Տաղեր

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ա'յ ջուր, պասքելոց դու զովացարան,
Կարօտով եմ քեզ միշտ ի փափագման,
Դու նազես, խաղաս ի յորդորական,
Սրտակաթ առնես ծալիդ ծաւալման:

Ակնէդ զրոյց տուր, որ ես իմանամ,
Քո օրհնեալ բունոյդ եւ զքո կայան,
Միթէ ի ձիւն կայ քեզ ամբարական,
Սառնաբուխ բխես քաղցր եւ բարեհամ:

Ա'յ դու բարեբուխ բարեաց շտեմարան,
Ի մեր սիրելեաց թէ ունիս պատգամ,
Կամ ողջոյն բերիր ընծայ ՚ւ արմաղան,
Ես քեզ խաղ ասեմ, տաղ եւ շարական:

Ա'յ ջուր, դու լցեալ փառօք զանազան,
Յաջմէ ՚ւ ահեկէ կաս մեծարական,
Քեզ յերկուց կողմանց, ուր հետքդ երթան,
Միոտեալք կանգնեալ քեզ ճորտ եւ պաշտպան:

Բոյսք եւ տունկք ցանկեալ ի քեզ պահապան,
Կանաչ ու կանաչ զզրան եւ սայզան,
Ծառք կանգնին յողջոյն քո պերճընթացման,
Խոնարհ զգլխով ճամփին բարեւ տան:

Շամբի եղեգնայք ծափ զծափի տան,
Քեզ երգս յօրինեն պատիւ ընթացման,
Քեզ պտղաւէտ բոյսք զպտուղս ընծայման,
Թօթափեն ի քեզ շնորհուկս գալստեան:

Հողմը քաղցրաշունչ քեզ եւ երգարան,
Ծաղկունք զհոտ անուշ բուրումն քեզ տան,
Ու մանրիկ ցօղով վարդէջուր քեզ տան,
Դու վէտ-վէտ ի խաղ լինիս մանէման:

Ծաղկապսակիս ծառ զարդարական,
Որ կարգաւ յեզերդ կանգնեալ փնջական,
Ի պատիւս նոցուն խաղաս մանէման,
Ծալիս, ծաւալիս ի յորդորական:

Գազանք ՚ւ անասունք, սեռք ազգի մարդկան,
Ծարաւ քեզ դիմեն, սրտիւ զովանան,
Զաղտս համայն սրբես դու մաքրողական,
Զարարիչդ օրհնեն եւ միշտ գոհանան: