * համբեր չարչարանաց վկայ հաւատարիմ գտեալ * զխոստովանողական անուն ժառանգեաց »։
       16  «Եւ * յետ այսորիկ առնոյր * ընդ իւր զբազմութիւն հաւանելոցն՝ նախարարակոյտ զաւրուն հանդերձ հրաժարեալ այնուհետեւ շնորհատուր պարգեւաւքն եւ ամենայն իւրայովքն յանձն եղեալ շնորհացն Աստուծոյ՝ * ճանապարհորդ լինէր եւ այսպէս զբազում աւթեվանաւք անցեալ՝ առողջութեամբ յաջողութեամբ եւ հոգելից ուրախութեամբ եկեալ հասանէին ի Հայաստան աշխարհն » ։