Պատմութիւն հրակիզման Կոստանդնուպոլսոյ (1660 տարւոյ)

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
(Հեղինակին կողմէ գրի առնուած)

 

Յ ատկապէս արարեալ յարմարութեամբ. զորոց եւ զոճն նշանակեաց ցանկով. Այլ եւ վեց գլխով.
Ո րպէս զի դիւր լիցի ընթերցողաց որոց պէտք իցեն եւ մի ի ձանձրութիւն։
Ե լումն հրոյն եւ զսլանալն եւ թէ որպէս էր տեսիլն ահագին։
Ր ոտեալ ընդ ոճին զողբումն եւ զսասանումն պատմէ բնակչաց քաղաքին։
Ե ւ որք խուսափեալք էին ստացուածովք յատկապէս եւ ուրոյն յորջորջեալ զտեղիսն եւ զկիզումն նոցին բացատրէ։
Մ նացելոցն ՚ի մէջ վայրին եւ զհանգստարան փախուցելոցն տագնապաւ նոցին ասէ։
Ի րագոյն խորհուրդ հրաչիցն Աստուծոյ որ վասն ազատութեան Աստուածածնի եկեղեցոյ ճառէ ընդ այլ եկեղեցւովք։
Ա րտասանէ զգալուստ հրոյն ուստի ուր եւ քառակուսիւ բացայայտէ զդրամբ։ Եւ զվնասն կրկին համառօտէ աւարտմամբ։