Կանոնք

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԻԱ
1
ԿԱՆՈՆՔ ՅՈՎՀԱՆՆՈՒ 2 ՄԱՆԴԱԿՈՒՆՒՈՅ 3
ՀԱՅՈՑ 4 ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԻ [ ԳԼՈՒԽՔ Թ] 5


[1] [2] [3] [4] [5] 1  [6] Ա. Վասն [7] յաղուհացսն [8] զշաբաթ կիւրակէսն [9] ոչ պահել եւ ի [10] շաբաթու [11] երիկունն [12] ապաշխարողաց ոչ քարոզել [13] ։

2  [14] Բ. Կիւրակէի [15] եւ ի Զատկէ [16] մինչեւ ցՊենտակոստն [17] ծունր ոչ դնել [18] ։

3  Գ. Զշաբաթ [19], կիւրակէս [20] պահոցն [21] լուծանել [22] ի պանիր [23], ի ձու [24], որպէս ի ձէթ, ի ձուկն [25] եւ [26] ի գինի [27] ։

4  Դ. Յաւուրս [28] շաբաթու ոչ դատարկանալ ի գործոյ [29] ։

5  [30] Ե. [31] Ոչ առնել [32] զէնմունս յուրբաթու [33] եւ ի [34] չորեքշաբաթւոջ [35] ։

6  Զ. Զյայտնութիւնն [36] եւ զծնունդն Քրիստոսի [37] ի միասին տաւնել [38] ։

7  Է. Վարդավառին [39] պահոց եւ [40] աշխարհամատրանն տաւնի [41] ։

8  Ը. [42] Դեւք առանց հրամանի Աստուծոյ ոչ իշխեն մտանել ի մարդ։


9  [43] Թ. Դիւահարի [44] չհաղորդել [45] մինչեւ սրբեսցի [46] ։[1]     օ կանոնախմբի թիւ ը մուծ ու ած է վերնագրում այսպ է ս՝ կանոնք իա յովհաննու մանդանկունւոյ n կանոն di չունեն վերնագիր ABCDEFGHabcefhklmopqrs չիք կանոնք

[2]     IJKLMOQSTVXYZ Ւ efhioq յոհաննու Rb յոհանու s ովհաննու n տեառն յովհաննու

[3]     e մանդակունեցուն b մանդակունեցո կանոնքն այս է

[4]     օ bq չիք հայոց

[5]     օ bq չիք կաթողիկոսի գլուխք ժ մնացած ձեռագրերը չունեն գլուխք թ

[6]     IJKLMPQR S T V XYZ Ւօ d չունեն ցանկը

[7]     abcfhklmoqr s չիք վասն

[8]     b յաղուհացն n յաղուհացնն hm s զաղուհացսն

[9]     b զկիրակէն eq կիրակէն np եւ զկիրակէսն. բացի for - ից, մնացած ձեռագրերը՝ կիրակէսն

[10]    abcefhklmopqr s չիք ի

[11]    k զշաբաթու i այստեղից մինչեւ վերջ չիք

[12]    c երկունն Gfl երեկունն bq երեկոյին

[13]    Բացի abcefkmpqr s - ից, մնացած ձեռագրերը՝ չքարոզել OW վասն սրբոյ պասեքին պահոց փխ. վասն ոչ քարոզել

[14]    kmp s նոր յօդուածի վերնագիր՝ բ. վասն ( k չիք վասն) այնոցիկ ( k յայնոցիկ) որ կիրակին պահաւք անցուցանեն

[15]    en վասն կիրակէի ( n կիւրակէի) BCDEFGHhklmp s կիրակէի

[16]    hklor ի ( hlo չիք ի) զատկի

[17]    opr s ի պենտակոստն chl ի պենդակոստն. բացի aen - ից, մնացած ձեռագրերը՝ ցպէտակոսն

[18]    b ծունտր q ծունտրն. բացի abcefhklmopqr s-ից, մնացած ձեռագրերը՝ չդնել n չկրկնել փխ. ոչ դնել OW վասն կիրակէի պահելոյ փխ. կիւրակէի ոչ դնել

[19]    e վասն զշաբաթ bq շաբաթ p ի շաբաթ

[20]    b եւ կիրակէն

[21]    bfq պահելոցն e պահելոյ p չիք պահոցն

[22]    hlor պահոցն միապէս է լուծանել kmp s չլուծանել

[23]    b ի պանիրն

[24]    bq եւ ի ձու

[25]    Eh եւ ի ձուկն bq չիք ի ձուկն

[26]    f չիք եւ

[27]    al չիք ի (գինին) OW վասն կիրակէի չկրկնել ծունր փխ. զշաբաթ եւ ի գինի

[28]    e վասն յաւուր acfhklmopqr s յաւուր

[29]    hlo ի գործոց r ի գործս OW վասն պտղոց ( O պտղերի) ձեթ ոչ ուտել պահոց փխ. յաւուրս ի գործոյ

[30]    km նոր վերնագիրը ՝ վասն որ ի պենտակոստէն յուրբաթու ուտեն զծոմն ( k զոծումն)

[31]    OW ի զատկէն մինչ պենտեկոստէ ( O ի պենդէկոստն) չկրկնել ծունր փխ. ոչ առնել ի չորեքշաբթւոջ

[32]    e վասն ոչ առնելու kmpr s առնուլ n յառնել

[33]    H յուրբաթ Un յուրբաթոյ c յաւուր ուրբաթու

[34]    beq չիք ի

[35]    b չորեքշաբաթու eq չորեքշաբաթի

[36]    e վասն զյայտնութիւն

[37]    b չիք քրիստոսի

[38]    GHhl տոնել փխ. տաւնել OW վասն տաղավարահարացն փխ. զյայտնութիւն տաւնել

[39]    e վասն վարդավառի. բացի CD - ից, մնացած ձեռագրերը՝ վարդավարին

[40]    e աշխարհամատրանի kmp s ի զատկէն մինչեւ ցպենտակոստն ( m ցպենդակոստն) ի պենտակոստէն ( m պենդակոստն) մինչեւ ցվարդավառ ( k ցվարդավառն) եւ աշխարհամատրանն ծունր ոչ կրկնեն փխ. վարդավառին տաւնի OW վասն շաբաթ պահել պենտէկոստին ( W պենտեկոստէին) փխ. վարդավառին տաւնի

[41]    bq չիք տաւնի

[42]    e վասն դեւք n վասն դիւաց որ առանց OW վասն ուրբաթի եւ չորէքշաբաթի ( W չորեքշաբթի) մարտիրոսաց տoն ոչ առնել փխ. դեւք ի մարդ

[43]    W վասն որք ծնունդ առնեն քան զյայտնութիւն

[44]    en վասն դիւահարի

[45]    Un ոչ հաղորդել bq մի հաղորդել

[46]    OW վասն դիւահարի որք ասեն թէ չէ յաստուծոյ փխ. դիւահարի սրբեսցի