Մամբրէի վերծանողի ճառք

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՄԱՄԲՐԷԻ ՎԵՐԾԱՆՈՂԻ Ի ԾՆՈՒՆԴՆ ՓՐԿՉԻՆ ԱՍԱՑԵԱԼ ԵՒ Ի ԾՆՈՒՆԴ ՆՈՐԻՆ ՈՒԹ ԱՒՈՒՐՆ, ԱՅԴ Է` ՄԿՐՏՈՒԹԻՒՆ
       1 Լոյս փայլեալ ի լուսոյ սիրողացն զլոյսն պայծառացուցանէ զտեսութիւն, իսկ երկնային եւ արարչական լոյս ծագեալ զընդհանուր տիեզերս։ 2  Լոյս էր աւրէնն, պատուիրանք Տեառն լոյս են եւ լուսաւորեն զաչս գրաւոյ սականին (sic) երաժշտապետն խոստովանեաց Դաւիթ։ 3  Լոյս էր եւ Յովհաննու կարապետական մկրտութիւն եւ մաքրէր զյանցմանց խոստովանութեամբ եւ զմարմինս ջրոյ լըւացարանաւ եւ վերագոյն քան զքահանայական մկրտութիւնս էր։ 4  Լոյս Իսրայէլի` աստուածեղէն յայտնութիւն եւ մկրտութիւն։ 5  Սա է վերագոյն լոյսն եւ նախաճառեալ լուսաւորութեանցն լուսոյ լոյս, քանզի երրեակ զանազանութեամբ Բան ի ծոցոյ երեւեալ Հաւր նախ ի մարգարէական նշոյլափայլ լուսաւորութեամբ ի գիշերացելում բազմաստուածութեան զեկաւորելն գուշակէր։
       6  Երկրորդ` զաստուածեղեն եւ զմարմնաւոր ծնունդ յանապական Կուսէ ծնանելով հաւատարմացուցանէր զնախահարցն կանխագուշակ տեսութիւնս, որք զԿուսին յղութիւն, ի Բեդղեէմ զծնունդն, զփախչիլն յԵգիպտոս եւ զԲանն տնաւրինեալ եւ աստուածաբար ընդ մեզ կենցաղավարեցեալ բացայայտնեցին արարչական հոգովն երրեակ յայտնութիւնս տիրապէս եւ աստուածաբար։ 7  Եւ գերազանցեալ զերկու[ն]քն` ճոխանա առաւելաբեր շնորհիւ, վասն զի ճշմարտապէս զբնութիւնս գաղափարեաց, իսկ բնաւորութենէ բնութեանս առնէ սկիզբն զծնելութիւն եւ զերեսներեակ ներէ ժամանակս, յորս լռէր զարարչեղէն սքանչելագործել հրաշս, զի մի խակ եւ տարաժամ երեւեսցի աւրինակացն վարդապետելն, լուծանէր զնախանձաբերացն զպատճառս եւ, աւարտեալ զմարմնաւոր տիոցն սահման, զչարակնողացն կտրէր զհակառակասէր կամսն։ 8  Վասն զի յանցաւորութեան յառաջին մարդոյն սակս զյանցաւորի տպաւորի պատկեր երիտասարդական նախաստեղծին տիաւք յայտնէր զաստուածային երեւումնն, զի յերկուց տարացուցական վկայից արարչեղէն հաւատարմասցի բարեբանեալ յայտնութիւնս, քանզի ստուգապէս մարմնանայր Բանն` բովանդակ մարդկեղէն մասանց ողջ զկարգն պահելով։ 9  Եւ դաստիարակութեամբ Կուսին զտղայութիւն հաւատայր եւ հասարակաց բնաւորութեան աղբիւրն գոլով ի տղայական տիս պատճառէր զանբանութիւնս եւ ըստ աւրինականին անվանէր աւադիւք թլփատեալ յութերորդումն ի քառասներորդումն արեամբ աղաւնեաց ի տաճարի լինի յանդիման։ 10  Այսպէս եւ յերեսներորդումն ի Յովհաննէ մկրտի եւ զհամաւրէն գրաւորականին ժողովարանին աւարտէ զաւանդն, զի մախացողքն անբանասցին ի հայհոյական պատճառէ պանծացաւղքն յաւրէնս, քանզի կարապետութիւն Յովհաննու մաքրէր զոգի եւ զմարմին մարդկեղէն բնութեանս եւ մարմնացելումն յերկրի աստուածապէս ուղիղ ճանապարհ զմաքրութիւն ոգւոյ եւ մարմնոյ աւրինական ժողովարանին առնէր։ 11  Ես ձայն բարբառոյ յանապատի ասելով ձայն հնչողական զնախահրաւէր զյառաջագուշակ զիւր կոչումն ասէ եւ անապատ զանյայտ եւ զանսկզբնաւորեալ քարոզութիւն առաքելոցն ասէր եւ եւս անապատ, քանզի ի քաղաքս եւ ի դրունս թագաւորաց մարգարէաբանեցին սուրբ հարքն։ 12  Իսկ մեծն Յովհաննէս յամայացելում վայրի ի Սաղիմա եւ Յորդանանու եզերս վայրագապէս բացաւթեա գնայր եւ քաջաձայնաբար հնչելով. Զապաշխարեցէք, հասեալ է արքայութիւն երկնից ապաշխարել ի զղջումն յանցաւորութեանց մկրտելոցն յինքենէ, ասէ, եւ արքայութիւն` զՅիսուսի Աստուածութիւն, որ ի մկրտութեան Իւրում զյարարչական յայտնէր զաւրութիւն եւ ընդ տիեզերս հասարակաց Հաւրն հաճել զաւրութիւն Սուրբ Հոգին Յիսուսիւ խոստովանէր եւ նոյնինքն Մկրտիչն յեկաւորիլն ի մկրտութիւն ասէ։ 13  Սա Գառն Աստուծոյ եւ բովանդակ մարդկեղէն մեղաց բարձաւղ եւ զմկրտելն պատկառէր յաստուածային սոսկացեալ կիզմանէ զծառայական առ նա ճառեալ ասէ բանս։ 14  Ինչ ի հասարակաց կենդանագործէդ պարտ է մկրտիլ, եւ զանճառելի արարչութիւնդ ընդ արարածոյս նուաստացուցանես բնութեամբ։ 15  Ինձ աւրէն է առ քեզ գալ` առ տուողդ զՍուրբ Հոգիդ, առ վերածնիչ զտիեզերս յորդեգրութիւն երկնային Հաւրն եւ առ գրօղդ զանուանս ի կենդանեաց դպրութիւն։ 16  Տուիչդ զՀոգի Սուրբ, առ իս գաս, որ ոչ ծանեար զմեղս եւ կիզուս զմարդկեղէն անաւրէնութիւնս, Արարիչդ արարածոց, նուաստանաս նիւթոյս` ճարտարապետդ, ծառայիս` Տէրդ, երկնային արքայութիւնդ` կարապետականիս, Աստուածդ` մարդոյս, հոգոյդ տուողի` յապաշխարութիւն Մկրտչիս, Տէրդ` սպասաւորիս, ոչ փորձեցայց ասէ ծախելի բնութեամբս ի հրեղէն բնութիւնդ հպիլ, զի հուր ծախիչ ես Աստուածդ մեր, զնմանն Պետրոսի խոստովանեալ ի պասեքական ընթրելն, յորում հրաժարէր մեծն առաքելոցն ի յաստուածեղէն սպասաւորութենէ ի ծախելի սոսկացեալ բնութենէն։
       17  Աստ Յովհաննէս պատկառէր զարարչական գագաթամբն ածել ջուր, անդ Պետրոս սոսկացեալ զտէրունեան ձեռացն սպասաւորել ոտնալուայութիւն։ 18  Աստ արարչական պատասխանեալ բան ա սէ. Այժմ այս պարտ է կատարել ։ 19  Անդ ասէ. Թէ ոչ աստուածային լուացից զոտսդ ձեռաւքս, ոչ ընդ իս զորդեգրութեան ընկալցիս շնորհս եւ ծառայապէս հնազանդեալ երկաքանչիւրոց։ 20  Աստ Յովհաննէս ի հրամանէն հարկաւոր էր մատուցեալ սարսափմամբ ածէր ջուր զաստուածեղէն գլխովն։ 21  Անդ Պետրոս ծառայապէս զոտսն առաջի տէրունեանն ունելով սոսկայր զարարչական ձեռացն հարկանել։ 22  Եւ քանզի յայտնութեան խորհուրդս, որ առնէ ի մկրտութենէ սկիզբն, մկրտի Յովհաննէս ոչ ըստ կարապետագոչմանն, թէ ուղիղ զձեզ արարչեղէն ճանապարհին կազմեցէք հետեւելոցն ի ձեր մարմնի եւ յոգւոջ ի մաքուր վարս։
       23 Արդ, հասարակաց Արարիչն որում վերագունի քան զինքն մաքրեսցէ զանձն, զի եթէ Յովաննէս նորա սակս քաջաձայնէ, թէ յարմարեցէք զտէրունեան պողոտա, յորմէ՞ պատկառեալ բոլորեցուն Արարիչն հայցէ զմկրտութիւնն ի խոստովանութեանց կարապետիս յայտ է. ես ի քէն հայցեմ զմկրտութիւն ի տուողէդ զմաքուր հոգի ի հոգեւորականէդ գրաւորականս ի հոգւոյդ եւ ի հրոյ յապաշխարութիւն կարապետիս եւ ի վերա ծնօղէդ աւազանաւ յորդէգրութիւն ի խոստովանութիւն եւ ի մարմնոյ մաքրութիւն լուացիչս. ոչ ասէ ոգոյ եւ մարմնոյ սակս մաքրութեան եւ կամ վերագունի քան զիս իջելոյ Տեառն ի քէն մկրտիմ։ 24  Այլ զբովանդակ կնքեցից կարապետական մկրտութեամբդ եւ սկզբնաւորեցից զիմ աւետարանականս յայտնապէս եւ ի մկրտութենէն սոսկ գրով զմկրտելն յորդէգրութիւն հրամայեցից եւ կոչեցից արարչապէս զմկրտեալսն յապաշխարութիւն մկրտիլ ի Հոգիս Սուրբ եւ ի հուր եւ աստուածային յայտնութիւնս ասէ երկուք հաւատարմասցի` վկայիւք։ 25  Յերկնուստ Հաւր բացարձակե լով ձայն. Դայ է իմ Որդի սիրելի, դովաւ ընդ աշխարհի հաճեցայ եւ յերկրէ ճշմարիտ կարապետդ ասելով. ÇՍա գառն Աստուծոյ եւ տիեզերաց բարձօղ մեղաց եւ զաշակերտեալսդ քո կարապետականիդ կորզեցից յիմ աւետարանականի սպասաւորութիւն արարչաբար։ 26  Վասն զի երկուք վկայիւք հաւր արարչականաւն եւ Յովաննու կարապետականաւն եւ երիտասարդական տիաւք Յիսուս կնքէ զաւրէնն գրաւորական եւ զհոգեւորական յայտնէ աստուածապէս եւ զմկրտութիւն Յովաննու, որ ի վեր քան զքահանայականն էր փոխէ զգիրն ի հոգի յաւետարանական զկարապետականն զծառայականն ի տիրականն եւ յաստուածեղէն զմարդկապէսն։ 27  Քանզի ճրագ զՅովհաննէս զտէրունեան խոստովանեաց բերանն եւ զինքն արեգակն եւ զաւրինականաց ժողովարան տար աւրէնութիւն գիշեր եւ զեկեալսն ի սադովկացոցն եւ ի փարիսականացն ի մկրտութիւն խնդալ ասէ ի նորա ջահաւոր կարապետութեան եւ զիւր եկաւորիլն ի մկրտութիւն արեգական ելս եւ որպէս լուսաւոր ի գիշերի լուցմանէ ճրագի. այնպէս եւ նսեմաւոր աւրինականին մանկունք Յովաննու խնդացին կարապետութեամբն։ 28  Իսկ յորժամ ճշմարիտ արեգակն Յիսուս եկեալ յիւր մկրտութիւն եւ վկայեալ ի Հաւրէ զարեգակնափայլ յայտնէ զվարդապետութիւն նուաստանա կարապետական ճրագն Յովաննու արեգակնափայլ Յիսուսի աւետարանական վարդապետական եւ տեղի տա ծառայականն արարչականին որպէս. ճրագ արեգականին, վասն զի բազում ասելով Որդիս Հաւրն երկնաւորի, քանզի կոչէ որդիս զհրեշտակս եւ անդրանիկս զԻսրաէլ ի մարդկեղէն ազգաց եւ որդիս պարարտութեամբ` զքահանայութիւն եւ զթագաւորութիւն։ 29  Այսպէս զմկրտեալս ի սուրբ աւազանէ կոչէ որդիս։ 30 Իսկ ճշմարիտ որդի արարչակից Բանն ի ծոցոյ հայրենի բնութեան անորոշաբար մարմնացեալ եւ սիրագոյն քան զամենայն զարարչակից համափառութենէն ասէ եւ նովաւ ընդ աշխարհի հաճեալ, զի ոչ հայրապետութիւն եւ մարգարէութիւն կամ քահանայական եւ Յովաննու կարապետական մկրտութիւն զհայր ընդ աշխարհի կարողացեալ հաճել բա[յ]ց միայն Միածինն համափառ եւ համագոյ Հաւր եւ Սրբոյ Հոգւոյ աստուածեղեն յայտնութեամբ հաշտեցուցանել ըստ արարածս զԱրարիչն եւ զմիջնորմն քակէր զառաջին մարդոյն պատուիրազանցութիւն եւ զհրեշտակաց եւ զմարդկան խառնել զաստուածեղէն բարեբանութիւն։ 31 Զի՞նչ մեզ Սրբոյ Հոգւոյն աղաւնակերպիլն ի տերունեան մկրտութիւն։ 32 Նախ զի զծնեալն ի ջրոյ ի մկրտել Աստուածութեան ի ջուրս սպասաւորեսցէ։ 33 Երկրորդ` արարածոց Յիսուսի անդրանիկն յերկրէ թռչուն ծառայապէս սպասաւորեսցէ Երրեակ` վասն զի երկնային եւ արագաշարժ Սրբոյ Հոգւոյ արբանէկէր օդաղօ ղակ բնութիւն արագագոյն քան զամենայն կենդանիս հաստատ նայէ զծառայութիւն ըստ Յովաննու ձայնին` Տեսանէի զՀոգին Սուրբ իջեալ աղաւնակերպ յերկնուստ եւ վերայ աստուածային իջեալ եւ հանգուցեալ գլխոյն, վասն զի նիւթեղէն բնութեանն համագոյակից վկայաբանէն։ 34  Իսկ տէրունեանն եւ ազատ արարչակից Սուրբ Հոգին, քանզի ով յեղելոց զանեղին ծանիցի. մարմնակերպութիւն, բայց նոյն ինքն մաքուր Հոգին համափառ եւ յանորիշ մի իշխանութեամբ։ 35 Քանզի երիտասարդացեալ աստուածային Բանն անճառելի բնութեամբ ճառելիք Հոգւոյն համագոյութեան անեղին լինին եւ ի մկրտիլն ոչ իւր արարչական մկրտութեան սակս, այլ զմկրտելոցն յորդեգրութիւն տպաւորէր զպատկեր։ 36 Զի որպէս յանցաւորի առաջին մարդոյն կերպարանակցեաց անյանցապէս, այսպէս եւ անյանցապէս, այսպէս եւ անյանց գոլով մկրտի յանցաւորաբար, զի զմեղուցելոցն քաւեսցէ զյան ցանս, վասն քի անդրանիկ ամենայն արարածոց զնա խոստովանեաց Պաւղոս ։ 37  Զի որ ըստ Աստուածութեան անսկիզբն էր, մարմնանալովն եղանիւր սկզբնաւոր եւ զծնեալն զկնի ժամանակաց լիներ անդրանիկ արարածոց յաղագս անսկիզբն Աստուածութեան, զի Արարչին եւ արարածոց անդրանկին յերկնային մասանց անդրանկին ջուրք յառաջեսցեն զծառայապէսն սպասաւորել, քանզի ջուր էր, որ ի սկզբանն յերկուս որոշէր տեսակս զերկիր ոլորտական պարունակութեամբ եւ զերկին հարթածաւալ ի վերայ տրամացելոց հաստատութեանս։ 38 Եւ վասն երեւեցելոյ զինքն Աստուած ի ձեռն ջրոյ. ջուրք զմկրտութիւն սպասաւորեսցեն Որդոյն Միածնի։ 39  Յորմէ առեալ իշխանութեան սկիզբն յորդեգրութիւն զտիեզերս վերածնեսցեն Հաւրն բոլորեցուն, քանզի ի ջուրն էր ի սկզբանն նախագոյացեալ եւ գրաւորականին թողութիւնս քահանայական արբանեկէր մաքրութեան եւ ի կարապետականին զմեղուցելոցն սրբէր զանմաքրութիւն։ 40 Իսկ ի տէրունեան մկրտութեանս առնոյր իշխանութիւն ոչ սոսկ զմեղս քաւել, այլեւ յարարչական մասն ընդունել որդէգրապէս։ 41  Վասն զի երեւելի լինելութեան եւ նախագոյ զջուրս Մովսէս ճառէ եւ Աստուածայնոյն վերահետեւիլ նախագուշակումն երիտասարդացելոյն Հաւր Բանին եւ արարածոց անդրանկացելոյ յայտնել զինքն աստուածատեսաբար տիեզերաց ի ջուրս եւ ջրով` զընդհանուր տիեզերս ի շնչաւորութենէ ծնանել հոգեւորս, որում երաժշտապետն Դաւիթ յառաջատեսօղ մարգարէական եղեալ Հոգւով, ասէ. Ջուր որ ի վերայ քանզի երկինս աւրհնեսցեն զանուն Տեառն, զի թեպէտ եւ երկրահոլով Յորդանանու վտակն խաղայր գերիվերոյ քան զերկին. էր յաղագս զնստեալն յերկնի եւ յերկրի ընդունել զմկրտութիւն յինքէնէ, եւ նստեալն յերկնի երկրային մարդ երիտասարդապէս եւ երկրաքարշ ջուրն գերիվերոյ երկնի յաղագս վերահեղուլ զաստուածային մարմնովն։ 42  Նորուն աղագաւ անպատկառաբանն Եսայի ա սէ. Ահաւասիկ անուն Տեառն եկաւոր է յամեցեալ ամաւք զկնի բազում ժամանակաց, եւ յետ սակաւուց ի վերայ բե րէ. եւ Հոգի նորա, որպէս ջուր ծորալիր պարանոցաթաղ ։ 43  Ի բովանդակել մարգարէութեանց եւ աւրինին կնքել անուն տէրունեան ծնելութեանն հասանէր առ Հերովդէս եւ քահանայապէտն։ 44  Իսկ մկրտութեանս Յորդանանու պարանոցալիր ջրով Սուրբ Հոգին բացատրական ձայնիւ եւ Հաւր համախոհութեամբ ա սէ. Դա է Որդի իմ սիրելի, դովաւ ընդ աշխարհի հաճեցայ ։ 45 Քանզի ձորն զՅորդանանու խորութիւն, ասէ, եւ լրացեալ զոլորտական բացածաւալումն եւ պարանոցաթաղ ուսովք չափ զտէրունական մարմինն Յորդանանու պարածածկել ջրով եւ զանդուստ ի վեր կարապետական աջոյն պատկառաբար մկրտել, վասն զի ի հասարակաց տիեզերացս կորստեանն ջուր էր, որով երկրի վայելչաթիւնք բառնայր աստուածային հրամանաւ։ 46 Իսկ աստ մարդասիրեալ նշան բարեգթութեան ի ջուրս յայտնել զերիտասարդացեալն Աստուած, զի իջմամբ ի ջուրս զառաջին անէծսն, որ ի ջրոցն կնքեսցէ եւ զանշնչացուցիչ ջուրն ծնիչ յորդեգրութիւն փոխեսցէ եւ վասն զի անդրանիկ ի լինելութեան ջուր անդրանկի Որդւոյ սպասաւորեսցէ յերկուս մկրտութիւնս, ի տէրունականին` Յորդանանաւ եւ յառաքելականին` մաքուր աւազանաւ։ 47 Զայսպիսի ի ջրոց արարչային յայտնութիւն մեծն թագաւորաց Դաւիթ յառաջատէս Սրբով Հոգով եղեալ ա սէ. Գետք ծափս հարցեն ի միասին ձեռամբ ։ 48  Քանզի իջանելով Արարչին ի ջուրս տիեզերական խնդացին աղբիւրախաղացք վտակ, զի որպէս գոլով ի Յորդանան բովանդակապէս Աստուածութեամբն բոլորովիմբ էր ընդ Հաւր, այսպէս եւ իջանելով ի Յորդանան զբովանդակ լնոյր զջուրս։ 49  Վասն որոյ ընդ Յորդանան տիեզերական խնդացին ջուրք եւ ծափել ձեռաւք զերկուս տաւնել մկրտութիւն զտէրունեան Յորդանանաւ եւ զառաքելականն` սրբով աւազանաւ։ 50  Իսկ ձեռաւք ծափել երկատեսակ աջն զՅովանուն տէրունեանն սպասաւորել մկրտութեան եւ զառաքելոցն, որ աւազանաւն նորածնէ որդիս հասարակաց Արարչին։ 51  Զի՞նչ մեզ ներելն Յիսուսի զվարդապետելն մինչ յերեսնեկեան լրումն ամաց եւ աներեւելի զարարչեղէն հրաշս արգելաւորել։ 52  Քանզի երեսնամեանն բոլոր կատարելութիւն մարմնոյ յինքեան բերելով հասակ ի լուացելոյ եւ զմարմնոյն աւարտելով սահման, զի կատարեցելով մարմնով երեւեցուսցէ զերկուս բնութիւնսն յինքեան բերելով անորիշ համագոյութեամբ, զի որպէս անճառելի Աստուածութեամբն էր ամենակատար, այսպէս եւ երեւելի մարմնովն բոլորայարմար տիեզերաց զինքն յայտնեսցէ։ 53 Երկրորդ` զի երեսնամենէն Յովաննու հանդերձեալ էր մկրտութեամբն յայտնել զուգահաւասար տիաւք հանդիպէր Մկրտչին` զինքն նստան (sic) գոլ Կարապետին խնդրել զՄկրտելն երիտասարդ յերիտասարդէ, զի ըստ հարցմանցն եւ համագոյ վկայեսցէն տիքն, քանզի ի յատուկ տարջէ Եղիսաբէթ յամլութենէ յղացեալ եւ սուրբ Կոյսն Գաբրիէլի աւետաբերութենէ։ 54  Այսպէս եւ երեսնամեան մարմնացեալ բանն յինքեան կարապետէն յերեսնամէն մկրտէր, զի աննման եւ ընդդէմ աստուածային յայտնութեան երեւեսցի։ 55  Եւ եւս զի արութեան եւ քաջութեան ժամանակ երիտասարդականն է, զոր միաւորեալ ընդ արարչութեան յաղթող աստուածացեալ մարմնովն յայտնէր ի Յորդանան, ուստի սկզբնաւորեալ զտէրունեան կատարէր սքանչելագործութիւնս եւ զաստուածացեալ հակառակամարտն ի տիեզերապետութենէ լուծեալ արտաքս ընկենոյր ։ 56 Իսկ վեցերրեակ ամսաւք անդրանկանալն Յովաննու քան զտէրունեան տիսն կարապետական ճանապարհակազմութիւն էր, որ ոչ տեսլեամբ գիշերայնով, այլ տուընջենականաւ բացարձակ ձայնիւ հնչեալ ասէ. ÇՄաքուր զաստուածային պողոտա ի ձեզ կազմեցէքÈ, զի ոչ բազմաժամանակեա եկաւորել խոստովանէր, այլ զհուպ եւ վեցերեակ ամսովք, քանզի ի յայտնելն զիւր կարապետելն վեցերեւակ յառաջատէր ամսովք, յորում զկարապետական կատարէր սպասաւորութիւն երեսնամեան տիովք փոխէր ի մկրտել զերեսնամեան զհասարակաց Արարիչն Յիսուս։ 57  Զայսպիսի երիտասարդացեալ Աստուած հանճարափառն Սողօմոն յիւր իմաստնաւոր տաղսն գրեալ ա սէ. Զուարճացիր երիտասարդ մանկական տիովք ։ 58  Քանզի բնութիւն երիտասարդի եռանդնացեալ հասարակ միտք եւ մարմին առաքինոյն ի հոգեւոր նահատակութիւնս։ 59  Այսպէս եւ երիտասարդացելոյ Հաւր Բանին երեքտասնեան տիաւք զինքն բացերեւեցուցեալ տիեզերաց աստուածապէս արութեան եւ քաջութեան ժամանակաւք, որովք զծովասոյզ վիշապին զինուորութիւնս շնչահեղձոյց մեռուցանէր ի մկրտութեան ջուրս, քանզի ուրախանալ զյայտնելն ասի ի Յորդանան եւ զՀոգւոյն Սրբոյ վկայելն յերկնուստ իջիւք եւ զտիեզերական ջրոյն ընդ Յորդանանու համաբերկրական խնդալ եւ տարերց կնքել զընդունայնութեան հնազանդիլն։ 60  Եւ երիտասարդական մանկութիւն զերեսներորրդումն ասէ, յորում մահուամբ զտիեզերս ազատս ի մահուանէ փրկանաւորեաց։ 61 Եւ յարուցելովքն ի գերեզմանէն եւ տարահանեալ զինքն յերկին երկնի ամպեղեն կառաւք եւ նստել ընդ աջմէ Հաւր համափառաբար նոյն մանկան տիաւք մնա ամփոփոխելի եւ տիեզերական խնդութեամբ միշտ խնդա երիտասարդապէս։ 62  Վասն որոյ անճառելի եւ աստուածային յայտնութեան նախամեծար գոլով հրեշտակային բարեբանեսցուք երաժշտականութեամբ ընդ Սրբոյ Հոգւոյն միաբանեսցուք իջելոյն յերկնուստ ի Հաւրէ ընդ հաւատարիմ վկային երեւեցելոյ աղաւնակերպ լուսափայլ եւ ուղղափառ առնելով զմիտս հերձուածողական աղանդոց։ 63  Յովհաննու խոստովանութեան ձայնակցես ցուք. Ահա Գառն Աստուծոյ եւ տիեզերաց Բարձիչ մեղաց, զի թեպետ եւ ժամանակաւ եմք զկնի հաւատոց խոստովանութեամբ համաժամանակաւք Կարապետին եղիցուք, տէրունեան լիցուք երանիք, թէ կնիք զոչ տեսեալ մարմնաւոր ակամբք, տեսցուք հոգեւոր բըբաւք եւ հաւատոյ ուղղափառութեամբ ընդ Յորդանանու բերկրեսցուք` զմկրտութիւն զուարճանալով, ընդ տիեզերական գետս ձեռամբ ծափեսցուք ընդ աւազանեցելոցն համաշխարհապէս։ 64  Եղիցուք կանխատաւնակք աստուածային ուրախացեալ յայտնութեամբ, վասնզի Տէր Աստուած մեր երեւեցաւ մեզ ընդ երկրի, ցնծասցուք ընդ լռեցելոյն զընդունայնութեան հնազանդելն, ընդ տեսանողին զիւր Արարիչն յայտնութեամբն երեւեալ Թագաւոր եւ զհակառակամարտին տէրութեան հանդերձ բազմաստուածութեամբ ընկեցեալ արտաքս։ 65  Վասնորոյ Հաւրն բաւականի եւ Որդոյն Միածնի եւ մաքուր եւ ազատիչ Սուրբ Հոգւոյն երից անձնաւորութեանց եւ մին անորիշ Աստուածութեան պանծալի երկրպագութիւն եւ մշտնջենաւոր փառաբանութիւն, պատիւ եւ զաւրութիւն յաւիտեանս յաւիտենից։