Գիրք վաստակոց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Վասն Կալերոյ:

Արժան է կալ տեղեացն աղէկանալ եւ լողիլ, եւ ապա պտղի ձիթի տուրտնով օծանիլ, վասն այնր որ ոչ խոտ բուսանի եւ ոչ մրջիմն մերձենայ: Եւ երբ զորայքն բերես դու՝ կամ յաջ կամ յահեակ դիհի վերայ լից. բայց ահեակն լաւ է: Եւ վասն երնելոյ՝ զբարձրագոյն տեղիքն արա եւ հեռի բնակութենէ եւ յածուոյ. զի մռեղն՝ բանջարաց եւ ծառոց տարւոյն բերին վատ է, թէպէտ եւ տակուցն օգուտ է. բայց ուր անկանի վերայ տերեւի, ծակէ զտերեւն եւ չորացուցանէ: