Տաղեր

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Աստուածածին կոյսն Մարիամ,
Կայր առ խաչին իւրոյ Միածնի,
Հեղոյր արտօսր կսկծմամբ սրտի
Եւ զայս ասէր ձայնս ողորմելի.
Ա~յ վա~յ, ա~յ վա~յ, զքեզ ի խաչ տեսողիս,
Հազար եղուկ մօրս այրած սրտի:

Որդեակ, որդեակ, Յիսուս իմ որդեակ,
Աչացս լոյս մօրս քո, կուսի,
Իմ Միածին, գառն անպարտական,
Ընդ յո՞ր մեղաց կաս այժմ ի խաչին.
Ա~յ վա~յ, ա~յ վա~յ, զքեզ ի խաչ տեսողիս,
Հազար եղուկ մօրս այրած սրտի:

Չտեսի, չտեսի զբանն հրեշտակին,
Չտեսի զորդեակս յաթոռն Դաւթի,
Այլ կաս ի խաչի փոխանակ փառաց,
Կաթիլ մի ջրոյ ես դու կարօտած.
Ա~յ վա~յ, ա~յ վա~յ, զքեզ ի խաչ տեսողիս,
Հազար եղուկ մօրս այրած սրտի:

Տեսանել արքայ մայրս յուսայի,
Եւ թագ ի գլուխ պճնեալ պանծայի,
Եւ արդ փշօք ես դու պսակած,
Քո լոյս երեսդ ապտակով հարած.
Ա~յ վա~յ, ա~յ վա~յ, զքեզ ի խաչ տեսողիս,
Հազար եղուկ մօրս այրած սրտի:

Թագաւոր յաւիտեան ես զքեզ ծնայ,
Եւ ի մոգուցն ընծայս ընկալայ,
Օր ըստ օրէ այնմ յուսայի,
Իմ Յիսուսիդ տիրել աշխարհի.
Ա~յ վա~յ, ա~յ վա~յ, զքեզ ի խաչ տեսողիս,
Հազար եղուկ մօրս այրած սրտի:

Հրեշտակք ի ծնունդ քո բարձին աղաղակ,
Փառք ի բարձունս Աստուծոյ տային
Եւ արդ, խռովեալ զՏէրդ իմ հարին,
Թքով զերեսդ անպարտ ձաղկեցին.
Ա~յ վա~յ, ա~յ վա~յ, զքեզ ի խաչ տեսողիս,
Հազար եղուկ մօրս այրած սրտի:

Ահա եհաս բան քո, Սիմէոն,
Ահա սրով սիրտս խոցոտի,
Զիմ Միածինն անպարտ տանջեցին,
Կատականօք հեթանոսք հարին.
Ա~յ վա~յ, ա~յ վա~յ զքեզ ի խաչ տեսողիս,
Հազար եղուկ մօրս այրած սրտի:

Կուսութեամբ ծնայ ՚ւ անբիծ սնուցի,
՚Ւ անմեղ կաթամբ զքեզ կերակրեցի,
Եւ արդ դու մերկ կաս նշաւակած,
Քացախ ընդ ջրոյ տան զքեզ ըմպելի.
Ա~յ վա~յ, ա~յ վա~յ զքեզ ի խաչ տեսողիս,
Հազար եղուկ մօրս այրած սրտի:

Զի՞նչ մեղար, որդեակ, կամ զի՞նչ գործեցեր,
Զջուրն ի գինի նոցա փոխեցեր,
Որ զքեզ լեղի այժմ արբուցանեն
Եւ ի նայելն մայրս խորովի.
Ա~յ վա~յ, ա~յ վա~յ զքեզ ի խաչ տեսողիս,
Հազար եղուկ մօրս այրած սրտի:

Ո~վ քահանայք, առ ձեզ զի՞նչ մեղաք,
Որ փոխարէն զայս հատուցանէք,
Զիմ Միածինն, որ զձեզ կերակրեաց,
Ձեր պիղծ ձեռօքդ ընդէ՞ր տանջեցէք.
Ա~յ վա~յ, ա~յ վա~յ զքեզ ի խաչ տեսողիս,
Հազար եղուկ մօրս այրած սրտի:

Յիսուս որդեակ, հեզութեամբ խրատաց,
Իմաստութեամբ դաստեարակած,
Այժմ յէ՞ր կաս մերկ ի խաչ բեւեռած,
Եւ ընդդէմ քո մայրս վշտացած.
Ա~յ վայ, ա~յ վա~յ զքեզ ի խաչ տեսողիս,
Հազար եղուկ մօրս այրած սրտի:

ՅԵգիպտոս զքեզ առի եւ փախեայ
Ի մանկասպան սրոյն զերծուցի,
Եւ արդ մատունքդ արեամբ է ներկած,
Եւ իմ օգնելն է անկարելի.
Ա~յ վա~յ, ա~յ վա~յ զքեզ ի խաչ տեսողիս,
Հազար եղուկ մօրս այրած սրտի:

Զանդամալոյծս հաստատեցեր
Եւ արդ ի խաչ ելեալ բարձացար,
Զկարկամեալ ձեռքն ողջացուցեր,
Ձեռք քո եւ ոտք ի խաչ բեւեռած.
Ա~յ վա~յ, ա~յ վա~յ զքեզ ի խաչ տեսողիս,
Հազար եղուկ մօրս այրած սրտի:

Իմ Միածին, կեանքդ մեռելոց,
Թքովդ զլոյս կուրաց դու տւող,
Թքով հրէայքն յէ՞ր զքեզ հարին
Եւ անիծից մահն մատնեցին.
Ա~յ վա~յ, ա~յ վա~յ զքեզ ի խաչ տեսողիս,
Հազար եղուկ մօրս այրած սրտի:

Ո՞վ ինձ մխիթարի ի կեանք աշխարհիս,
Կամ ո՞վ սգոյս լինի փարատիչ,
Երբ զՄինդ առին, յինէն խլեցին,
Հանդէպ աչաց իմոց խաչեցին.
Ա~յ վա~յ, ա~յ վա~յ զքեզ ի խաչ տեսողիս,
Հազար եղուկ մօրս այրած սրտի:

Թող խաւարի ինձ լոյս արեւուն,
Թող շիջանին ինձ պարսք աստեղաց,
Երբ զքեզ ի խաչ տեսի բեւեռած,
Զգլուխդ խոնարհ, զհոգիդ աւանդած.
Ա~յ վա~յ, ա~յ վա~յ զքեզ ի խաչ տեսողիս,
Հազար եղուկ մօրս այրած սրտի:

Ո~հ, թէ թողոյր ոք զիս մերձ խաչիդ,
Ո~հ, թէ լինէր ինձ ի քեզ մօտիլ,
Զարարչագործ ձեռսդ համբուրել
Եւ զարտասուս ընդ արեանդ խառնել.
Ա~յ վա~յ, ա~յ վա~յ զքեզ ի խաչ տեսողիս,
Հազար եղուկ մօրս այրած սրտի:

Անողորմ զինուորք, ինձ ողորմեցէք,
Մինն է միայն, յինէն մի՛ խլէք,
Տուք զմարմինն որդոյս, զոր սպանէք,
Մօրս սփոփանք, զոր խիստ լացուցէք.
Ա~յ վա~յ, ա~յ վա~յ զքեզ ի խաչ տեսողիս,
Հազար եղուկ մօրս այրած սրտի:

Ո~վ Մարիամ Մագդաղենացի,
Այսօր դու լաց զմայրս Յիսուսի,
Որ զիմ որդին տեսի բեւեռած,
Զիւր աշակերտքն յերկիր ճապաղած.
Ա~յ վա~յ, ա~յ վա~յ զքեզ ի խաչ տեսողիս,
Հազար եղուկ մօրս այրած սրտի:

Ե՛կ Յովհաննէս, ե՛կ, որդեակ, եւ դու,
Իմ Միածնին սիրուն աշակերտ,
Առցուք զմարմինն, ողջագուրեսցուք
Եւ արտասուօք զնա թաղեսցուք.
Ա~յ վա~յ, ա~յ վա~յ զքեզ ի խաչ տեսողիս,
Հազար եղուկ մօրս այրած սրտի:

Դու միայն զորդեակս սիրեցեր,
Միայն դու եղեր չարչարակից,
Այլ աշակերտքն թողին եւ փախեան,
Կեր գազանաց զորդեակս իմ ետուն.
Ա~յ վա~յ, ա~յ վա~յ զքեզ ի խաչ տեսողիս,
Հազար եղուկ մօրս այրած սրտի:

Ահա մնացի ես անմխիթար,
Ահա անյոյս վշտօք տառապեալ,
Զի զոր ի կառս յուսայի արքայ,
Այսօր դնեմ ի վեմս փորեալ.
Ա~յ վա~յ, ա~յ վա~յ զքեզ ի խաչ տեսողիս,
Հազար եղուկ մօրս այրած սրտի:

Ո՛հ, թէ առնես ինձ այցելութիւն,
Ո՛հ, թէ լընուս զբանս հրեշտակին,
Անմեղդ կոխես զմահու բռնութիւն
Եւ տաս տեսնել ինձ զքո յարութիւն.
Ա~յ վա~յ, ա~յ վա~յ զքեզ ի խաչ տեսողիս,
Հազար եղուկ մօրս այրած սրտի:

Բայց զիս այսօր խաւար պաշարեաց,
Զի զքեզ, որդեակ, տեսի բեւեռած
Եւ արդ վիմով ի տապան կնքած,
Եւ ի յուսոյս եղէ թերացած.
Ա~յ վա~յ, ա~յ վա~յ զքեզ ի խաչ տեսողիս,
Հազար եղուկ մօրս այրած սրտի:

Յորժամ սլանաս յաթոռ հայրական
Եւ դարձեալ գաս դու միւս անգամ,
Մեզ ողորմեա յաւուրն յապագայն,
Յորժամ դնես յահեղ դատաստան.
Ա~յ վա~յ, ա~յ վա~յ ի խաչ տեսողիս,
Հազար եղուկ մօրս այրած սրտի:

Այլ ես ունիմ ակըն յարութեան,
Որ դու յառնես, զաշխարհս նորոգես,
Զկապեալ հոգիսն ի բանտէն հանես
Քո հայրական փառօքդ, որ ունիս.
Ա~յ վա~յ, ա~յ վա~յ ի խաչ տեսողիս,
Հազար եղուկ մօրս այրած սրտի:

Զմեզ արա տեսլեան քում արժան
Տէրդ տէրանց, տուող բարութեան,
Պահեա զաշխարհս ի խաղաղութեան
Եւ զգծողս, որ եմ խիստ անարժան.
Ա~յ վա~յ, ա~յ վա~յ ի խաչ տեսողիս,
Հազար եղուկ մօրս այրած սրտի: