Ժամանակագրութիւն (1871-ի հրատ.)

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԱԹՈՌԱԿԱԼՔ ԱՂԵՔՍԱՆԴՐՈՒ

  ամ
Ա. Մարկոս աւետարանիչ. 22
Բ. Ակէոս. 22
Գ. Մէլիոս 13
Դ. Գարտոնիոս. 11
Ե. Փրոգիոս. 12
Զ. Յուստոս. 11
Է. Ամոնիոս. 13
Ը. Մարկիանոս. 10
Թ. Կալերոս. 14
Ժ. Ագրիպոս. 12
ԺԱ. Յուլիոսէ. 14
ԺԲ. Դեմետրիոս. 63
ԺԳ. Իթիմոս. 16
ԺԴ. Դիմինոս. 7
ԺԵ. Մաքսիմոս. 18
ԺԶ. Թէովնաս. 19
ԺԷ. Պետրոս վկայն է 10
ԺԸ. Աքիւղղաս. 6
ԺԹ. Աղեքսանդր. աստ ժողովն Նիկիոյ 20
Ի. Աթանաս. 46
ԻԱ. Պետրոս. 7
ԻԲ. Ղուկիոս. արիանոս պեղծ  
ԻԳ. Տիմոթ. եղբայր Պետրի 4
ԻԴ. Թէոփիլոս. 28
ԻԵ. Կիւրեղ մեծ. աստ է ժողովն Եփեսոսի 26
ԻԶ. Դէոսկորոս. 7
ԻԷ. Պրոտերն հրտ.  
ԻԸ. Տիմոթէոս հրտ. 20
ԻԹ. Տիմոթէոս. 3
Լ. Յովհան հրձ.  
ԼԱ. Պետրոս. 12
ԼԲ. Աթանաս. 7
ԼԳ. Յովհաննէս. 9
ԼԴ. Յովհան միւս. 11
  ԼԵ. Դիոսկորոս. 1
ԼԶ. Տիմոթէոս. 11
ԼԷ. Դէոդոր 38
ԼԸ. Պետրոս. 1
ԼԹ. Գայիանէ հրձ.  
Խ. Պօղոս. 40
ԽԱ. Զուկլիոս. 1
ԽԲ. Ապողինար. 2
ԽԳ. Թէոդորէ. 3
ԽԴ. Պետրէ. 1
ԽԵ. Յովհան երկաբնակ. 7
ԽԶ. Դամիանոս. 7
ԽԷ. Անաստաս. 1
ԽԸ. Անդրոնիկոս. 2
ԽԹ. Բենիամին. 30
Ծ. Կաւրէս հրձ.  
ԾԱ. Ագաթոն 1
ԾԲ. Յովհաննէս. 2
ԾԳ. Շմաւոն. 3
ԾԴ. Ստակքէ 1
ԾԵ. Աղեքսանդրոս. 2
ԾԶ. Կոզմաս. 40
ԾԷ. Յովհան.  
ԾԸ. Մարկոս.  
ԾԹ. Յակովբ.  
Կ. Շմաւոն.  
ԿԱ. Յովսէփ.