Յաղագս ականց պատուականաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԱՆԱՆԻԱՅԻ ՇԻՐԱԿԱՑՒՈՅ ՀԱՄԱՐՈՂԻ ՅԱՂԱԳՍ ԱԿԱՆՑ ՊԱՏՈՒԱԿԱՆԱՑ

Ա

Զմրուխտն կանաչ է եւ լուսաւոր։

Բ

Սարդիոնն՝ շիկագոյն արիւնատեսիլ։

Գ

Տպազիոնն՝ կա[ր]մրագոյն արիւնատեսիլ։

Դ

Կարկեհանն՝ կարմիր գունաւոր։

Ե

Շափիդայ՝ ծիրանի սպիտակագոյն։

Զ

Յասպիս՝ զմրխտագոյն եւ դեղնագոյն։

Է

Գոճազմն՝ սպիտակ է եւ սեաւ։

Ը

Ակատն՝ առեւծատեսիլ բազմագոյն։

Թ

Սուտակ՝ կարմիր գունաւոր։

Ժ

Յակինթ՝ ծիրանեգոյն։

ԺԱ

Բիւրեղ՝ սպիտակ։

ԺԲ

Եղունգն՝ սպիտակ լերդագոյն։

ԺԳ

Դահանակ՝ կանաչ առանց նշուղի։

ԺԴ

Հիրիկ՝ կարմիր լրջագոյն։

ԺԵ

Ոսկէքար՝ ոսկէգոյն կանաչանշոյլ։

ԺԶ

Յատիկ՝ ծիրանէգոյն։

ԺԷ

Կայծակն՝ կայծատեսիլ լուսաւոր։

ԺԸ

Ամեթուստոս՝ գինէգոյն։

ԺԹ

Մելեսիկ՝ կարմիր նշուլաւոր։

Ի

Խաժուրտ՝ կապուտակ գունաւոր։

ԻԱ

Սաբերուն՝ կապուտակագոյն ունելով կոտկոտիչս ապակւոյ։

ԻԲ

Յակունդ՝ բազմագոյն է կապուտակագոյն եւ ծիրանեգոյն եւ ծովոգոյն՝ ունելով պէսպէս անունս եւ գոյնս։

ԻԳ

Իւակինթոսն, որ է յակուն//դ՝ երկնագոյն է։

ԻԴ

Սմարակդոս, որ է զմրուխտ՝ կանաչ։

ԻԵ

Միւս զմրուխտ՝ կանաչ եւ լուսաւոր։

ԻԶ

Միւս յասպիս՝ թխագոյն կանաչ։

ԻԷ

Միւս ակատն՝ բազմագոյն է։

ԻԸ

Միւս մեթիւստոսն՝ բազմագոյն եւ սպիտականշոյլ։

ԻԹ

Երիւսալիւթոս, որ է ոսկէքար՝ ոսկէգոյն է՝ ունելով կորկոտիչս պայծառ։

Լ

Բիւրեղոս՝ իբրեւ զջուր ոսկէգոյն։

ԼԱ

Այլ բիւրեղ՝ խարտիշագոյն, խաժագոյն, ծովաներկ, օդանման։

ԼԲ

Մէդիստոսն գինէգոյն է։

ԼԳ

Լազուարդն՝ կապուտակ գունաւոր է։

[Վճարումն Անանիայի]