Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՉՅԻՇԱՏԱԿՈՒԱԾ ԹԵՐԹԵՐ

Ազատ խօսք, Պագըր Մատէն (Տիգրանակերտի շրջան), 1909։

Խմբ. ՝ Ազարիկ Գոլոյեան։

Ազատ խօսք, օրաթերթ, Փարիզ, 1949, տպ. Պ. Էլէքեան, 4 էջ։

 

Բաժ. 2000 ֆր. ։ Տնօրէն՝ Պ. Պարտիզպանեան . տարի, թ. 545, 18 Մայիս, 1951)։

Ազգ - Պարբերաթերթ, Ֆրանսա։ Հրատարակութիւն Զարդարեան եղբայրներու։

Ազդակ մարզական, շաբաթաթերթ։ Պէյրութ, 1952 (Սեպտ. 23) 1958։ Տպ. Ազդակ, 4 էջ։ Ձեռքէ հատը 25 լիբ. դահեկան։ Տէր եւ տնօրէն՝ Հայկ Պալեան։ Խմբ. ՝ Տիգրան Ոսկունի։ Դադրած է 1958-ի լիբանանեան քաղաքացիական կռիւներու պատճառով։

Ազդակ շաբաթօրեակ, Պէյրութ։ 1944 Մարտ 3 - 1952 Փետրուար։

Տպ. Ազդակ, 8 էջ։ Տէր եւ տնօրէն Հայկ Պալեան։ Ա. թիւի խմբագրականին մէջ կ՚ըսուի. «Ազդակ շաբաթօրեակ կը խմբագրուի Ա. Լէյլանիէ (Մովսէս Տէր Գալուստեան), Մուշեղ Իշխանէ եւ Կարօ Սասունիէ։ Վարիչ խմբագիրն է Կարօ Սասունի»։

Ազդարար, անկախ օրաթերթ, Պէյրութ, 1952 Սեպտեմբեր 1 1954։ Տպարան Օնիպար, 4 էջ։ Ձեռքէ հատը 15 լիբ. դահ. ։ Տնօրէն՝ Յակոբ Տայեան։ Տէր եւ խմբ. ՝ Օննիկ Թօփուզեան։ Թերթը խմբագրած է նաեւ Խոսրով Թիւթիւնճեան։ Թերթը շարունակութիւնն է Ազդարար շաբաթաթերթին, որ լոյս տեսած է 1942-1952։

Ալեակ, ամսաթերթ։ Հրատ. Ատաբազարի Հայուհեաց վրժ. ի 1912-ի կարգին։ Ատաբազար, 1911։ Ձեռագիր։ 24 էջ . տարի, թ. 3, Յունիս 1, 1911)։

Ալիք։ Գրական, պատմական եւ գիտական պարբերաթերթ։ Հրատ. Ահարոնեան տպարանի։ Շտուտգարտ, 1948։ Տպ. Նայիրի, 48 էջ։ Խմբ. ՝ Ս. Նայիրի . տարի, թ. 10, 31 Դեկտեմբեր 1948)։

Ալիք. ամսագիր։ Թեհրան 1961 Յունուար (կը շարունակուի)։ Տպ. Ալիք, 80, 96 էջ (25. 5 x 17 սմ.

Արտ. եւ պատ. տնօրէն՝ տոքթ. Ռ. Ստեփանեան։ Վարիչ խմբ. ՝ Ն. Պահլաւունի։ Խմբագրութեան անդամներ՝ Ս. Սարուխանեան, Հ. Խալաթեան, Խ. Տէր Գրիգորեան։

Ակօս։ Գրական եւ գիտական պարբերաթերթ։ Ֆրանսա։

Ամենասուրբ հաղորդութեան առաքեալը։ Թերթ Հայ Երիտ. Առաքելոց։ Ամսաթերթ։ Հրատ. Սուրբ Վարդան դպրոցի (Նոր Գիւղ)։ Հալէպ, 1953 (Նոյ. Ձեռագիր։ 2 էջ։ 1955 Դեկտեմբերէն սկսեալ տպուած։ Վերնագիրը փոխելով եղած է Առաքեալ։ Լոյս տեսած է մինչեւ 1959 Մայիս։

Ամերիկա։ Համայնագիտական միամսեայ հանդէս։ Պոսթըն, 1911 (Սեպտ. Տպ. Երան, 48 էջ։ Բաժ. 2 1/2 տոլար . տարի, թ. 1, Սեպտեմբեր 1911)։

Ամսօրեակ. ամսաթերթ դպրութեանց եւ արուեստի։ Փարիզ, 1958 Յունուար... ։ Տպ. Արաքս։ 4 էջ (57 x 39 սմ. Խմբ. կազմ՝ Հրաչ Զարդարեան, Գրիգոր Ճիզմէճեան, Զ. Մ. Որբունի։ Մեզի ծանօթ է թերթին Դ. թիւը, Ապրիլ, 1958։

Ամրոց։ Շաբաթը եօթն օր լոյս տեսնող առաջին եւ միակ հայ թերթը։ Պաշտօնաթերթ՝   Արեւմտահայ   Ազատագրական   Ուխտի։ Փարիզ, 1934։ Տպ. Արթիսթիք, 4 էջ։ Բաժ. 95 ֆր. ։ Արտ. ՝ Paul Parel։

Այգ. Ըստ Գ. Լազեանի լոյս տեսած Սալոնիկի մէջ (Յունաստան). օրգան Անաթոլիա գոլէճի հայ ուսանողներու։ Լոյս տեսած քանի մը թիւ։

Այգ։ Գրական-բարոյագիտական երկշաբաթաթերթ։ Հրատ. Որբ. Ընկերութեան Այնթապի Որբանոցի Ե. դասարանին։ Ճունիէ (Լիբանան), 1922 Մարտ 15 - 1923 Մայիս 15։ Ձեռագիր։ 18 էջ։ Ընդօրինակուած է 3 օրինակ։ Լոյս տեսած է 1-29 թիւ։ Խմբ. մարմին՝ Աբրահամ Պօղոսեան, Խաչեր Սասունլեան, Սրապիոն Տէր Յարութիւնեան, Վահան Տիտիզեան։ Վերահսկող՝ Գրիգոր Պօղարեան։ Պր. Պօղարեան, որ ներկայիս Պէյրութ կը գտնուի, ունի ամբողջական հաւաքածոյ մը։

Այգ։ Հրատ. Ճեմարանի Դ. դասարանի։ Պէյրութ, 1933 Դեկտեմբեր։ Խմորատիպ։ Լոյս տեսած է քանի մը թիւ։ Խմբագիրներ՝ Եդուարդ Պօյաճեան, Բաբգէն Փափազեան եւ Եղիկ Գոնեալեան։ Հայ Ճեմարանի, ապա կոչուած Պէյրութի Համազգայինի Նշան Փալանճեան Ճեմարան, Դ. դասարանի ձեռնարկն է։ Այս աւանդութիւնը վերակենդանացաւ 1950 Ապրիլին, երբ լոյս տեսաւ նոյն Ճեմարանի Դ. դասարանի Շարժում պարբերագիրքը (խմորատիպ), 22 էջ, (միայն մէկ թիւ)։ Աւելի բախտաւոր եղաւ Կանթեղը, որ սկսաւ լոյս տեսնել 1960-ին՝ նոյն հաստատութեան Դ. դասարանին կողմէ եւ ցարդ կը շարունակուի։ Լոյս կը տեսնէ տարին անգամ մը, սովորաբար կրթական տարեշրջանի վերջաւորութեան։ Մեքենագիր։

Այսօր։ Փարիզ, 1954-1955։ Խմբ. ՝ Յովհաննէս Պօղոսեան։ Ռամկավար։

Այսօր-Ապագայ։ Ֆրանսահայ ժողովրդական օրաթերթ։ Փարիզ, 1951։ Տպ. Le Soleil, 4 էջ։ Վերջին էջը ֆրանսերէն։ Բաժ. 2400 ֆր. ։ Արտ. ՝ Ն. Դաւիթեան . տարի, թ. 324, Յունիս 30, 1952)։

Անի. Հրատ. Հայ Աւետարանական Գոլէճի պատմութեան ակումբի։ Պէյրութ, 1965 Փետրուար եւ Մարտ։ Մեքենագիր։

Անուշապուր - Պատկեր։ Ասոնք նախապէս եղած են անջատ հրատարակութիւններ, ապա միացած են։ Միացած են Անուշապուրի թիւ 11էն եւ Պատկերի թ. 9-էն սկսեալ (24 Փետրուար, 1927)։ Պոլիս, տպ. Մ. Յովակիմեան։ Խմբագրապետ՝ Բագարատ Թեւեան։ Արտ. եւ պատ. տնօրէն Երուանդ Պարոնեան, (Անուշապուր թ. 11 եւ Պատկեր թ. 9, 24 Փետրուար 1927)։

Անուշապուր եղած է շաբաթաթերթ եւ սկսած է լոյս տեսնել 1926

Դեկտեմբեր 16-էն սկսեալ։ Պետրոսեան կու տայ 1927, ինչ որ սխալ է։

Աշխատանք. Եռօրեայ։ Օրգան Հ. Յ. Դ. ի։ Գրական, քաղաքական, տնտեսական։ Վան, 1910։

Աշխարհ. Գրական եւ հասարակական շաբաթաթերթ։ Փարիզ, 1960։ Տպ. Արաքս։ 8 էջ։ (45. 5 x 31 սմ.

Տնօրէն՝ Կ. Ունճեան։ Խմբ. ՝ Աւ. Ալիքսանեան։

Ապագայ։ 1906-1907։ Կիսամսեայ։ Խմբ. ՝ Ս. Սապահ-Գիւլեան։ Հնչակեան։

Առագաստ. Հանդէս գրականութեան եւ արուեստի։ Պէյրութ, 1962 (լոյս տեսած է մէկ թիւ)։ 64 էջ (24 x 16, 5 սմ. Հրատարակիչ՝ Յակոբ Թ. Նազարենց։

Արարատ. Օրաթերթ։ Աթէնք, 1924։ Ռամկավար։ Լոյս տեսած է հինգէն վեց ամիս։ Թերթին շուրջ համախմբուած են՝ Յովհաննէս Պօղոսեան, Հրաչ Երուանդ, Արտակ եւ Յարութիւն Դարբինեաններ, Հրանդ Մամուրեան։ Ըստ Գ. Լազեանի եւ Ա. Տէր Գէորգեանի լոյս տեսած է 1925-ին։

Արաքս։ Գրական պարբերաթերթ։ Աղեքսանդրիա։ Հրատ. Զարթօնք Միութեան։ 1925։ Արտ. ՝ Արամ Ստեփանեան։ Լոյս տեսած է քանի մը թիւ։ Այս թերթին դադրելով սկսած է Արաքս շաբաթաթերթը, որ ցարդ կը շարունակուի։

Արաքս։ Ամիսը երեք անգամ (5-15-25)։ Փարիզ 1953, տպ. Թորոսեան, 4 էջ։ Բաժ. 1000 ֆր. ։ Տնօրէն՝ Ն. Յովհաննէսեան։ Հաւանաբար թերթին ձեւը փոխուելով Գ. տարին դարձած է մանկական պատանեկան ամսաթերթ։ Տպ. Le Soleil, 32 էջ։ Խմբագիր՝ Շ. Ս. Տէր-Մելքոնեան։ . տարի, թ. 6, Յունիս 1955)։

Արաքս. Հրատ. Արժանթինաբնակ Այնթապցիներու Հայր. Միութեան։ Պուէնոս-Այրէս, 1962 Հոկտ. ։ 48 էջ (որուն 10 էջը սպաներէնով)։

Արեգակ. ամսաթերթ։ Լոնտոն 1964 Ապրիլ կը շարունակուի։ 12 էջ։ Տպ. Արաքս (Փարիզ)։ Հիմնադիր-արտ. ՝ Հայկ Գալուստեան։

Արեւ։ Ամսաթերթ։ Երզնկա, 1911-1914։ Դաշնակցական։

Արեւ։ Ամսաթերթ։ Եդեսիա, 1911-1914։ Դաշնակցական։

Արեւելք մարզաշխարհ։ Մարզական շաբաթաթերթ, Արեւելք օրաթերթի։ Հալէպ, 1957 Յուլիս 30-1963։ Տպ. Արեւելք, 8 էջ (44. 5 x 30. 5 սմ. Խմբ. ՝ Զաւէն Սապունճեան եւ Լութեր Մասպանաճեան։

Արծիւ Հայաստանի. (Հարաւային Ամերիկեան Արձագանգ), գրական, բարոյական եւ կրօնական պարբերաթերթ։ Պուէնոս Այրէս, 1951 Փետրուար։ Տպ. Արարատ։ 16 էջ։ Հրատարակեց՝ Յովսէփ Թաթլըեան . տարի, 1951 Փետրուար)։

Արձագանգ. դպրոցական պարբերաթերթ։ Հրատ. Հռոմի Լեւոնեան վարժարանի։ Հռոմ, 1954-1960... ։ Մեքենագիր։ 20 էջ (29 x 22. 5 սմ.

Արմենուհի։ Գրական, պատմագիտական եւ արուեստի ամսօրեայ հանդէս։ Թեհրան, 1949 (կը շարունակուի)։ Տպ. Ալիք, 24 էջ։ Բաժ. 240 ռիալ։ Հիմն. եւ արտ. ՝ Անտրէ Տէր Օհանեան . տարի, թ. 11 (59), Յունիս 1954)։

Արշալոյս. Պոլիս, 1931։ Արտ. ՝ Ա. Գօլանճեան, խմբ. ՝ Ս. Շամլեան։

Արշաւ. շաբաթաթերթ։ Տէր՝ Լիլի Գօչ . Գօչունեան)։ Խմբ. ՝ Վռամշապուհ Մանուկեան։ Պոլիս, 1960-.... ։ 4 էջ (57. 5 x 41)։

Արփի։ Հրատ. Կեդրոնական Բարձրագոյն վրժ. ի աշակերտութեան։ Պէյրութ, 1953-1954։ Տպ. Տէր Սահակեան, 20 էջ։ Բաժ. հատը 50 լ. դ. ։ Լոյս տեսած է 3 թիւ։

Աւելի կեանք։ Պարբերագիրք Հոգեւոր Եղբայրութեան Երիտասարդաց։ Պէյրութ, 1959 (Յունուար)։ Տպ. Շիրակ, 50 էջ (29 x 19. 5 սմ. Խմբ. ՝ Միքայէլ Եուսուֆեան։

Աւետագիր։ Ամսագիր։ Նիւ Եորք, 1945, 32 էջ։ Խմբ. ՝ Ա. Ա. Պետիկեան . տարի, թ. 3, Մարտ 1946)։

Աւետարանիչ. Պէյրութ, 1961, Յունիս։ Տպ. Տօնիկեան։ 16 էջ (24 x14. 5 սմ. Պատ. տնօրէն՝ աւետարանիչ՝ Սամուէլ Տօքթօրեան։

Աւետարանի ձայն։ Ոչ-յարանուանական եւ անկախ կրօնական ամսաթերթ։ Աղեքսանդրիա, 1939։ Տպ. Սահակ-Մեսրոպ (Գահիրէ), 10 էջ։ Բաժ. 35 եգիպտական դահ. ։ Արտ. ՝ Խ. Թ. Սարեան։ Խմբագիրներ՝ վեր. Խ. Թ. Սարեան, վեր. Թէոտոր Ե. Տաղլեան, պր. Կ. Յ. Թումայեան . տարի, թ. 9-12, Սեպտ. -Դեկտ., 1946)։

Բարի լուր։ Կրօնական ամսաթերթ։ Հրատ. Հայ Աւետարանական Եկեղեցւոյ, Աղեքսանդրիա։ Աղեքսանդրիա, 1948։ Տպ. Սահակ-Մեսրոպ (Գահիրէ), 24 էջ։ Արտ. -խմբ. ՝ վեր. Տր. Թէոտոր Ե. Տաղլեան . տարի, թ. 8, Օգոստոս, 1953)։

Բարձունք։ Պարբերական հրատ. Հ. Բ. Ը. Մ. ի Լազար Նաճարեան Կեդրոնական վարժարանի։ Հալէպ, Ա. տարի, 1958, 56 էջ (22 x 15. 5 սմ. Բ. . տարի՝ միացեալ, 1960, 156 էջ։

Վերահսկող՝ դպրոցի ուսուցիչներէն Հայկ Պարիկեան. իսկ խմբագիրներ՝ աշակերտներ։

Բժիշկ։ Բժշկական եւ առողջապահական ամսաթերթ։ Նշանաբան - «Մէկ կրամ նախազգուշութիւնը հազար կրամ դարման կ՚արժէ»։ Պէյրութ, 1955 Յուլիս - կը շարունակուի։ 32 էջ։ Տպ. Ատլաս։ Հիմնադիր՝ Արամ Սահակեան։ Տէր եւ տնօրէն՝ տոքթ. Վարուժան Սահակեան։ Խմբ. մարմին՝ տոքթ. Վարուժան Սահակեան, տոքթ. Մելքոն Էպլիղաթեան եւ տոքթ. Յարութիւն Գազանճեան։ Արտասահմանի առանց յապաղումի լոյս տեսնող ամսաթերթերէն մէկն է։

Բիւթանիա։ Տասնօրեայ թերթ։ Իզմիտ, 1910։ Ուրիշ աղբիւր մը կու տայ 1910-1911։ Դաշնակցական։

Բողբոջ։ Ամսագիր, օրկան սուրիահայ սկսնակ գրողներու։ Պէյրութ, 1927։ Խմորատիպ։ Լոյս տեսած է հազիւ 2 թիւ։

Գաղթական։ Պատի թերթ։ Հալէպ, 1918։ Ձեռագիր, 2 էջ։ Լոյս տեսած 3-4 թիւ։ Հրատարակիչներ՝ Գրիգոր Անգութ (Եբրանոսեան), Մատթէոս Երէցեան, Խաչիկ Ինկիլիզեան եւ Գէորգ Չէքիճեան։

  Գարուն. ամսաթերթ։ Ա. թիւը լոյս տեսած է 1924-ի Փետրուարին (մեր օրինակին վրայ ձեռագիր գրուած է 1925)։ 44 էջ (24 x 16. 5 սմ.

  Գոյամարտ։ Շաբաթօրեակ։ Պաղտատ, նոր շրջան, 1958։ Տպ. Times Press, 8 էջ։ Բաժ. 3 սթերլին։ Հին շրջանը սկսած է 1948-ին։

Արտ. եւ պատ. տնօրէն՝ Ն. Ալէքսանեան (Նոր շրջան, Ա. տարի, թ. 18, Շաբաթ, 14 Յունիս, 1958)։

Գրական կայծեր։ Պարբերագիրք։ Կը հրատարակուի Հայ Աւետարանական Մեսրոպեան Մշակութային Միութեան Գրասէր Երիտասարդներու կողմէ։ Պէյրութ, 1956-1957։ Տպ. Արամազդ, 32 էջ։ Հատը 50 լիբ. դահ. ։ Լոյս տեսած է 1-4 թիւ։

Գրասէր։ Գրական շաբաթաթերթ։ Հրատ. Հայ Գրասիրաց Միութեան։ Լառնագա (Կիպրոս), 1923։ Ձեռագիր։ 2 էջ . տարի, թ. 19, Ապրիլ 15, 1923)։

Գրասէր։ Ամսաթերթ Ամերիկեան Աղջկանց եւ Մանչերու վարժարաններու հայ ուսանողութեան։ Հալէպ, 1942 Յունուար - 1952. լոյս տեսած է 16 թիւ։ Անունը ամսաթերթ, սակայն իրականութեան մէջ տարին 1-2 թիւ լոյս տեսնող պարբերաթերթ։

Դաստիարակ. ամսաթերթ Հայ Աւետարանական վարժարաններու ուսուցչական միութեան։ Պէյրութ, 1963 - Յունուար - 1964 Ապրիլ։ Մեքենագիր, 16 էջ (28 x 22 սմ.

Խմբ. կազմ՝ տիկ. Եսթեր Շիրեճեան, Կարապետ Պետրոսեան, Յակոբ Թութիկեան, Ներսէս Եթերեան, Գաբրիէլ Ինճէճիքեան։

Դար. Կիսամեայ հանդէս մշակոյթի։ Պոլիս, 1959-1961 (25 x 16. 5 սմ. ), 32 էջ։ Արտ. եւ պատ. խմբ. ՝ Հերմինէ Սինանեան։

Դէպի լոյս - շաբաթաթերթ, ապա ամսաթերթ։ 1950-1952։ Պոլիս։

Որպէս շաբաթաթերթ լոյս տեսած է 1950-1951 Յուլիս 14 (67 թիւ), իսկ 1952-ի Յուլիսէն սկսեալ դարձած է մշակութային ամսաթերթ։ Արտօնատէր եւ վարիչ խմբ. ՝ Ռուբէն Ե. Մաշոյեան։ 24 էջ, հատը 25 ղրուշ։

Դրազարկ. պաշտօնաթերթ Հայց. Եկեղեցւոյ Կիրակնօրեայ դպրոցներու։ Անթիլիաս, 1961 Սեպտ. - 1962։ Կրօնական, գրական, բանասիրական։ Տպ. Կաթողիկոսութեան Մեծի Տանն Կիլիկիոյ։ 16 էջ (27. 5 x 19. 5 սմ.

Ինքզինք նկատած է շարունակութիւնը Մեր կեանքը մեքենագիր կրօնական թերթին։

Եռանդ. անկախ ամսագիր։ Ազգային, գրական, գեղարուեստական։ Մարզական օրկան Հայ Երիտ. Երկս. Միութեան։ Սան Փաւլօ, 1928-1931... Ապակետիպ։ . տարի, թ. 6, 1931)։

Երախայ։ Հրատ. Պէրպէրեան վարժարանի Ե. դասարանի։ 1923, Գահիրէ։

Երկիր։ Ամսագիր։ Խմորատիպ։ Մանչուքօ (Մանչուրիա)։ Խմբ. ՝ Արմ. Մելիքեան։ Սահակ Տէր Թովմասեան կու տայ 1919-20, իսկ Դ. Փափազեան 1918-1919։ Դաշնակցական։

Երկիր։ Օրաթերթ։ Աթէնք, 1957 (կը շարունակուի)։ Խմբ. ՝ Առաքել Պետրոսեան։ Ռամկավար։

Երկունք։ Երկշաբաթաթերթ։ Օրկան Վանի Կեդրոնական Կոմիտէի։ Վան, 1906-1907։ Խմորատիպ։ Դաշնակցական։

Երջանիկ յոյս։ Հրատ. Պ. Այրէսի Հայ Հոգ. Եղբայրութեան Տպագրական Մարմնոյն։ Պուէնոս Այրէս, 1961 Յուլիս - .... ։ Տպ. Արարատ։ 12 էջ (22. 5 x 16 սմ.

Խմբ. ՝ փրոֆ. Հրանդ Յ. Ապաճեան։ Հրատարակութեան պատասխանատու՝ Ենովք Պէրպէրեան . տարի, թ. 4-5, Հոկտ. -Նոյ. 1961)։

Ե. Ք. Ընկերակցութիւն. մեքենագիր։ Հրատ. Վանի Ամերիկեան դպրոցի։ Վան, 1908։ Այս թերթին յաջորդած է Վան-Տոսպ՝ 1910-ին։ 1913-ին կը դառնայ Սահմանադիր Ռամկավար Կուսակցութեան թերթը։

Զանգու. Պարբերագիրք Ազգային Սահակ-Մեսրոպեան վարժարանի Շրջանաւարտից Միութեան։ Պէյրութ, 1954 Յունուար։ Տպ. Շիրակ, 32 էջ (23 x 16 սմ. Գին՝ 75 լ. դ. ։

Զարթօնք. Գահիրէ, 1909։ Հրատարակուած մէկ թիւ։ Հնչակեան։

Զարթօնք. գրական, գիտական, տնտեսական եւ քաղաքական շաբաթաթերթ։ Ալէքսանտրէթ, 1924 (Ապրիլ 12)։ Տպ. Ալէքսանտրէթ, 12 էջ։ Բաժ. 40 ֆրանք։ Արտ. ՝ Մարթին Պապիկեան։ Պատ. տնօրէն՝ Մարտիրոս Տէր Ստեփանեան։ Լոյս տեսած է ընդամէնը 24 թիւ։ Ունեցած է նաեւ ֆրանսերէնով լոյս տեսնող բաժին (առանձին հրատարակութիւն) - Le Reveil du Sandjaq վերտառութեամբ։

Զարթօնք։ Երկշաբաթեայ գրական հանդէս. հրատ. Մաշտոց տպարանի։ Շտուտգարտ, 1946, տպ. Մաշտոց, 36 էջ։ Բաժ. 1000 ֆր. ։ Խմբագիրներ՝ Դ-ր Գր. Սահառունի, Վ. Շահունի եւ Հ. Վարդունի . տարի, թ. 16-17, 28 Մայիս 1948)։

Զուարթնոց։ Շաբաթաթերթ, Ս. Խաչ Հայաստանեայց Եկեղեցւոյ։

Նիւ Եորք, 1930, 4 էջ։ Բաժ. 50 սէնթ։ Պատասխանատու՝ Եղիշէ վրդ. Սիմոնեան (հատոր ԺԵ., թ. 41, Փետրուար 22, 1945)։

Ժայռ։ Կիսամսեայ։ Շատախ, 1907։ Դաշնակցական։

Ժառանգաւոր։ Երուսաղէմ, 1946։ Մեքենագիր։ 24 էջ (21 x 16. 5 սմ.

Զաւարեան պրակ։ Խմբագրուած եւ հրատարակուած Հ. Յ. Դ. Զաւարեան Ուսանողական Միութեան կողմէ։ Պէյրութ 1961-1962

Մայիս։ Մեքենագիր, 13, 11 էջ։ Լոյս տեսած է 5 թիւ։

Ժողովածու։ Գրականութեան եւ արուեստի։ Պէյրութ, 1951։ Տպ. Գարտաշեան եղբայրներու։ 106 էջ, գին 1 լ. ո. ։ Պատ. ՝ Պետրոս Մինասեան։

Ժողովուրդի ձայն։ Ժողովրդային շաբաթաթերթ։ Պոլիս, 1959, Փետրուար - (՞)։ 4 էջ (51 x 34 սմ. Տէր եւ տնօրէն՝ Մկրտիչ Տոպրաշեան։ Թուրքիա։ Պոլիս, 1935։ Տէր եւ տնօրէն՝ Մ. Գօչունեան։

Ժողովուրդ։ Վառնա, ապա Ռուսճուք, 1903-1904։ Խմբ. ՝ Տ. Ճգնաւորեան եւ Էլմայեան։

  Իշամեղու։ Երգիծագիրք։ Պէյրութ, 1958։ Տպ. Սարգիսեան, 24 էջ (30 x 22. 5 սմ. Հատը 50 լիբ. դահ. ։ Խմբ. ՝ Վարուժան Ճինպաշեան։ Լոյս տեսած է մէկ թիւ։ Արտօնագիր չունենալուն պատճառաւ՝ պետութեան կողմէ փակուած է։

Լաստ։ Պարբերագիրք գրականութեան։ Պէյրութ, 1953։ Տպ. Շիրակ, 50 էջ, հատը 100 լիբ. դահ. ։ Լոյս տեսած է 3 թիւ։ Խմբ. մարմին՝ Եղիա Նաճարեան, Եփրեմ Քէնտիրճեան եւ Պետրոս Գալուստեան։

Լոյս։ Հոգեւոր, բարոյական եւ գիտական։ Ուռուցկատառ։ Ղազիր, (Լիբանան), 1932 Յունուար - կը շարունակուի։ Հրատ. եւ տպագրութիւն Հայ Աչազուրկներու եւ Կոյրերու Հաստատութեան։ Ամսաթերթ մինչեւ 1939, ապա վերածուած երկամսեայի։ Լոյս չի տեսներ Յուլիս եւ Օգոստոս ամիսներուն։

Լոյս Փարիզի։ Գրական, գեղարուեստական եւ հասարակական շաբաթաթերթ։ Փարիզ, 1957։ Տպ. Պ. Էլէքեան, 4 էջ։ Բաժ. 1500 ֆր. ։ Տնօրէն՝ Ն. Յակոբով . տարի թ. 6, 3 Նոյ. 1957)։

Լուսաբեր։ Գրական հաւաքածոյ։ Նիկոսիա, 1903։ Լոյս տեսած է մէկ պրակ՝ ի յիշատակ Ս. Էջմիածնի 1600-ամեակին։ Խմբ. ՝ Բակուրան (Վահան Քիւրքճեան)։

Լուսաբեր։ Պաշտօնական օրկան Սեբաստացիներու Հայրենակցական Միութեան Կեդրոնական Վարչութեան։ Նիւ Եորք, 1936 (կը շարունակուի)։ 40 էջ (26 x 18. 5 սմ. 1958-էն սկսեալ անուանափոխուելով կոչուած է Ձայն Սեբաստիոյ։ Պարբերաթերթ։

Լուսաբեր։ Մանկա-պատանեկան ամսագիր։ Թեհրան, 1949։ 32   էջ։ Բաժ. 150 ռիալ։ Արտ. ՝ Աշոտ Մուրադխանեան . տարի, թ. 7-8, Յուլիս-Օգոստոս 1957)։

Լրատու։ Մերձաւոր Արեւելքի Հայ Աւետարանական Եկեղեցիներու, ապա՝ դարձած Հայ Աւետարանական Առաջին Եկեղեցւոյ։ Պէյրութ, 1938 Յունուար - 1944 Յուլիս։ Տպ. Ամերիկեան, 12 էջ (20 x 14. 5 սմ. Խմբագիրներ՝ վեր. Ենովք Կէօքկէօզեան եւ վեր. Յովհաննէս Աբգարեան։ Առաջին տարին չորս թիւ լոյս տեսած, ապա պարբերաբար։ 1943ի Յունուարին միացուած Ջանասէր երկշաբաթաթերթին։

Խաչբուռ։ Պարբերագիրք Նոր Մարաշի Հայ Աւետարանական Երկրորդական վարժարանի։ Պէյրութ, 1962 Ապրիլ։ Տպ. Սեւան, 32 էջ (24 x 17 սմ. Գին 100 լ. դ. ։

Խարոյկ։ Ամսաթերթ։ Հրատ. Պէրպէրեան վարժարանի երէց դասարանին։ Գահիրէ, 1923։ Խմորատիպ։

Խարոյկ։ Ուսանողական պարբերաթերթ (հանգիստի առթիւ), Պէյրութի Ամերիկեան համալսարանի Ճիպէյլի Հայ երիտասարդաց ուսանողական խումբի աշխատակցութեամբ։ Ճիպէյլ (Լիբանան), 1924, Մայիս 30 էջ։ Խմորատիպ։ Խմբ. մարմին՝ Զաքար Տարագճեան, Սամուէլ Սէմէրճեան, Յովհաննէս Շահինեան. նկարիչ գծագրող Գ. Պետօ Սիրունի։ Լոյս տեսած է մէկ թիւ։

Խթան։ Պարբերաթերթ։ Մարսէյլ։ Խմբ. Յ. Թիւրապեան։

Ծաղկեփունջ։ Ձեռագիր ամսաթերթ Զաւարեան վարժարանի Շրջանաւարտից Միութեան։ Հալէպ 1944 Նոյ. 12 - 1949 Դեկ. ։ Ընդամէնը լոյս տեսած է 21 թիւ, սովորաբար որպէս երկամսեայ։ 1948

Յունուարէն սկսեալ դարձած է խմորատիպ։

Ծիլեր։ Ուսանողական պարբերաթերթ Քարէն Եփփէ Ազգային ճեմարանի։ Ձեռնարկ ԺԲ. կարգի։ Հալէպ, 1961 Հոկտեմբեր (կը շարունակուի)։

Ծիրանի գօտի։ Եռամսեայ արուեստի եւ գրականութեան։ Պոսթոն, 1958 - (՞)։ Տպ. Շիրակ (Պէյրութ)։ 62 էջ (24 x 17 սմ. Հատը 1 տոլար։ Խմբ. Հրանդ Աւետիսեան։

Ծովակ։ Կիսամսեայ։ Աղթամար, 1909 Դաշնակցական։

Կայծ։ Հանդէս։ Նիւ Եորք. հրատարակիչ եւ խմբ. ՝ Մ. Ջրվէժ։ Հնչակեան։

Կայծ։ Հրատ. Նոր Բարձրագոյն վարժարանի։ Պէյրութ, 1960 Մայիս,   կը շարունակուի։ Տպ. Շիրակ, 42 էջ (24 x 17 սմ.

Կանթեղ։ Ազգային եւ եկեղեցական ամսաթերթ։ Պաշտ. օրկան Ազգային Կեդրոնական Վարչութեան։ Պոսթոն, 1934, 16 էջ։ Բաժ. 1 տոլար . տարի, թ. 9-10 Մայիս-Յունիս 1936)։

Կանթեղ։ Ամսաթերթիկ՝ Բէթէրսընի եւ Նիւ Եորքի հայ համայնքներու։ Բէթէրսըն 1949, 8 էջ։ Բաժ. 1 տոլար։ Հովիւ՝ Շնորհք վրդ. Գալուստեան . տարի, թ. 9, Նոյ. 1949)։

Կանթեղ։ Ժողովածու Նշան Փալանճեան ճեմարանի Դ. դասարանի։ Պէյրութ, 1960, մեքենագիր, 44 էջ (21. 5 x 16. 5 սմ. Ցարդ կը շարունակուի. լոյս կը տեսնէ տարին մէկ թիւ, սովորաբար տարեվերջին։ Խմբ. մարմինը ամէն տարի կը փոխուի։

Կարկուտ։ Երգիծաթերթ։ Վան, 1910-1911։ Խմբ. ՝ Տիապլ (Տիգրան Ապաղցեան), Հայկ Գալճեան եւ Արշաւիր Աւետեան։

Կավռօշ։ Երուանդ Թօլայեան՝ 1910-ին Աղեքսանդրիա գալով՝ 3-4 թիւ Կավռօշ լոյս ընծայած է։

Կեանք։ Կիսամսեայ։ Օրկան Աշակերտական Միութեան, Թաւրիզ, 1925-1926։ Ձեռագիր։ Դաշնակցական։

Կիլիկիա։ Պարբերաթերթ կրօնական, կրթական, գրական, բանասիրական։ Նիւ Եորք, 1963 (կը շարունակուի)։ 48 էջ (25 x 17. 5 սմ. Հրատ. Ամերիկայի Հայց. Առաք. Եկեղեցւոյ Առաջնորդութեան։ Խմբ. մարմին՝ հայր Սմբատ վրդ. Լափաճեան, տէր Արսէն Ա. քհնյ. Սիմէոնեանց, տէր Սուրէն քհնյ. Փափախեան, Ժագ Չատըրճեան, Արշակ Սահակեան, Արամ Աֆարեան։

Կոհակ։ Կիսամսեայ։ Շատախ 1907։ Դաշնակցական։

Կոհակ։ Պարբերաթերթ։ Վան, 1909։ Խմորատիպ։ Դաշնակցական։

Կոտոշ։ Պարբերաթերթ։ Գաւաշ, 1908-1909։ Խմորատիպ։ Դաշնակցական։

Կռիւ։ Պարբերաթերթ։ Աղթամար, 1908։ Խմորատիպ։ Դաշնակցական։

Կսմիթ։ Երգիծաթերթ։ Աթէնք, 1927 Ապրիլ 24 - Հոկտ. 8 էջ։

Տնօրէն եւ խմբ. ՝ Կարօ Գէորգեան։

Համազգային։ Կիսամսեայ թերթ ազգային, գրական եւ հասարակական։ Պուէնոս Այրէս, 1964 Նոյ. 20 (կը շարունակուի)։ 8 էջ (39. 5 x 29 սմ. Տնօրէն Աւետիս Քիւրտօղլանեան։

Հայ Այնթէպ։ Պարբերաթերթ Ամերիկաբնակ Այնթապցիներու Միութեան։ 1960, կը շարունակուի։ 1963-էն սկսեալ կը տպուի Պէյրութ։

Հայ արի։ Հրատ. Հ. Մ. Ը. Մ. ի Սլիվէնի մասնաճիւղի սկաուտներու։ Խմորատիպ։ Երկշաբաթաթերթ։ Սլիվէն (Պուլկարիա)։ Սկսած է 1938-ի Մարտին եւ առնուազն լոյս տեսած է 1-5 թիւ։

Հայաստան։ Ամսաթերթ։ Օրգան «Նոր Սերունդ» Երիտասարդական Միութեան։ Փարիզ, 1947, կը շարունակուի։ Խմբ. ՝ Հրանդ Բալուեան։ Դաշնակցական։ 16 էջ։ Բաժ. 600 ֆր. ։ Ունի ֆրանսերէն բաժին (ԼԲ. տարի, 8, Օգոստոս 1958)։ 1962-ի Դեկտեմբերէն սկսեալ դարձած է շաբաթաթերթ (չորս էջով)։ Տնօրէն՝ Գ. Փափազեան։

Հայաստան։ Քաղաքական շաբաթաթերթ։ Հրատ. Հայկական Ազատամարտիկներու Միութեան։ Շտուտկարտ, 1951։ 4 էջ։ Բաժ. չորս տոլար։ Լոյս կը տեսնէ Շաբաթ օր։ . տարի, թ. 15(83), Ապրիլի 18, 1953)։

Հայ գիր։ Պարբերաթերթ գրականութեան եւ արուեստի։ Աթէնք, 1945։ 16 էջ (29 x 22 սմ. Հրատարակիչներ՝ Պատրիկ Սարգիսեան, Վահան Տաքէսեան, Ժիրայր Կիւզէլեան, Պետրոս Լամպաճեան, Կիւլպէնկ Փանոսեան, Շահնուր Շահրիկեան։ . տարի, թ. 5, Յունիս 1946)։

Հայեացք։ Կիսամսեայ։ Վան, 1906։ Խմորատիպ։ Խմբագիրներ՝ Դ. Փափազեան եւ Գ. Խլղադեան։ Դաշնակցական։

Հայելի։ Աղեքսանդրիա, 1903-1904։ Խմբ. ՝ Տիրան Փափազեան։

Ըստ Զարդարեանի՝ Տ. Փափազեան եղած է զաւեշտագիր։ Պոլիս՝ հրատարակած է Հնչակ եւ Սուրհանդակ թերթերը։ 1896-ին ապաստանած է Վառնա եւ հոն լոյս ընծայած Հայելի անունով թերթ մը. իսկ յետոյ՝ առողջական պատճառներով Աղեքսանդրիա եկած է ու երկու տարիի չափ շարունակած է Հայելի թերթին հրատարակութիւնը։

Հայելի։ Գահիրէ, 1915։ Խմբ. ՝ Բագրատունի։ Լոյս տեսած է մէկ թիւ։

Հայ ծերանոց։ Եռամսեայ։ Հրատ. Հայ ծերանոցի կանանց օժանդակ յանձնախումբի։ Հալէպ, 1952, կը շարունակուի։ 18 էջ (14 x 17 սմ. Յետոյ դարձած է հրատ. Հայ Ծերանոցի խնամակալութեան։

Հայկազն։ Պարբերաթերթ Հայկազեան երկսեռ վարժարանի։ Հալէպ, 1946 Ապրիլ-Յուլիս, 4 թիւ, 42 էջ։ Տպ. Սեւան, 12 էջ (23. 5 x 16. 5 սմ.

Հայ կամաւոր։ Շաբաթաթերթ Հ. Կ. Մ. Միութեան։ Փարիզ, 1935

Յունուար։ Տպ. Արաքս։ 4 էջ։ Բաժ. ձեռքէ հատը 25 սանթիմ։ Տէր եւ տնօրէն՝ Սմբատ . տարի, թ. 2, Յունուար 28, 1935)։

Հայկաշէն։ Վարուցան գրականութեան եւ մշակոյթի։ Փարիզ, թուական չունի։ Տպ. Արաքս, 80 էջ։ Հատը 25 ֆր., խմբ. ՝ Շաւարշ Միսաքեան։ Բ. Համաշխարհային պատերազմի ընթացքին երբ Յառաջ օրաթերթը դադրած էր, Շաւարշ Միսաքեան լոյս ընծայած է Անդաստան (3 թիւ) եւ Հայկաշէն (2 թիւ) պարբերաթերթերը։

Հայ կեանք։ Ընկերային, գրական, ժողովրդական շաբաթաթերթ, Պուէնոս Այրէս, 1960։ 4 էջ (58. 5 x 40 սմ. Տէր եւ տնօրէն՝ Գրիգոր Կէօնճեան։

Հայ ձայն։ Ազգային, քաղաքական, գրական հայաթերթ։ Հալէպ, 1918 Նոյ. 13 - 1919։ Տպ. Մարոնիթ, 4 էջ։ Տէր եւ տնօրէն՝ Սեդրակ Կէպէնլեան։ Հայ ձայն փոխադրուած է Կիլիկիա եւ սկսած է հոն հրատարակուիլ որպէս Ռամկավար կուսակցութեան Կիլիկիոյ Շրջ. Վարչութեան պաշտօնական օրգանը։

Հայ մամուլ։ Քաղաքական, գրական, ժողովրդական շաբաթաթերթ։ Պուէնոս Այրէս, 1945։ 8 էջ։ Բաժ. 12 փեսօ . տարի, թ. 97, 2 Օգոստոս 1947)։

Հայ պատանի։ Ամսագիր։ Պէյրութ, 1933 Դեկտեմբեր (ներսի էջին վրայ տպուած Հոկտեմբեր)։ Տպ. Տարօն, 16 էջ։ Արտ. եւ պատ. տնօրէն՝ Հայկազուն Յ. Ղազարեան։ 1933-1935, լոյս տեսած է 15 թիւ։

Հայ պատանի։ Հրատ. Մարաշի Մեսրոպեան Կեդրոնական վարժարանի։ Հալէպ, 1952 (Յունիս)։ Տպ. Շիրազ, 32 էջ։ Խմբ. ուսուցչական կազմ։ Լոյս տեսած է 1952-1956, տարին մէկ թիւ (ընդամէնը 5 թիւ), 164 էջ։

Հայ սիրտ։ Անկախ շաբաթաթերթ։ Ֆիլատելֆիա, 1926, 4 էջ։

Բաժ. մէկուկէս տոլար։ Խմբ. ՝ Յակոբ Գույումճեան։ . տարի, թ. 46, Մարտ 2, 1932)։

Հասկաքաղ։ Հայ Աւետարանական Բարձրագոյն վարժարանի։ Պէյրութ (Մարտ 8)։ Մեքենագիր, 28 էջ (33 x 21. 5 սմ. Լոյս տեսած է մէկ թիւ։ Ունի ուսուցիչներէ եւ աշակերտներէ կազմուած խմբագրական մարմին։

Հարուածային։ Գիրք գրականութեան եւ արուեստի։ Պէյրութ, 1954 (Յունիս)։ 70 էջ։ Գին մէկ լ. ո. ։ Լոյս տեսած է մէկ թիւ։

  Հիւսիսայգ։ Եռօրեայ։ Լրագիր քաղաքական, գրական, տնտեսական (հայերէն բաժին L’Eclair du Nord ֆրանսերէն թերթի)։ Հալէպ, 1936

Յունիս 30 - Օգոստոս 10։ Տպ. Գոլէճ, չորս էջ (57 x 39 սմ. Տէր եւ տնօրէն՝ Նիքոլա Ճանճի։ Խմբ. ՝ Մատթէոս Երէցեան։ Լոյս տեսած է 13 թիւ։

Հոս-Հոն։ Երգիծաթերթ։ Շաբաթաթերթ։ Պէյրութ, 1928 Յուլիս 15 - Դեկտեմբեր 30։ Տպ. Հոս-Հոն, ութ էջ։

Պատ. տնօրէն՝ Երուանդ Քէշիշեան։ Խմբ. ՝ Մկրտիչ Կապրաշ։

Լոյս տեսած է 17 թիւ։ Թիւ 7-ը, Օգոստոս 26, լոյս տեսած է Հալէպ (տպ. Արաքս), չորս էջ, խմբագիրին Հալէպ այցելութեան գտնուելուն պատճառով։

Հորիզոն։ Պարբերաթերթ Հ. Բ. Ը. Մ. ի Դարուհի Յակոբեան   Աղջկանց երկրորդական վարժարանի։ Պէյրութ։

Հունձք։ Հայ Աւետարանական Բարձրագոյն վարժարանի (Էշրէֆիէ)։ Պէյրութ, 1960 (Մարտ)։ Տպ. Շիրակ, 72 էջ (24 x 17 սմ. Գին 150 լ. դ. ։ Նախաձեռնութեամբ՝ ուսուցչական գրական յանձնախումբին։ Պատ. ՝ Սարգիս Համպոյեան։ Ունի խմբ. կազմ 11 հոգիէ բաղկացեալ։ Լոյս տեսած է մէկ թիւ։

Հօտաղական միութիւն։ Հրատ. Հօտաղական միութեան։ Ձեռագիր։ Ռշտունիք (Գաւաշ-Վան), 1913-1914։ Լոյս տեսած Օհան Կարոյի խմբագրութեամբ։

Ձայն Սեբաստիոյ։ Պաշտօնական օրգան Սեբաստացիներու Հայրենակցական միութեան։ Նիւ Եորք, 1937, 40 էջ։

Այս թերթը հիմնուած է 1937-ին Լուսաբեր անունով եւ 21 տարի լոյս տեսնելէ ետք անունը փոխուելով եղած է Ձայն Սեբաստիոյ (ԻԳ. տարի, թ. մէկ, (1959)։

Ճեմարանական կեանքի տեղեկատու։ Լրատու Նշան Փալանճեան Ճեմարանի Շրջանաւարտներուն միութեան։ Պէյրութ, 1962 Յունիս - (՞) Տպ. Մշակ, 16 էջ (23. 5 x 17 սմ.

Ճեմ արի։ Պարբերաթերթ Հայ Ճեմարանի Արիներուն։ Պէյրութ, 1938 Յունուար - Մարտ... ։ Տպ. Արաքս, 12 էջ։ Գին մէկ ֆր. ։

Ճրագ։ Ամսական թերթիկ Մեծագոյն Պոսթոնի Հայց. Առաքելական Ս. Ստեփանոս եկեղեցւոյ։ Պոսթոն, 1958 (կը շարունակուի)։ 16 էջ (23 x 15. 5 սմ. Վարիչ՝ Գրիգոր քհնյ. Հայրապետեան։ Խմբ. կազմ՝ Օշական աբեղայ Մինասեան, Գրիգոր քհնյ. Հայրապետեան, Վարդան սարկաւագ Յարութիւնեան։

Ճրագ։ Հրատ. Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ ճեմարանի աշակերտութեան։ Պէյրութ 1961 Յունուար (կը շարունակուի)։ Մեքենագիր։ 10 էջ (28 x 22 սմ.

Ճշմարտութիւն։ Կիսամսեայ կրօնական թերթ։ Մարաշ, 1919։ Տպ. Կ. Լ. Ամիրալեան։ Չորս էջ։ Բաժ. քսան ղրուշ։ Արտ. եւ խմբ. ՝ Սոկրատ Յ. Ամիրալեան . տարի, թ. չորս, Հոկտեմբեր 31, 1919)։

Մարզաշխարհ։ Մարզական թերթ։ Աթէնք, 1944-էն ետք, տարին ճշդելի։ Լոյս տեսած է երկու թիւ։ Խմբ. ՝ Համօ Մեհրապեան։

Մեղու։ Ամսաթերթ։ Ազգային, երգիծական։ Հալէպ, 1925 Յունուար - Մարտ... ։ Խմորատիպ, 14 էջ (32 x 22. 5 սմ.

Մեղու։ Չէ գրուած, սակայն կ՚ենթադրենք, որ շաբաթաթերթ եղած ըլլայ։ Պոլիս, 1927։ Տպ. Յ. Գ. Փալագաշեան։ 8 էջ։ Բաժ. 250 ղրուշ թրք. ։ Արտ., խմբ. եւ պատ. տնօրէն՝ Յ. Գ. Փալագաշեան . տարի, թ. երկու, Յունիս 9, 1927)։

Մեր կեանքը։ Տեղեկատու Հայց. Եկեղեցւոյ Կիրակնօրեայ Դպրոցներու։ Պէյրութ, 1950 Յունուար։ Մեքենագիր, 8 էջ (33 x 12 սմ. Գին՝ 50 լ. դ. ։

Մեր ուղին։ Շաբաթաթերթ։ Հալէպ, 1923։ Խմորատիպ։ Դաշնակցական։

Մժղուկ։ Երգիծական պարբերաթերթ։ Գահիրէ, 1917։ Հազիւ տարի մը կեանք ունեցած է։ Խմբ. ՝ Սոկրատ Սարաֆեան։

Միութիւն։ Շաբաթաթերթ։ Ազգային, քաղաքական եւ ընկերային։ Հայֆա (Պաղեստին), 1945։ Տպ. M. Suchowlsky։ Չորս էջ։ Բաժ. 100 պաղեստ. դահ. ։ Վարչական պատ. ՝ Ճ. Կարապետեան . տարի, թ. 87, 11 Մայիս, 1947)։

Միտք եւ մկան։ Գահիրէ, 1929։ Հրատ. Պէրպէրեան վրժ. ի Երէց դասարանի։ Խմորատիպ։ Լոյս տեսած է վեց թիւ։ Զարդարեան ուրիշ տեղ մը 1928 կու տայ որպէս հրատարակութեան տարի։

  Մխիթարեան ընտանիք։ Դպրոցական ամսաթերթ։ Ս. Ղազար (Վենետիկ), 1948, կը շարունակուի։ Տպ. Ս. Ղազար։ 16 էջ։ Բաժ. երեք տոլար։ Պատ. տնօրէն՝ հայր Յակոբ Չէնթէյեան։ 1960-էն կամ 1961էն սկսեալ սկսած է լոյս տեսնել Ընտանիք անունով։

Մշակ։ Պարբերաթերթ։ Պաշտօնաթերթ Լիբանանահայ Ազգային Վարժարաններու Ուսուցչական Միութեան։ Պէյրութ, 1964 Նոյ. ։ Կը շարունակուի։ Տպ. Սեւան։ 48 էջ (24 x 17 սմ.

  Վարիչ խմբ. ՝ Արմէն Տօնոյեան։ Խմբ. կազմ՝ Կարօ Գանթարճեան (մեռած 1965-ի ամառը), Սարգիս Պալեան, Գաբրիէլ Մոլոյեան, Յարութիւն Ստեփանեան։ Վարչ. ներկայացուցիչ՝ Եփրեմ Քէնտիրճեան։

Մշակոյթ։ Պարբերաթերթ Բեթել եկեղեցւոյ Քրիստոնէական Ջանից ընկերակցութեան։ Հալէպ 1952 Ապրիլ - (՞), 32 էջ։ Հատը 125 սուր. դահ. ։

Մունետիկ։ Շաբաթաթերթ։ Իզմիր, 1909։ Կարճատեւ։

Մուսա լեռ։ Պարբերագիրք Ազգային Յառաջ վարժարանի Շրջանաւարտից Միութեան։ Այնճար (Լիբանան), 1962։ Մեքենագիր։ 33 էջ (29. 5 x 21 սմ. Խմբ. կազմ՝ տէր Նարեկ քհնյ. Շրիգեան, Թովմաս Հապէշեան, Մովսէս Քիւսպէկեան, Սարգիս Փանոսեան, Յակոբ Թաշճեան։

Մտրակ։ Պարբերաթերթ։ Շապին-Գարահիսար։ 1919։ Խմորատիպ։ Դաշնկ. ։

Տպուած է 1919. թերեւս 1909 պիտի ըլլայ։ Մեզի համար կասկածելի է, որ Շապին Գարահիսարի մէջ 1919-ին հայկական թերթ լոյս տեսած ըլլայ։

Մրգաստան։ Լրատու եկեղեցական գործունէութեանց Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ եկեղեցւոյ, Ֆաուլըր։ Ֆաուլըր (Քալիֆորնիա), 1955։ Մեքենագիր, 18 էջ։ Ունի անգլերէն եւ հայերէն մասեր։ Հովիւ՝ Շահէ քհնյ. Սէմէրճեան . տարի, թ. 3, 1959)։

Յառաջապահ։ Պարբերաթերթ. Հաճընցի երիտասարդ ձայն մը ազատ ու յստակ) Պուէնոս Այրէս, 1955 Յունիս... տպ. Արարատ։ 38 էջ (26 x 18 սմ. Խմբ. ՝ Ն. Կուժնունի։

Յառաջդիմասէր։ Ամսաթերթ։ Աղեքսանդրիա, 1917-1918։ Դաշնակցական։

Յեղափոխական ալպոմ։ Հրատ. Հ. Յ. Դ. «Քրիստափոր» Պատանեկան Միութեան։ Հալէպ, 1949 - կը շարունակուի։ Տպ. Նայիրի։ 32 էջ։ Հատը 60 սուր. դ. ։ Խմբ. նկարիչ Աւօ։ Թիւ եօթնէն սկսեալ Պատանեկան Միութեան անունը չ՚երեւիր։ 1962-էն սկսեալ լոյս կը տեսնէ Պէյրութ։

Յեղափոխական դարբնոց։ Ամսագիր։ Երեւան, 1929։ Ապակետիպ։ Խմբ. ՝ Գ. Գրիգորեան եւ Հ. Տէր Թովմասեան։ Դաշնակցական։

  Յենարան։ Շաբաթաթերթ։ Նիկոսիա, 1959 Մայիս 7 - (՞)։ 2 էջ (35 x 25 սմ. Խմբ. ՝ Սեդրակ Կէպէնլեան։

  Յուշարձան Մուսա լերան։ Հալէպ, 1955։ Տպ. Նայիրի, 24 էջ (20. 5 x 14. 5 սմ. Խմբ. ՝ Մարտիրոս Գուշագճեան։ Լոյս տեսած է մէկ թիւ։

Նախաքայլ։ Պարբերաթերթ։ Ձեռնարկ Ս. Գրիգոր ճեմարանի աշակերտութեան։ Պէյրութ, 1950 Դեկտ. -1951։ Խմորատիպ։ 16 էջ։ Տեսած ենք առաջին երկու թիւերը։ Աւելին՝ մեզի անծանօթ է։

Նարեկ։ Ամսաթերթ Ս. Յակոբ Հայց. Առաք. Եկեղեցւոյ։ Ռէյսին, 1961 Յունուար - կը շարունակուի։ Մեքենատիպ, 24 էջ։ (21 x 14 սմ.

Խմբ. կազմ՝ Մուշեղ քհնյ. Տէր Գալուստեան, Նազելի Պաղտասարեան, Գոհար Տէր Կարապետեան, Լուսին Պչագճեան։ 1964-էն սկսեալ խմբագիրն է Տրդատ վրդ. Քէշիշեան։

Նաւասարդ։ Ուսանողական հանդէս Հայկազեան Գոլէճի։ Պէյրութ, 1962, կը շարունակուի։ Տպ. Արամազդ, Սեւան։ 80 էջ (24 x 17 սմ.

Ներկայ։ Ամսաթերթ։ Պուէնոս Այրէս, 1961 Յունիս, կը շարունակուի։ 24 էջ (23 x 16 սմ. Խմբ. ՝ Վ. Պահատրեան։

  Նշդրակ։ Երգիծաթերթ։ Աթէնք, 1930։ Խմբ. ՝ Միհրան Փափազեան (Նշդրակ)։

Նոր աշխարհ։ Պարբերագիրք գրականութեան եւ արուեստի։

Պէյրութ, 1951։ Տպ. Էտվան։ 24 էջ։ Հատը 50 լ. դ. ։ Խմբ. ՝ Յակոբ Նորաշխարհեան։ Լոյս տեսած է մէկ թիւ։

Նոր այգ։ Շաբաթաթերթ։ Օրգան Հնչակեան Պարսկ. Շրջանի։ Թաւրիզ։ Սէֆէրեան կը յիշատակէ այս թերթը։

Նոր գիրք։ Պարբերաթերթ։ Հրատ. Գրասէր Երիտասարդներու Միութեան։ Դամասկոս, 1958։ Տպ. Եիրիքեան։ Խմբ. Հելէն Տէր Ստեփանեան։ 32 էջ (23 x 15. 5 սմ.

Նոր դար։ Աշակերտական թերթ։ Նահր Իպրահիմ (Լիբանան), 1924։ Խմորատիպ։ Լոյս տեսած է մէկ թիւ։ Հաւանաբար լոյս ընծայուած է Նահր Իպրահիմի որբանոցի հայ աշակերտութեան կողմէ։ Խմբ. ՝ Յարութիւն Քարեջանեան եւ ուրիշներ։

Նոր Խարբերդ։ Պաշտօնաթերթ Համախարբերդցիական Միութեան

 

  Կեդրոնական Գործադիր Մարմնի։ Պոսթըն, 1955... ։ 40 էջ, (26. 5 x 20 սմ.

Նոր կեանք։ Ազգային, գրական եւ քաղաքական շաբաթաթերթ։

Օրգան Հայ Ազգային Ճակատի։ Մարսէյլ, 1944։ Երկու էջ։ Բաժ. 200 ֆր. ։ Տպ. Նոր կեանք։ Խմբ. ՝ Եղիշէ Թորոսեան . տարի, թ. 42 (146), 30 Օգոստոս, 1947)։

Նոր կեանք։ Գեղարուեստական շաբաթաթերթ։ Պէյրութ, 1957։ 32 էջ։ Տարեկան բաժ. 25 լ. ո. ։ Տէրեր՝ Նազար Էլմաճեան եւ Յարութիւն Սահակեան։ Դադրած է ժամանակ մը եւ վերսկսած է հրատարակուիլ 1959-էն սկսեալ, այլ խմբակի մը կողմէ։ Ցարդ կը շարունակուի։

Նոր շրջանին՝ դարձած է շաբաթաթերթ սինեմայի, թատրոնի եւ թէլէվիզիոնի։ Տպ. Արամազդ, 32 էջ (28. 5 x 22 սմ. Տարեկան բաժ. 24 լ. ո. ։

Նոր Մարաշ։ Գրական պարբերաթերթ Հայ Աւետարանական Բարձրագոյն վարժարանի, Նոր Մարաշ (Պէյրութ), 1950։ Խմորատիպ։ 12 էջ (28 x 20. 5 սմ. Լոյս տեսած է երկու թիւ։

Նորոգումն Հայց. Եկեղեցւոյ։ Կրօնական պարբերաթերթ՝ նուիրուած Հայաստ. Ս. Եկեղեցւոյ վերանորոգման։ Ֆիլատելֆիա, 1947... ։ 10, 20 էջ։ Հրատարակող եւ խմբ. ՝ տ. Մեսրոպ վրդ. Սէմէրճեան . տարի, թ. 3, Սեպտեմբեր 1947)։

Նոր սերունդ։ Կիսամսեայ։ Վան, 1906-1909։ Խմորատիպ։ Խմբ. Հ. Մանուկեան, Խոսրով Խանճեան, Տէր Պօղոսեան, Շալճեան։ Դաշնակցական։

Նոր սերունդ։ Կիսամսեայ։ Ատանա, 1919։ Արտօնատէր՝ Լեւոն Տարագճեան։ Խմբ. ՝ Արամ Ասպետ (Պետրոսեան)։

Նոր սերունդ։ Շաբաթաթերթ։ Ատանա, 1920-1921։ Օրկան Սոց. Դեմոկրատ Հնչակեան Ուսանողական Միութեան։ Խմբագիրներ՝ Բ. Ժիրայր, Սամուէլ Մկրտիչեան, Տիրան Գալայճեան, Յակոբ Գույումճեան, Պատրիկ, Ա. Կէնճեան, եւ այլն։

1921-ին երբ կառավարական հրամանագիրով հնչակեան Տաւրոս թերթը դադարման կը դատապարտուի, Ուսանողական Միութիւնը իր օրկանը կը փոխանցէ կեդրոնին եւ այնուհետեւ Նոր սերունդը կը հրատարակուի իբր կուսակցական օրկան։

Նոր սերունդ։ Ամսագիր։ Հ. Մ. Ը. Մ. օրգան։ Աթէնք, 1926-1929։ Արտ. ՝ Ա. Պետրոսեան։ Խմբ. ՝ Ստեփան Տամլամայեան։

Նոր սինեմա։ Հրատ. Գրական Շրջանակի։ Պէյրութ, 1959 Մարտ։ 72 էջ (24 x 16. 5)։ Լոյս տեսած է 2 թիւ։

Շարժում։ Գրական ամսաթերթ։ Ձեռագիր։ Այնթապ, 1921 Յունուար։ 16 էջ (26. 5 x 21 սմ. Մեզի ծանօթ է միայն այս թիւը։

Շարժում։ Պարբերագիրք Հայ Ճեմարանի Դ. դասարանի։ Պէյրութ, 1950 (Ապրիլ)։ Խմորատիպ։ 22 էջ։ Լոյս տեսած է մէկ թիւ։

Շարժում։ Վառնա, 1900-1901։

Շիրազ։ Ուսանողական հանդէս Այնճարի Հայ Աւետարանական Բարձրագոյն վարժարանի։ Այնճար (Լիբանան), 1965 գարուն։ Տպ. Սեւան, 24 էջ (24 x 17 սմ. Ունի խմբ. կազմ։

Ուսում։ Ամսաթերթ։ Գրական, բարոյական, կրօնական եւ ընկերական։ Հրատ. Հայ Երիտասարդաց Ուսումնասիրաց Միութեան։

Հալէպ, 1925-1928։ Սկիզբը խմորատիպ, ապա տպագիր։

Ովասիս։ Պարբերագիրք Բաբկէն Սիւնի Պատանեկան Միութեան։ Պէյրութ, 1964 Մայիս։ Տպ. Կաթողիկոսութեան Մեծի Տանն Կիլիկիոյ։ 24 էջ (24 x 16. 5 սմ.

Շարունակութիւնն է 1925-1926-ին լոյս տեսած Ովասիս ամսաթերթին եւ այդ պատճառով նոր շրջանի առաջին թիւը կը կրէ Բ. տարի, թ. 1 (13) թիւը։

Պահակ։ Սկաուտական խմորատիպ թերթ։ Հ. Մ. Ը. Մ., Հ. Մ. Ը. Մ. ի տեղեկատու, Մարզիկ բոլորն ալ լոյս տեսած են։

Պայքար։ Շաբաթաթերթ։ Ատաբազար, 1909։ Դաշնակցական։

Պայքար։ Եռամսեայ հանդէս գրականութեան եւ արուեստներու։ Ուոթըրթաուն, 1963 գարուն - կը շարունակուի։ 64 էջ (27 x 19. 5 սմ.

  Ինքզինք յաջորդը կը նկատէ Պայքար տարեգիրքին, որ 21 տարի (1942-1962) լոյս տեսած է եւ ատոր համար եռամսեային ճակատը դրուած է 22-րդ տարի, եռամսեայ շրջան, եւ այլն։

Պայքար կենաց։ Պարբերական Մերձաւոր Արեւելքի Որբերու Միութեան։ Հալէպ, 1924 (Հոկտ. Տպ. Արաքս։ 14 էջ (27 x 19. 5 սմ.

Գինը կամաւոր, լոյս տեսած է մէկ թիւ, ապա Պէյրութ փոխադրուելով, լոյս տեսած է Աստղ անունով, ի վերջոյ կոչուելով Որբաշխարհի աստղը։

Պատգամաբեր։ (Ահա ես շուտով կու գամ)։ Հոգեւոր պարբերագիրք։ 1956, Պէյրութ, 24 էջ։ Տպ. Տօնիկեան (հատոր Բ., թ. 12, 1957)։

Պարբերաթերթ Հայ Կաթողիկէ Առաջնորդարանի։ Հալէպ, 1960։

36 էջ։ Տպ. Գարուն։ Ձրի։ Կ՚ընդունուին կամաւոր նուէրներ։ Խմբ. ՝ հայր Յովսէփ վրդ. Շատարեւեան։ Ունի արաբերէնով բաժին մը, որ 1954-էն սկսեալ լոյս տեսած է։ Շրջան մը դադրելէ ետք սկսած է վերհրատարակուիլ 1971-ի վերջը։

Պարման։ Ուսանողական պարբերաթերթ Քարէն Եփփէ Ազգային Ճեմարանի։ Կը հրատարակուի նախաձեռնութեամբ Ը. Դասարանի։ Մեքենագիր։ Հալէպ, 1958 Մարտ եւ Ապրիլ, 2 թիւ։ 24 էջ։

Պիծակ։ Պէյրութ, 1960։ Մեքենագիր։ 12 էջ (32 x 21 սմ. Լոյս տեսած է 2 թիւ։

Պրիսմակ։ Անկախ շաբաթաթերթ։ Պէյրութ, 1951 Փետրուար 1952 Դեկտեմբեր 27, 50 թիւ։ Տպ. Պրիսմակ, 24 էջ։ Հատը 35 լիբ. դհկ. ։ Հիմնադիր՝ Պարգեւ Պարսումեան։ Խմբ. ՝ Յակոբ Պարսումեան։

Ջահակիր։ Կիսամսեայ։ Գրական, գեղարուեստական պարբերաթերթ։ Պէյրութ, 1929։ Տպ. Հրազդան։ 4 էջ։ Բաժ. 20 ֆր. ։ Արտ. խմբ. ՝ Վարդան Գէորգեան։ Լոյս տեսած է 1929 Յունուար 1 - Յուլիս 15, 12 թիւ։

Ջահակիր։ Պաշտօնաթերթ Քալիֆորնիոյ Հայ Աւետարանական Միութեան։ Ֆրէզնօ, 1944-1945... ։ 12 էջ։ Խմբ. ՝ վեր. Յ. Ա. Չագմագճեան (հատոր Ա. թ. 9, Մայիս 1945)։

Ջահակիր։ Ազգ., գրական, ընկերային շաբաթաթերթ։ Գահիրէ, 1963 Նոյ. 34 (կը շարունակուի)։ Հիմնուած է 1948-ին։ 1963-ին կը սկսի թերթին նոր շրջանը։ Նոր շրջանին՝ թերթին արտօնատէրն է Այտա Սերովբեան, իսկ սեփականատէր խմբ. ը Սարգիս Պալայեան։ 6 էջ։

Ջանասէր։ Շաբաթաթերթ, Քալիֆորնիոյ Հայ Քրիստոնէական Ջանից Միութեան։ Կը հրատարակուի Շաբաթ օրերը։ Ֆրէզնօ, 19151923... ։ Բաժ. 3 տոլար (հատոր Թ. թ. 3, Յունուար 20, 1923)։

Ջանք։ Նորագոյն գրողներու ամսաթերթ։ Փարիզ, 1931-1932. լոյս տեսած 12 թիւ։ Տպ. G. Nerces։ 16 էջ։ Բաժ. հատավաճառ 1 ֆր. ։

Արտ. ՝ օր. Geffroy Renռe։ Խմբ. ՝ Ե. Սեմա (Գեղամ Աթմաճեան) եւ Միսաք Մանուշեան։

Սալնոյ ձոր։ Կիսամսեայ։ Բաղէշ (Պիթլիս), 1913։ Դաշնակցական։

Սապահ-Իւլ-Խայր։ Կիսամսեայ։ Վան, 1907։ Խմորատիպ։ Խմբ. ՝ Արամ, Կոմս, Սլաք, Դ. Փափազեան եւ ուրիշներ։

Սասուն տարեգիրք։ Ձեռնարկ Սասնոյ Հայրենակցական Միութեան։ Հալէպ (Սուրիա), 1 Յունուար, 1948։ Լոյս տեսած է 1 տարի։ 124 էջ (24. 5 x 17 սմ. Տպ. Նայիրի։ Խմբ. ՝ Մկրտիչ Մկրտիչեան։

Սեւան։ Պարբերագիրք գրականութեան եւ արուեստի։ Հալեպահայ Ուսուցչական Միութիւն։ Սեւան հրատարակչական մարմին, Հալէպ, 1946։ 120 էջ (23 x 17 սմ. Տպ. Սեւան։ Գին 5 ս. ոսկի։ Լոյս տեսած է 2 թիւ։ Խմբ. ՝ Սիմոն Սիմոնեան։

Սեւան։ Ազգային, հասարակական, գրական ամսաթերթ։ Պուէնոս Այրէս, 1961 Մարտ 22, կը շարունակուի։ Տպ. Փարոս, 4 էջ (58. 5 x 40 սմ. Դ. էջը լոյս կը տեսնէ սպաներէնով։

Սինէ աշխարհէն։ Պէյրութ, 1957 Յունուար։ 32 էջ (27. 5 x 20 սմ. Հրատարակիչ՝ Սարգիս Մագասճեան։ Լոյս տեսած է մէկ թիւ։

Սինէ սքօբ։ Պէյրութ. 1957 Ապրիլ։ 16 էջ։ Հատը 35 լիբ. դահեկան։

Հրատ. Սարգիս Մագասճեան։ Լոյս տեսած է մէկ թիւ։

Սինէ վէպ։ 1956 Հոկտեմբեր։ Պէյրութ։ 30 էջ (27. 5 x 20 սմ. Հրատարակիչ՝ Սարգիս Մագասճեան։ Լոյս տեսած է մէկ թիւ։

Սիսուան։ Տէօրթեոլ, 1920-1921։ Խմբ. մարմին։ Ռամկավար։

Սկաուտը։ Բացառիկ Հ. Մ. Ը. Մ. ամսօրեայ շրջաբերականք։

Հրատ. Հ. Մ. Ը. Մ. Երուսաղէմի մասնաճիւղին։ Երուսաղէմ, 1938։ Տպ. Ֆրանչիսկեան։ 48 էջ (22 x 15. 5 սմ.

Պատրաստեցին՝ Հրայր Երկաթեան, Լեւոն Քէշիշեան, Մեսրոպ Երկաթեան։

Սուրբ խաչ։ Ամսաթերթ Ս. Խաչ Հայաստանեայց Եկեղեցւոյ։ Լոս Անճելըս, 1956, կը շարունակուի, 18 էջ (28 x 21 սմ. Խմբ. ՝ տ. Սմբատ վրդ. Լափաճեան։

Սուրբ Յակոբ։ Ամսաթերթ։ Տեղեկատու Հայ Կաթողիկէ Հայաստանեայց։ Պոլիս, 1957 (Յունուար)։ Տպ. Քիւլդիւր։ 24 էջ։ Հատը 125 ղրուշ։ Խմբ. Մ. Սէթ . տարի, թ. 3, Մարտ 1957)։

Սուրիահայ տարեգիրք։ Պէյրութ, 1929։ Լոյս տեսած է մէկ տարի։ Տպ. Ազդակ, 316 էջ (21. 5 x 14 սմ. Կազմող՝ Հայկ Պալեան։

Սուրհանդակ։ Շաբաթաթերթ։ Թիֆլիս, 1918։ Խմբ. ՝ Սիմոն Վրացեան, Ս. Մկրտիչեան։ Դաշնակցական։ Դ. Փափազեան հրատարակութեան թուական կու տայ 1917։

Սուրհանդակ։ Շաբաթաթերթ։ Պուէնոս Այրէս, 1960 (կը շարունակուի)։ Խմբ. ՝ Տաճատ Գնդունի։ Ռամկավար։

Վահագն։ Հրատ. Պէրպէրեան վրժ. ի ուսանողութեան։ Գահիրէ, 1928։ Լոյս տեսած է 2 թիւ։ Ձեռագիր։

Վահագն։ «Ընդ եղեգան փող, բոց ելանէր եւ ի բոցոյն պատանեկիկ վազէր... »։ Յաւելուած Արեւելք օրաթերթի։ Ամսագիր, Հալէպ, 1952 Օգոստոս-Դեկտեմբեր։ Տպ. Արեւելք։ Գին 60 սուր. դահկ. ։ Լոյս տեսած է 5 թիւ։ Խմբ. Մ. (Մինաս Թէօլէօլեան)։

Վան Տոսպ։ Երեւան, 1919։ Խմբ. Վ. Պապիկեան եւ Արտակ Դարբինեան։ Սահմանադրական Ռամկավար։

Վարագ։ Հրատ. Վարագի Որբանոցին։ Վարագ, 1913։ Խմբ. Վեսպէր (Մարտիրոս Տապաղեան)։ Լոյս տեսած Արտակ Դարբինեանի տեսչութեան օրով։

Վերածնութիւն։ Հանդէս։ Քղի, 1911։ Խմորատիպ։ Խմբ. ՝ Սեդրակ Շահէն։ Հնչակեան։

Վերապրիլ (Revivre)։ Ֆրանսահայ ամսաթերթ, գրական, գեղարուեստական եւ գիտական։ Փարիզ, 1954։ Տպ. Ատէր։ Բաժ. 1500 ֆր. ։

Հիմն. տնօրէն՝ Ալպէր Աշճեան։ Խմբագրութիւնը կը վարեն հայ եւ ֆրանսացի խումբ մը գրողներ . տարի, թ. 4, Ապրիլ, 1954)։

Վերելք։ Գրական, մարզական, գեղարուեստական ամսագիր։

Պէյրութ, 1950։ Տպ. Սարգիսեան։ 22 էջ։ Բաժ. 500 լիբ. դահեկան։

Տէր եւ տնօրէն Արմենակ Պիլէզիկճեան։

Վերելք։ Հրատ. Գրական Շրջանակի Կրտսերաց բաժնի։ Հալէպ, 1957։ Տպ. Մասիս, 32 էջ (22. 5 x 15 սմ. Խմբ. ՝ Լութֆի Թապագեան։

Վերելք։ Ուսանողական պարբերագիրք։ Հրատ. Պէյրութի Վիեննական Մխիթարեան երկրդ. վրժ. ի ուսանողական խորհուրդին։

Պէյրութ, 1961 Մայիս (կը շարունակուի)։ Տպ. Սեւան, 32 էջ (24. 5 x 17 սմ. Ընդհանուր պատասխանատու՝ հայր Գրիգոր վրդ. Հեպոյեան։

Վիտօշ։ Պատանեկան շաբաթաթերթ։ Թրիփոլի (Լիբանան) 1929 Օգոսոտոս - 1930։ Ձեռագիր։ 2 էջ (30 x 20 սմ. Ե. թիւէն սկսեալ անուանափոխուելով կոչուած է Վրէժ։

Վտակ։ Ամերիկահայ տարեցոյց։ Պոսթըն։ 1935-36։ Ա. տարի, 1935, 126 էջ։ Բ. տարի, 1936, 120 էջ։ Տպ. Հայրենիք։ Գին 50 սենթ, Բ. ը 1 տոլար։ Կազմեց՝ Եղիշէ քհնյ. Գասպարեան։

Տարագիր։ Պարբերաթերթ։ Շտուտգարտ, 1946-1949։ Դաշնակցական։

Տարեգիրք Հ. Բ. Ը. Մ. Լեւոն Կ. Նազարեան վրժ. ի։ Պէյրութ (Լիբանան)։ 1962-1966, 96 էջ (24 x 17. 5)։ Տպ. Շիրակ։

Տարօնի արծիւ։ Օրկան Տարօնական Ոգու։ Պարբերաթերթ։ Սոֆիա, 1938 (Ապրիլ)։ Հրատ. Տարօն Տուրուբերանի Հայրենակցական Միութեան Կեդրոնական Վարչութեան։

Տեղեկաբեր պրակ։ Հրատ. Երուսաղէմի Հայ Մշակութային Միութեան։ Երուսաղէմ, 1940-1941։ Տպ. Սրբոց Յակոբեանց։ Լոյս տեսած է 4 պրակ։

Տեղեկատու։ Պարբերաթերթ։ Հրատ. Հ. Բ. Ը. Մ. ի Սուրիոյ Շրջանակային Յանձնաժողովի։ Հալէպ, 1950 (Նոյ. Տպ. Ոսկետառ, 24 էջ (25 x 17. 5 սմ. Լոյս տեսած է 1950-1951, 3 պրակ։

Տեղեկատու։ Հրատ. Գահիրէի Հ. Բ. Ը. Մ. -ի։ Գահիրէ, 1956 (կը շարունակուի)։ Տպ. Սահակ Մեսրոպ։ 24 էջ։ Վճարովի չէ։ Պատ. տնօրէն՝ Ա. Սարուխան . տարի, թ. 2, 1959)։

Տեղեկատու։ Ամսաթերթ։ Հրատ. Ամերիկայի Հայ Ազգային Խորհուրդի։ Նիւ Եորք, 1949, Յունիս 1 - 1950։ Բաժ. 1 տոլար։

Տեղեկատու Իրանի Հայ Առաքելական Եկեղեցւոյ Գործակալութեան։ Թեհրան 1962 (կը շարունակուի)։ Մեքենագիր, 2 էջ (32. 5 x 21 սմ.

Տիգրիս։ Ամսագիր, Շատախ, 1908-1909։ Խմորատիպ։ Խմբ. ՝ Տ. Բաղդասարեան, Դ. Թովմասեան, Յ. Չոլոյեան, Խ. Մկրտիչեան։ Դաշնակցական։ 1913-ին ալ յիշատակուած է։

Տիգրիս։ Ազգային, գրական, հասարակական շաբաթաթերթ։

Պաղտատ, 1923 Փետրուար։ Մեքենագիր։ 11 էջ (31 x 21. 5 սմ. Պատասխանատու, արտ. հրատարակիչ՝ Գուրգէն Փափազեան։

Ձեռքի տակ ունինք Ե. թիւը, որ կը կրէ 13 Մայիս, 1923 թուականը։

Տիգրիս։ Պարբերաթերթ Տիգրանակերտի Հայրենակցական Ընկերութեան։ Նիւ Եորք, 1937 ՞։ 20 էջ։ Տարեկան 1 տոլար։ Խմբ. Ա. Մանուէլեան (թիւ 7, Օգոստոս 1939)։

Ցանք։ Հրատ. Հայ Աւետարանական Էմմանուէլ Կիրակնօրեայ Դպրոցի շրջանաւարտներու։ Հալէպ, 1961 Նոյեմբեր։ Մեքենագիր։ 17 էջ (33 x 21 սմ.

Ցայգալոյս։ Պարբերագիրք գրականութեան եւ գեղարուեստի։

Պէյրութ, 1951։ Տպ. Սարգիսեան։ 24 էջ։ Հատը 50 լիբ. դահեկան։

Խմբ. ՝ Արմենակ Պիլէզիկճեան։ Տնօրէն՝ Թաթուլ Այնէճեան . թիւէն սկսեալ)։ Լոյս տեսած է 4 թիւ։

Փարոս։ Երգիծական շաբաթաթերթ։ Պէյրութ, 1951 (Յունուար)։

Տպ. Մշակ, 16 էջ։ Հատը 25 լիբ. դհկ. ։ Տէր Բաբկէն Տէր Գէորգեան։

Խմբագիր՝ Պետրոս Քիրէճեան (որոշ շրջանի մը համար)։ Լոյս տեսած է 48 թիւ։

Փասաթեմբօ։ Երգիծական Մե՜նծ շաբաթաթերթ։ Աթէնք 1936։ 4 էջ։ Խմբ. Գէորգ Կառվարենց եւ Միհրան Փափազեան (Նշդրակ)։ . տարի, թիւ 9, Յունիս 1936)։

Փարոս։ Քաղաքական եւ տնտեսական թերթ։ Փարոս երբ արձակէ իր շողեր, սարսափով փախչին մութին գործողներ։ Պոլիս 1949։ Տպ. Ագին։ 4 էջ։ Հատը 15 ղրուշ։ Տէր եւ տնօրէն՝ Թագւոր Աճուն . տարի, թ. 191, 21 Ապրիլ, 1953)։

Քամբ։ Եռամսեայ։ Պաշտօնական հրատ. Երից. Մանկանց Հ. Գ. Պաշտպան Միութեան։ Պոլիս, 1954 (Յուլիս)։ 36 էջ։ Տպ. Ագին։ Հատը 1 ոսկի (թրք. Արտ. ՝ Բարսեղ Արապեան։ Հրատ. պատ. տնօրէն՝ Կարպիս Ե. Մուրատեան . տարի, թիւ 1, Յուլիս, 1954)։

Քասախ։ Պարբերաթերթ։ Աշտարակ, 1919։ Խմբ. մարմին։ Դաշնակցական։

Քնար։ Պարբերաթերթ։ Աթէնք, 1926։ Լոյս տեսած է մէկ թիւ։

Խմբ. ՝ Մ. Մանուկեան, Ն. Հովարտեան եւ Գէորգ Չէքիճեան։

Քրիստոնեայ գործաւոր։ Ամսաթերթ։ Հալէպ, 1941 (Յունուար)։ 8 էջ։ Տպ. Անի։ Հատը 4 սուր դհկ. ։ Տէր եւ տնօրէն՝ հայր Մարսէլ Վիյար։ Խմբ. ՝ Մկրտիչ Թաշճեան (1942-1947)։

Ա. տարուան Ե. թիւէն սկսեալ լոյս տեսած է Երիտասարդ գործաւոր անունով։ Լոյս տեսած է մինչեւ 1947։