Աշխարհացոյց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Նախ քան զամենայն խնդրեսցուք եղեալքս զԷն () եւ ապա զ՚ի նմանէ եղեալս, զի թէպէտ արարածքս պատճառ լինին գիտութեան արարչին, զի յարարածոցս ճանաչի արարիչն ըստ Պաւղոսի թէ «Աներեւոյթք նորա ի սկզբանէ արարածովքս իմացեալ ճանաչիե, եւ ըստ Դաւթի թէ «Երկինք պատմեն զփառս Աստուծոյ», այլ առանց գիտութեան արարչին անօգուտ է գիտութիւն սոցա, այլ թէ վասն Աստուծոյ գիտութեան լինի գիտութիւն սոցա, զի արարածովքս ճանաչեն զարարիչն, յայնժամ կարի գեղեցիկ է քննութիւն գոյիցս:

Արդ ինքն Աստուած անպատճառ է եւ ինքն է բնութեամբ բարի եւ միայն իմաստուն. Հայր եւ Որդի եւ սուրբ Հոգի. Հայր` ծնօղ, Որդի` ծնունդ ի Հօրէ յառաջ քան զյաւիտեանս եւ սուրբ Հոգին` բղխումն ի Հօրէ անսկզբնաբար: Մի բնութիւն է երից անձանցն, անձամբ եւ անուամբ յատկացեալ են եւ էութեամբ միացեալ, զուգափառ եւ համապատիւ, մի աստուածութիւն եւ մի կամք (ԱԲԳԴԵՁԹԺԻՂՃ) եւ մի թագաւորութիւն:

Ոչ կամեցաւ ինքն միայն վայելել զիւր առատ բարին, այլ շարժեալ սիրով յիւր բարի կամացն, եւ գոյացոյց զարարածս զիմանալիսն եւ զգալիս, եւ է ինքն միայն անեղ, եւ յետ նորա ամենայն եղականք են:

Նախ խորանն անմատոյց, ուր կայ աթոռ աստուածութեանն, որ ի վեր է քան զամենայն էութիւն, եւ ոչ ոք կարէ յեղական արարածոցս մատչել կամ մտանել ի խորանն այն. այլ ինքն միայն կայ սուրբ Երրորդութիւնն բնակեալ ի լոյս անմատոյց:

Եւ յետ նորա հրեշտակաց կայանքն: Նախ Աթոռոց դասուն եւ Սերովբէիցն եւ Քերովբէիցն, որ հանապազ կան ի փառաբանութիւն Աստուծոյ, զի տեսանեն հանապազ զփառս աստուածութեանն եւ կապեալ կան ի սէր Նորա եւ ոչ կամին զհեռանալն ի նմանէ, ոչ տեղական հաստումն, այլ կալմամբ եւ սիրով. զի անմարմին բնութեան տեղի ոչ ասի, այլ է տեղիք նոցա կամքն եւ սէրն, զի ուր եւ կամին անդ լինին: Եւ այս Գ. դասս տեղեաւ եւ փառօք մի են: Եւ յետ նոցա Տէրութեանց, Զօրութեանց եւ Իշխանութեանց դասքն միջին քահանայապետութիւնք, եւ յետ սոցա Պետաց, Հրեշտակապետաց եւ Հրեշտակաց դասքն վերջին քահանայապետութիւնք: Այս Զ. դասքս զանազանին տեղեաւ եւ փառօք եւ ոչ բնութեամբ, զի բնութիւն մի է ամենեցուն, այլ փառօք զանազանին, որպէս մարդիկ ամենեքեան մի են բնութեամբ, այլ փառօք զանազանին. զի ոմն թագաւոր է եւ ոմն իշխան եւ ոմն քաղաքապետ եւ այլն ըստ կարգի: Եւ է կայանք նոցա լուսեղէն երկինքն, որ հաստատուն կայ եւ անշարժ:

Եւ ապա ջրեղէն կամարն հաստատեալ բանիւ արարչին: Եւ նա շարժի անդադար ըստ նմանութեան անուի եւ կոչի սա առաջին շարժուն: Եւ յետ սորա հաստատութեան երկինքն, որ ունի անթիւ աստեղս, որ գնդաձեւ շարժի որպէս զքար ձիթաղացին, եւ ի վերայ Բ. բեւեռաստեղացն, եւ ի ԻԴ. ժամն մի անգամ շրջի, ոչ նման ջրեղէն կամարին:

Եւ յետ սոցա Է. մոլորականաց գօտին, որ իւրաքանչիւր ոք ի նոցանէ ունի մի մոլորական: Եւ, վերինն է Երեւակն, Լուսնթագն Հրատն, Արեգակն, Լուսաբերն, որ է Արուեսեակն, Փայլածուն եւ Լուսինն ի ներքոյ ամենայնի, զոր Պարսիկք կոչեն անուն սոցա Զոհալ, Մուշթարի, Շամս, Զօհրա, Մառեխ, Աւտարիտ եւ Ղամար:

Եւ ապա յետ սոցա Դ. տարերքն, որ գնդաձեւ պատեալ են զմիմեանս: Առաջին բոլորակութիւն հրոյն, որ պատեալ ունի զամենայն տարերս, ապա օդն, եւ ապա ջուրն, եւ ապա երկիրս ի ներքոյ ամենայնի եւ ի մէջ ամենեցուն:

Եւ զերկիր, զի անշարժ կայ, այլայլական արար Աստուած, զի մի' աստուծութեան կարծես տացէ վասն պիտոյիցն որ ի նմանէ բղխէ:

Եւ երկինքն, զի անապական է, շարժական արար Աստուած, զի մի' վասն անապականութեան Աստուած համարեսցին, այլ ի շարժականէն զշարժօղն իմասցին, որ անշարժ գոլով շարժէ զարարածս ի կեանս եւ ի փրկութիւն. զի զգալի բնութիւն ոչ շարժի յինքենէ որպէս զքար ջրաղացին, այլ յայլմէ ինքնաշարժ բնութենէ: