Նահանջը առանց երգի

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՆԱՀԱՆՋԸ ԱՌԱՆՑ ԵՐԳԻ

ՅԱԿՈԲ ՏԷՐ ՅԱԿՈԲԵԱՆԻՆԵւ ամենայն ժողովուրդքն քո

եկեալ էին, եւ տեսանէին զտեսիլն զայն՝

եւ զգործ, բախէին զկուրծս՝

եւ դառնային։

Ղուկ. ԻԳ 48

Եւ ասէ (Յիսուս) ցնոսա. զի՞

խռովեալ էք. եւ ընդէ՞ր խորհուրդք

ելանեն ի սիրտս ձեր։

Տեսէք զձեռս իմ եւ զոտս,

զի ես նոյնն եմ. շոշափեցէ՛ք զիս

եւ տեսէ՛ք. զի ոգի՝ մարմին եւ

ոսկերս ոչ ունի, որպէս զիսս

տեսանէք զի ունիմ։

Եւ զայս ասացեալ՝ եցոյց նոցա

զձեռս եւ զոտս։

Ղուկ. ԻԳ 38, 39, 40