Պատմագրութիւն

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Դարձեալ՝ չար վիշապն եւ Նեռինկարապետն Թամուր, առեալ զզօրս իւր եւ մտեալ իյաշխարհն Հոնաց, յաղթեաց թագաւորի նոցա Թօղթամիշանուն. եւ արար զամենայն աշխարհն ընդ իւրհնազանդութեամբ, եւ եդիր նոցա թագաւոր Իդիկայանուն. եւ նստաւ նա ի Սարայ, եւ տիրեաց Զ. (6) ամսոյճանապարհ՝ մինչ ի յելսն արեւու։ Եւ դարձեալ՝ գնաց իյարեւելս՝ ի Հնդստան, եւ էառ զԴիլի քաղաք, զոր եւասէին թէ Խ. (40) օր նստաւ անդ զօրոք իւրովք, եւ եզրքաղաքին ոչ գիտէր։ Այլ եւ հնազանդցոյց զամենայնաշխարհն Ամազօնից, որ է կանանց երկիրն. այլ եւ էառզՔէշուբահրայ եւ զԲալաշխան զերկիրն Հնդկաց իւրինքեան, եւ զծովն զայն, որ զմարգարիտն հանենիջանելովն ի յատակս ծովուն։