Տաղեր

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Աստուած քարոզեաց եւ խրատ ետուր,
Երբ որ չլսեցաք, նայ ապտակ ետուր,
Ապտակ զայն ետուր, գայ Աստուծոյ սուր.
Սուր, երկսայրի սուր,
Եկաւ Աստուծոյ հուր:

Մեղաց չի դարձայ, երկու աչօքս կուր,
Հանց բան չեմ արեր գայ Աստուծոյ դուր,
Սուր, երկսայրի սուր,
Եկաւ Աստուծոյ հուր:

Ծառայս անհնազանդ, որդեակ իմ մաքուր,
Ես մեղայ անդարձ եւ մեղայ չետուր,
Աստուած բարկացաւ եւ առաքեաց սուր.
Սուր, երկսայրի սուր,
Եկաւ Աստուծոյ հուր:

Տղայն թաւալէր ՚ւ առնէր շուռ ու մուռ,
Հեծայր ցաւագին եւ լեզուն ի լուռ,
Որդեա՛կ, քո ծնօղացն երկու աչքն կուր.
Սուր, երկսայրի սուր,
Եկաւ Աստուծոյ հուր:

Մայրն մորմոքէր, գայր ի սրտէն հուր,
Երթայր ի վերայն նա միջակոտոր,
Հօրն եւ մօրն աղիքն գալար առնոյր.
Սուր, երկսայրի սուր,
Եկաւ Աստուծոյ հուր:

Որդեա՛կ, զաչդ բաց եւ զձեռքդ ի յիս տուր,
Այդ անոյշ լեզւէդ քաղցրիկ զրոյց տուր,
Մի՛ զսիրտս խոցեր, պօղպատ, հրեղէն սուր.
Սուր, երկսայրի սուր,
Եկաւ Աստուծոյ հուր:

Մա՛յր, հերիք արա եւ կացիր ի լուր,
ԶԱստուած աղաչեա, դու քեզ համբեր տուր,
Այս իմ խնդրականս ունին հրեղէն սուր.
Սուր, երկսայրի սուր,
Եկաւ Աստուծոյ հուր:

Այսօր զիս կու մոռնան հայր եւ մայր եւ քոյր,
Գերեզման մտնեմ չեմ գտնուր զդուռ,
Կարօտ մնամ ձեզնէ, սրտէս թափեմ հուր.
Սուր, երկսայրի սուր,
Եկաւ Աստուծոյ հուր:

Ո՞վ կարէ պատմել զկսկիծն, որ ետուր,
Շատ ոք բաժանեաց զհարսն եւ զսկեսուր,
Չեմք իշխեր ասեր. Մեր տղայքն ի յո՞ւր.
Սուր, երկսայրի սուր,
Եկաւ Աստուծոյ հուր: