Տաղեր

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Հօրն երկնաւոր անսկզբնական,
Ձեւ անթերի եւ աննման,
Պատկեր յիստակ արքայական,
Լցեալ շնորհօքն պետական:

Եւ միածին, որ է Հօր Բան,
Մշակ արի եւ ըղձական,
Հոգոյն Սրբոյ ճշմարտական,
Համբար շնորհաց ես զանազան:

Ամիրասի տիպ տենչական,
Հոգոյն տպին արարչական,
Ժիր ծառայ Տեառն եւ քաջաջան,
Գործես այգի Տեառն անխափան:

Եւ անհանգիստ զօրն ի լման,
Հասնիս ի ժամն մետասան,
Ո՞ պարծանաց եւ պատուական
Եւ գլուխ եղբարց քո բանական:

Ինքն որ գաղտնեացն է նախածան,
Զքեզ ընտրեաց ի մէջ մարդկան,
Բայց կամք սրտիս իմ բաղձական
Զիս յորդորեաց ՚ւ արար հաւան:

Գրել բանիւ ձեզ նախերգան,
Վայելչալի ներբողական,
Յատուկ դէպ ձեզ առանձնական,
Հրաւիրելոյդ յորդեգրութեան:

Զոր կոչեցար իսկ նախնական,
Փառացն Հօր հաճոյական,
Հոգեւոր վարպետ եւ սրբազան,
Եռաս հոգովն գթական:

Բազում որդիս քեզ միաբան,
Ածես ի փառսն հայրական,
Այն քեզ լինի բանից պայման,
Սկիզբն աղօթից ընդունական:

Որով օրհնի աստուածն Բան,
Քեզ տայ պագեւսն անմահական,
Երրորդութեանն յանդիման,
Յիսուս Քրիստոս` աստուած եւ Բան: