Տաղեր

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Պարծանք դասուցն վերնական,
Դու յԱննայէ ընծայեցար,
Հոգոյն շնորհաց արժանացար.
Կոյս Մարիամ Աստուածածին:

Դու բնակարան յանպարտութեան,
Դու բնակարան խոնարհութեան,
Սուրբ Գաբրիէլ քեզ աւետեաց.
Կոյս Մարիամ Աստուածածին:

Դու բնակարան խոնարհութեան,
Ողջոյնս առ խոնարհութեան,
Ի քեզ հանգչի անմահ արքայն.
Կոյս Մարիամ Աստուածածին:

Յորժամ լսեցիր, հիացար,
Ճար չունելուդ զարհուրեցար,
Դարձեալ շուտով խոնարհեցար.
Կոյս Մարիամ Աստուածածին:

Ձեռներդ սրտիդ խաչեցիր,
Աղաղակ բարձիր, գոչեցիր,
Ի ծունկս յանկեալ աղաղակեցիր.
Կոյս Մարիամ Աստուածածին:

Անմահ արքան բառնամ փորով,
Շուրջ գամ ինն ամիս ու հինգ օրով,
Հրեշտակքն իջնին ի օրօրով.
Կոյս Մարիամ Աստուածածին:

Յորժամ լցվար Հոգով Սրբով,
Զինչ սրբութիւն բառնաս յաբով,
Յարեան գիրէր ծեր աբօվ.
Կոյս Մարիամ Աստուածածին:

Սուրբ Յոհաննէս մօրն փորին,
Յորժամ եկաւ դէմ արեւին,
Յերկիր պագեաց յորովայնին.
Կոյս Մարիամ Աստուածածին:

Ասաց` Ելնեմ, հրաման չկայ,
Վկայեաց փորէն` Սուրբ սանամար,
Պիտի լինիմ քեզ կնքահար.
Կոյս Մարիամ Աստուածածին:

Յորժամ եղեւ ծնունդ կուսին,
Ձեռք կապեցին արեւ, լուսին,
Հրեշտակք փառք ի բարձունս ասին.
Կոյս Մարիամ Աստուածածին:

Հովիւքն եկեին Լբանէն ի վար,
Ի խանձարուրս դրին ծրար,
Այն աստղն դուն էիր պայծառ.
Կոյս Մարիամ Աստուածածին:

Որ Հնդստան երեւեցար,
Մանկտիք բերիր բիւր հազար,
Մելքոն, Գասպար եւ Բաղդասար.
Կոյս Մարիամ Աստուածածին:

Եկեալ տեսան անեղ տղան,
Ցեղ-ցեղ գունով էր, զարհուրեցան,
Նոքա բերին շատ արմաղան:
Կոյս Մարիամ Աստուածածին:

Ոսկի, կնդրուկ եւ զմուռ կար,
Պատանացու բերին անկար,
Քեզ երանի հարիւր հազար.
Կոյս Մարիամ Աստուածածին:

Ծնար, բերիր անմահ արքան,
Յայտնեցար մկրտութեան,
Յորժամ իջաւ գետ Յորդանան.
Կոյս Մարիամ Աստուածածին:

Հազար երնեկ Հայոց ազգին,
Իջաւ աղաւնակերպ Հոգին,
Դու մայր աստուծոյ մեծագին,
Կոյս Մարիամ Աստուածածին:

Դու ես եաղութ, դուն ես ջօհար,
Դուն ես մարջան, դուն քեահրուպար,
Դուն լէհեւգրան, դուն անգին քար.
Կոյս Մարիամ Աստուածածին:

Դու տպազիոն, դուն ես յեաման,
Դուն շափիւղայ, դուն կասիան,
Դուն ես տաշխ եւ տապաշխան.
Կոյս Մարիամ Աստուածածին:

Դու շամ չրաղն ես պատուական,
Դու խանթ ու մանթ ես գովական,
Դու ես ալմասն սիրական.
Կոյս Մարիամ Աստուածածին:

Դու ես զմրութ ...............................
Դու պատուական ակն ու սուտակ,
Դու մարգարիտ ես ըսպիտակ.
Կոյս Մարիամ Աստուածածին:

Անունդ կարդամ Աւետարան,
Մաթէոս, Մարկոս, Ղուկաս, Յոհան,
Յակունքդ ասեմ երկոտասան.
Կոյս Մարիամ Աստուածածին:

Զքեզ գովեմ կոյս, յո՞ւմ ես նման,
Աստղ եւ լուսին, արեգական,
Յակունքդ ասեմ` զօհալ առաւօտեան.
Կոյս Մարիամ Աստուածածին:

Յիշեմ անունդ, վերաս խաչեմ,
Աղաղակեմ, լամ եւ գոչեմ,
Որբիկ Դաւիթն եմ, քեզ կաղաչեմ.
Կոյս Մարիամ Աստուածածին:

Որբիկ Դաւիթն եմ անարժան,
Գործովս չար եւ անպիտան,
Դու գովելու ես զանազան.
Կոյս Մարիամ Աստուածածին:

ԽեղճԴաւիթն եմ, լացս լսէ,
Աչքս գու լայ, լեզուս կասէ`
Զիս դժոխացըն խալընէ.
Կոյս Մարիամ Աստուածածին:

Զիս կարդացու, տուր շնորհ, հունար,
Մի' մոռանար զիս զէնէհար`
Քո աստուծոյ սիրուն համար.
Կոյս Մարիամ Աստուածածին:

Որբիկ Դաւիթ Սալաձորցի,
Տըւիր ուրար, գիրս կարդացի,
Փոքր ի շատէ զքեզ գովեցի,
Կոյս Մարիամ Աստուածածին: