Տաղեր

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Սէր քո ահեղ, անտանելի, անկաւ ի սիրտ իմ այսօր,
Պիւլպիւլէ ամբաստան լինիմ ես ի քէն, վարդ իմ, այսօր,
Գանգատիս ունկ դիր, սիրելի, զփուշ քո արատեա ի քէն,
Հերքեսցի տրտմութեանց սուգ իմ, ի քնոյս զարթիմ այսօր:

Ի տեսլենէ քո մայլեցայ, դրախտ ես Եդեմայ դու,
Գեղեցիկ ցուցար քան զՈվսէփ ծննդոց Ադամայ դու,
Մի՞թէ հիւրի ես կամ փէրի, կամ պէհրի կամ հրեշտակ,
Ճշմարիտ պարծանաց առիթ աչքացս Արամայ դու:

Մարգարիտ ես յոյժ մեծագին, դու պայծառ վայելչագոյն,
Կարկէհան բիւրեղ, սարդիոն, կայծկուհար վայելչագոյն,
Եաղութ, զմրութ, լալ, փէրուզէ, դահանակ, տպազիոն,
Լուսատու ճրագ գիշերոյ վառ ի վառ վայելչագոյն:

Երեւակ, լուսընթագ, հրատ, շէմս, լուսաբեր ցանկալի,
Օտարիտ, խամեր, ծիածան, տիպ քո ի վեր ցանկալի,
Արեւելից արշալուսոյն նկարին հանգունակ դու,
Աստեղաց մին ի գերազանց, արուսեակ մեր ցանկալի:

Ոչ է տեսեալ ակն մարդոյ քեզ նման վարդ, սիրելի,
Տերեւդ պայծառ, գոյն քո չքնաղ, քան զվարդ սիրելի,
Որքան ահեղ զօրութիւն է, որ ի յարգանդի մօր քում,
Սակաւ ինչ առ նա սէր շիթէ զքեզ արար զմարդ, սիրելի:

Նման է ոսկուն կեփազեան, անապական է երեսդ,
Ապաքինիչ ախտացելոյ բժշկարան է երեսդ,
Վասն այնորիկ հետեւեցայ միշտ հայել վերծանելով,
Անեղական աջովն գերեալ Կտակարան է երեսդ:

Երգեսցի երաժշտական դրվատից նորա աստանօր,
Թիւն է Հայոց հազար հարիւր երեսուն եւ չորս աստանօր,
Ի խնդրոյ փոքրագոյն մանկանն Յակոբայ ջահընկալի,
Բերան առեալ մատուցանէ սիրելոյն, որս աստանօր: