Մատենագիտութիւն

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԿԻՄ ՄՈՒՐԱԴԵԱՆ (1938-1991)

1. Բարսեղ Կեսարացին եւ հայերը (Կապադովկեան գործունէութեան շրջան), - ՀՀ ԳԱԱ «Լրաբեր» հասարակական գիտութիւնների, 1968, թիւ 9, էջ 49-61։

2. Բարսեղ Կեսարացու «Վեցաւրեան», - ՀՀ ԳԱԱ «Լրաբեր» հասարակական գիտութիւնների, 1970, թիւ 1, էջ 79-88։

3. Ս. Բարսեղ Կեսարացի, - «Էջմիածին», 1970, թիւ Գ, էջ 33-39։

4. Բարսեղ Կեսարացու «Վեցաւրեայի» եւ Անանիա Շիրակացու որոշ երկերի տեքստաբանական առնչակցութիւնը, - ՀՀ ԳԱԱ «Լրաբեր» հասարակական գիտութիւնների, 1971, թիւ 3, էջ 99-107։

5. Սրբագրութիւններ Բարսեղ Կեսարացու «Վեցաւրեայ»-ում, - «Բանբեր Մատենադարանի», 1971, թիւ 10, էջ 43-54։

6. Գրչագիր վկայութիւններ Կեսարացու գործերի հայերէն թարգմանութիւնների մասին, - ՀՀ ԳԱԱ «Լրաբեր» հասարակական գիտութիւնների, 1972, թիւ 10, էջ 49-57։

7. «Վեցօրեայի» հայերէն թարգմանութեան ժամանակն ու բնագիրը, - Պատմա-բանասիրական հանդէս, 1973, թիւ 3, էջ 161-173։

8. Ս. Բարսեղ Կեսարացու Ճառերը, - «Էջմիածին, 1973, թիւ 8, էջ 20-25։

9. Ընդհանուր հատուածներ ու սրբագրութիւններ Կեսարացու եւ Շիրակացու գործերում, - ՀՀ ԳԱԱ «Լրաբեր» հասարակական գիտութիւնների, 1975, թիւ 1, էջ 55-72։

10. Կեսարացու «Վեցօրեան» Շիրակացու տիեզերական աշխատութիւնների աղբիւր, - ՀՀ ԳԱԱ «Լրաբեր» հասարակական գիտութիւնների, 1975, թիւ 3, էջ 95-114։

11. Բարսեղ Կեսարացու «Վեցօրեայի» նոր սրբագրութիւններ (Ճառ Գ), - «Հանդէս Ամսօրեայ», 1976, թիւ 1-12, էջ 577-590։

12. Բարսեղ Կեսարացին եւ նրա «Վեցօրեան» հայ մատենագրութեան մէջ, Երեւան, 1976, 272 էջ (գրախօսութիւնը տե՛ս Փ. Փ. Անթաբեան, - Պատմա-բանասիրական հանդէս, 1984, թիւ 1, էջ 205-207, G. Uluhogian, - «Բազմավէպ», 1984, թիւ 3-4, էջ 347-350)։

13. Три гомилии Василия Кесарийского в древнеармянском переводе, - "Кавказ и Византия", вып. 1, Ереван, 1979, стр. 200-230.

14. Древнеармянский перевод "Эпитафии" Григория Назианзина, - "Кавказ и Византия", вып. 2, Ереван, 1980, стр. 155-217.

15. Древнеармянскиe переводы гомилии Василия Кесарийского, - "Кавказ и Византия", вып. 3, Ереван, 1982, стр. 180-215.

16. Գրիգոր Նազիանզացին հայ մատենագրութեան մէջ, Երեւան, 1983, 264 էջ (գրախօսութիւնը տե՛ս Վ. Ա. Յակոբեան, - Պատմա-բանասիրական հանդէս, 1977, թիւ 1, էջ 251-254)։

17. Բարսեղ Կեսարացի, Յաղագս Վեցօրեայ արարչութեան, աշխատասիրութեամբ Կ. Մ. Մուրադեանի, Երեւան, 1984, 380 էջ  (գրախօսութիւնը տե՛ս Ա, Ս. Սարգսեան, - Պատմա-բանասիրական հանդէս, 1986, թիւ 2, էջ 225-227)։

18. Василий Кесарийский и его "Шестоднев" в древнеармянской литературе. Автореферат дисертации на соискание ученой степени кандидата филологичеких наук, Ереван, 1970, 26 с.

19. Григорий Назианзин в древнеармянской литературе. Автореферат дисертации на соискание ученой степени доктора филологичеких наук, Ереван, 1986.

20. Գրիգոր Նիւսացու «Ի Մելիտոս եպիսկոպոս Անտիոքացի» ճառի հայերէն թարգմանութիւնը եւ Մովսէս Խորենացին, - Պատմա-բանասիրական հանդէս, 1987, թիւ 2, էջ 139-149։

21. Ստեփանոս Սիւնեցու եւ Ստեփանոս Ասողիկի մի ընդհանուր սկզբնաղբիւրի մասին, - Պատմա-բանասիրական հանդէս, 1989, թիւ 1, էջ 132-140։

22. Բարսեղ Կեսարացու երեք թուղթ, - «Էջմիածին», 1988, թիւ ԺԱ-ԺԲ, էջ 104-118։

23. Յովհան Օձնեցու մէկ սկզբնաղբիւրի մասին, - ՀՀ ԳԱԱ «Լրաբեր» հասարակական գիտութիւնների, 1989, թիւ 3, էջ 85-88։

24. Գրիգոր Նիւսացու «Երգ երգոցի Մեկնութեան» հայերէն թարգմանութիւնը եւ Վարդան Արեւելցին, - Պատմա-բանասիրական հանդէս, 1990, թիւ 3, էջ 118-126։

25. Սկզբնաղբիւրին դիմելու Խորենացու ինքնատիպութեան շուրջ, - «Մովսէս Խորենացու «Հայոց պատմութեան» ստեղծման 1500-ամեակը» միջազգային գիտաժողովի դրոյթներ, Երեւան, 1991, էջ 59-60։

26. Գրիգոր Նիւսացու «Ի յիշատակն սրբոյն Թէոդորոսի…» ճառի հայերէն թարգմանութիւնը, - Պատմա-բանասիրական հանդէս, 1991, թիւ 2, էջ 21-28։

27. Եղիշէի մի սկզբնաղբիւրի մասին, - ՀՀ ԳԱԱ «Լրաբեր» հասարակական գիտութիւնների, 1991, թիւ 1, էջ 58-61։

28. Գրիգոր Նիւսացու հայերէն թարգմանութիւնների հարցի շուրջ, - ՀՀ ԳԱԱ «Լրաբեր» հասարակական գիտութիւնների, 1991, թիւ 3, էջ 101-111։

29. Գրիգոր Նիւսացին հայ մատենագրութեան մէջ, Երեւան, 1993։

30. Դաւթայ վարդապետի՝ «Պատճառ «Պահոց գրոց»…ի հմտութիւն վարժողաց», - «Գանձասար», Ե, Երեւան, 1994, էջ 169-201։

31. Բարսեղ Կեսարացի, Պահոց գիրք, աշխատասիրութեամբ Կ. Մ. Մուրադեանի, Ս. Էջմիածին, 2006։
 

Անտիպ գործեր
Եզնիկ Կողբացի, Եղծ աղանդոց, աշխատասիրութեամբ Կ. Մ. Մուրադեանի։