Գրիգոր Զոհրապը հրապարակագիր եւ գեղագէտ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՀՏԴ 891. 981. 0
ԳՄԴ 83. 3 Հ
Զ 768 Գ.


Գեւորգյան Մարիամ, Գրիգոր Զոհրապը հրապարակագիր եւ գեղագետ. - Երեւան 2010. - 200 էջ:

Հեղինակային հրատարակություն

 

Գրքում ամբողջական, համակարգված քննության են ենթարկվում եւ նորովի մեկնաբանվում Գրիգոր Զոհրապի հրապարակագրական ժառանգությունն ու գեղագիտական հայացքները:

Ներկայացվում են նաեւ Զոհրապի հրապարակագրական եւ գեղագիտական տեսական հարցադրումների արձագանքները:

 

Գիրքը տպագրության է երաշխավորել ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտի գիտական խորհուրդը

Խմբագիր՝ Արամ ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ

Բանասիրական գիտությունների թեկնածու

 

 

 

ՀՏԴ 891. 981. 0

ԳՄԴ 83. 3 Հ

 

ISBN N 978-9939-53-676-7

Խմբագիր՝ Արամ ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ

Տեխ. խմբագիր՝ Պետրոս ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ

Սրբագրիչ՝ Արմինե ԽԱՉԻԿՅԱՆ

Շարվածքը՝ Հասմիկ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆԻ

Էջադրումը՝ Լուսինե ՎԱՐԴԱՆՅԱՆԻ