Յաղագս վեցհազարեկի

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

[ԱՆԱՆԻԱՅԻ ՇԻՐԱԿԱՅՆՒՈՅ ՀԱՄԱՐՈՂԻ ՎԵՑՀԱԶԱՐԵԱԿ]

ա ց ց

իե մխ ց

խթ ճիբ ց

հբ ձգ ց

ղե կբ ց

բ վ ց

իզ մլ ց

ծ ճի ց

հգ ձ ց

ղզ կա ց

գ ս ց

իէ մի ց

ծա ճժէ ց

հդ հթ ց

ղէ կա ց

դ շ ց

իը մժ ց

ծբ ճժե ց

հե հը ց

ղը կ ց

ե ռմ ց

իթ մզ ց

ծգ ճժդ ց

հզ հէ ց

ղթ կ ց

զ ռ ց

լ մ ց

ծդ ճժա ց

հէ զ ց

ճ մ ց

է պծէ ց

լա ճղգ ց

ծե ճթ ց

հը հե ց

մ ն ց

ը չծ ց

լբ ճղե ց

ծզ ճէ ց

հթ հե ց

յ ի ց

թ ոկե ց

լգ ճձա ց

ծէ ճե ց

ձ հդ ց

ն ժե ց

ժ ո ց

լդ ճհզ ց

ծը ճդ ց

ձա հգ ց

շ ժբ ց

աժ շխե ց

լե ճկա ց

ծթ ճա ց

ձբ հբ ց

ո ժ ց

բժ շ ց

լզ ճկզ ց

կ ճ ց

ձգ հա ց

չ ը ց

գժ նկբ ց

լէ ճկբ ց

կա ղը ց

հդ հ ց

պ է ց

դժ նիը ց

լը ճծէ ց

կբ ղզ ց

ձե կթ ց

ջ զ ց

եժ ն ց

լթ ճծգ ց

կգ ղե ց

ձզ կը ց

ռ զ ց

զժ յհե ց

խ ճծ ց

կդ ղգ ց

ձէ կը ց

ս գ ց

էժ յծգ ց

խա ճզ ց

կե ղբ ց

ձը կէ ց

վ բ ց

ը[ժ յգ ց]

խբ ճխբ ց

կզ ղ ց

ձթ կզ ց

տ գշ ց

թ[ժ յիե ց]

խգ ճլթ ց

կէ ձթ ց

ղ կե ց

ր բշ ց

ի յ ց

խդ ճլզ ց

կը ձը ց

ղա կե ց

ց ա ց

իա մձ ց

խե ճլգ ց

կթ ձզ ց

ղբ կդ ց

ւ ա ց

իբ մհգ ց

խզ ճլ ց

հ ձե ց

ղգ կգ ց

փ բ ց

իգ մկ ց

խէ ճի ց

հա ձդ ց

ղդ կգ ց

ք գ ց

իդ մծ ց

խը ճիէ ց