Տաղեր

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ի չորս կողմանց ժողովեցան
ՅԵրուսաղէմայ ըխտական,
Չորս քահանայ, մինն անարժան`
Սոսկ Յովանէս մեղանչական:

Երկուշաբթի օր տօնեցան,
Մերկերիոս քաջ զօրական,
Գենարիոսն, որ ընդ նմայն,
Յայնմ աւուր ուղղեւորեցան:

Մղետեսի Սէֆէր թէրճիման
Մեզ գլուխ առաջնորդական,
Ատենախօս ճարտարաբան,
Արապ լեզուի էր հմտական:

Հալեպայ եկաք ի Խանթուման,
Անտի Սարուեաղուպն իջան,
Անտի ելաք եկաք Մառան,
Ջրհորն էր խոր անչափական:

Յիրուր կապեցին չորս-հինգ պարան,
Ի ջուր հանելն աշխատեցան,
Արբուցին ձիոց եւ մարդկան,
Հոն կէս ղուռուշ ղաֆար առան:

Անտի եկաք Իշըխի խան,
Ջուրն էր պակաս քան յՄառան,
Եօթանասուն ղուլաճչւան,
Զհորի տակն հազիւ գտան:

Յետոյ քաղաքն Համայ եկան,
Թագաւորի էմրով հրաման,
Կալեալ զմեզ տեղոյն իշխան,
Եդ զըխտականքն բանտ եւ զնդան:

Քսան ստակ էմր թագաւորական,
Ղուռուշուկէս առին լման,
Ոք էվրան չեկաւ, եօթ օր նստան,
Ութ օրն մտաք, ապա ելան:

Յակոբ Մծբին հայրապետին,
Շաբաթ տօնին առաւօտին,
Ելաք եկաք ի Համուսին,
Անդ էր առատ ամէն բարին:

Արուեստաւորք բազում էին,
Շար դաստառակ, գօտիք ծախվին,
Աղվոր շինուածք կայր ի նմին,
Անդ եօթ ուռուպ ղաֆար առին:

Անտի եկաք Իքիղաբուլին,
Գարին աժան էր ընդ էրդին,
Անտի ի Ղարալարն եկին,
Կէս թուղթ ի հոն ղաֆար առին:

Ղարալարէն ղտէֆ եկին,
Նոր էր շինվածք այն պանդոկին,
Բարին առատ, ջուրն ի միջին,
Գերիվերոյ քան զառաջինքն:

Անտի եկաք ի Շամ քաղաք,
Խիստ գեղեցիկ շինվածք տեսաք,
Բէզէստանն էր բարձրակամարք,
Քարեայ շինվածք կամարակապք:

Քարինք հիւսեալք նաղշանկարք,
Կարմիր, դեղին եւ կապուտակք,
Ճերմակ եւս, եւ միմեանց յարեալք,
Վերուստ ի վայր նաղշ օրինեալք:

Մէջ շուկային աղբիւր բղխէ,
Առաքելոյն, որ Մօղոս է,
Ջուր ցուրտ եւ քաղցր, բարեհամ է,
Բժշկութիւն ցաւոց առնէ:

Շամայ ի դուրս եկաք տեղին,
Ուր երեւեալ լոյս Պօղոսին,
Շրջապատեալ զանձամբ նորին,
Որով ծանեաւ զՆազովրացին:

Յետոյ եկաք Սաղստղային,
Անդ կէս ղուռուշ ղաֆար առին,
Անտի եկաք ի Ղօնաթրին,
Երեք ըռուպ ղաֆար առին:

Անտի կարմունջն էր Յակոբին,
Գօտէմարտեալ վանքն ի դիմին,
Ուր երեւեալ տեառն Յակոբին,
Անդ մէկ ղուռուշ ղաֆար առին:

Անտի Մինայ ծովեզերին,
Անդ կէս ղուռուշ ղաֆար առին,
Անտի տունն Պետրոս ձկնորսին,
Յաւուր տօնի սուրբ Պետրոսին:

Անտի հօրն Յովսէփ գեղեցկին,
Անտի սեղանն էր սուրբ հացին,
Ուր յագեցան յօրհնեալ հացէն
Եւ զկոտորոց մասունս բարձին:

Ի նմին աւուրն Թաբօր լերինն,
Ու յայտնեաց զփառս աստուածային,
Անտի իջաք Առոտ լերինն,
Անդ կէս ղուռուշ ղաֆար առին:

Անտի եկաք Իճինիին,
Երկու ղուռուշ ղաֆար առին,
Օրն հինգշաբթի աւագ տօնին,
Յայտնութեան բարեկենդանին:

Անդ մնացաք երեկոյին,
Կէս ղուռուշ այլ կրկին առին,
Վաղիւն ելաք ճանապարհին,
Կէս ղուռուշ այլ դարձեալ առին:

Եկաք ի յարկ Հերովդէին,
Բանդ եւ զնտան սուրբ Մկրտչին,
Եկաք Նապլուս յերեկոյին,
Լոյսն շաբաթ հրէականին:

Առաւօտուն ղաֆար չառին,
Մինչի յետինք արգելեցին,
Կիրակի օր ի վերջ ժամին,
Երկու ղուռուշ ու կէս առին:

Յետոյ եկան անտի Զէպէն,
Կէսգիշերոյն խանն հասան,
Ի Չէշմէլուն ետոյ եկան,
Աւեր խան կայր ՚ւ անտիրական:

Օրն էր կաղանդ հռովմայական,
Յունվարի մէկն էր սկզբման,
Յերեքշաբթի աւուր լրման,
ՅԵրուսաղէմ քաղաք մտան:

Ուրախացան եւ ցնծացան,
Փառք Արարչին` Տեառն յաւիտեան,
Մեծ գոհութիւն ի մի բերան,
Մատուսցուք սուրբ Երրորդութեան:

Տումար Հայոց Յաբեթական,
Հազար հարիւր չորս թուական,
Բանքս ի տեղիս տնօրէնութեան
Յովանիսէ առաջ եկան: