Տաղեր

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Աստուածածին կոյս Մարիամ, սրբուհի, սրբուհի,
Մայր եւ ծնող փրկչին մերոյ Յիսուսի, Յիսուսի,
Ւ քեզ հանգեաւ կենդանարար Սուրբ Հոգի, Սուրբ Հոգի,
Մեղաւորացս մաղթեա շնորհել թողութիւն, թողութիւն:

Ռահ կենցաղոյս մեր գնացից ի մարմնի, ի մարմնի,
Պատահեցաք յոյժ թշնամւոյն անմարմնի, անմարմնի,
Զոր կողոպտեաց զմեզ ի շնորհէն, որ ձրի, որ ձրի,
Մաղթեա շնորհել մեզ տկարացս օգնութիւն, օգնութիւն:

Աւաղական կենօք եղաք մեք գերի, մեք գերի,
Զոր խոցեցաք արդէն մարմնով ի յոգի, ի յոգի,
Աղաչանօք խնդրեմք ի քէն, տիրուհի, տիրուհի,
Խնդրեա շնորհել մեզ տկարացս օգնութիւն, օգնութիւն:

Քանզի զքեզ կալաք մեք յոյս ի մտի, ի մտի,
Զի փրկեսցուք մեք յաղբիցն, որ գաղտնի, որ գաղտնի,
Բարեխօսեա ի քէն ծնեալ Միածնի, Միածնի,
Մեզ ողորմել յաւուրն վերջին ատենի, ատենի:

Երկրպագեմք քեզ տիրածին կոյս օրհնեալ, կոյս օրհնեալ,
Դու ի համայնից բնաւից ազանց երանեալ, երանեալ,
Աղերսանօք ժտեմք ի քէն մեզ գթալ, մեզ գթալ,
Զմեզ առնել արժան բարեացն պատրաստեալ, պատրաստեալ:

Անկանելով քո առաջի ողբալով, ողբալով,
Զդէմս մեր յաճիւն ոտիցդ փարելով, փարելով,
Զսէր Որդւոյդ, առ քեզ աղերս ձգելով, ձգելով,
Մեզ ողորմեա ուժգին ձայնիւ կարդալով, կարդալով:

Լուսաւորեա զմիտս մեր խաւարեալ, խաւարեալ,
Նաեւ փրկել յալեաց ծովէս ընկղմեալ, ընկղմեալ,
Քեզ երգեսցուք մեք գոհութիւն, սխրացեալ, սխրացեալ,
Աստուածածին կոյս Մարիամ, դու օրհնեալ, դու օրհնեալ: