Նամակ Վենետիկի հայ վաճառականներին (1686 թ.)

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Աղբիւրը ՝  

Firenze, Archivio di Stato, Acquisti e doni 123, nn. 77-7

պատճէնը
  տե՛ս Ս. Ղազարի Մատենադարան, ձեռ. թիւ 1458, թղ. 134ա-135բ
(տե'ս նաեւ Հ. Բ. Սարգիսեան. Մայր ցուցակ հայերէն ձեռագրաց Մատենադարանին Մխիթարեանց ի Վենետիկ, Վենետիկ, 1924, էջ 1244):