Տաղեր

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Իսկական գերարբուն լուսոյն անթարգման,
Մատէրի խասի սէն եօխ սանկայ էխրան,
Երանեալ Մարիամ կոյս անապական,
Սերայի թաղխտի սէն կիւզիլը կիւլիստան:

Սխրալի Գաբրիէլ, պետն վերնական,
Կեօնտէրտի միճտեյէ օլ ուլլու շահխան,
Եկեալ ի քեզ մատոյց ողջոյն բերկրական,
Շազ օլ տուխտէր խասի Վալիտէ սուլթան:

Ի քեզ կայ Սուրբ Հոգին, կազմէ օթարան,
Խուտրէթ ուլլահ տուրուր ուստունէ սեյվան,
Զի ի քէն ծնանի Մանուէլ արքայն,
Տիլէր պիքր խասի ըրիզայ ֆէրման:

Մայր սուրբ կոյս, յորժամ դու ետուր հրաման
Նիւրի հախ կիւշինկտէն էնտի օլ զէման,
Մարդկօրէն անսահման ընկալալ սահման,
Տօղտի սէնտէն մըսէհ տէրտլէրէ տէրման:

Էին անեղին մայր դշխոյ տիրական,
Զիւմրութ, եաղութ, կիւհէր, լալի պէտէշխան
Դու արեւելք անստվեր արեգական,
Զիրէ սէնտէն կեթտի նիւր ճէմի ճիհան:

Ունի անթիւ շնորհք, փառք գերադրական,
Նիստէ սէնկ խիւտատատէն օլունուր էհսան,
Աղաչեմ` ողորմեա, լեր ինձ օգնական,
Ալմախ իստէր պէնի խապզինէ շէյթան:

Նայեա գթութեամբ, տուր վիրացս իմ տէրման,
Եարէլի խաստէյըմ եօք թէպիպ Լօքման,
Քանզի այս է պատճառն երգոյս ընծայման,
Տէրման էյլէ պանկա աղլաթմա հէման:

Է պատեալ զիս երկիւղ, կամ ի հիյացման:
Նիճօլուր պիլէյէմ հալիմ նապէյման,
Միածինդ յորժամ գա փառօք հայրական,
Տուդուլուր պու լիսան պէնտ օլուր տիհան:

Ես ոչ կարեմ յայնժամ կեալ դէմ յանդիման,
Սատ հէզարէն թիւրլու սահիպի իսեան,
Աղաչեա դու վասն իմ գթով մայրական,
Աքիտէ իւեանըմ օլ ղանի րահման:

Է եւ այլ այս խնդիրս ամենից մարդկան,
Օգուսն էլհամ կիւշ էյլեյէն ինսան,
Աղաչեմ, աղերսեմ լինելով կոչման,
Պէն Խըրըմպէյ Օղլու խաքիլէն էգսան: