Մատենագիտութիւն

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Բազմավէպ

1921-1975

Նիւթեր Պուլկարահայոց պատմութեան համար


1. Փիլիպէի հայ գեղարուեստը - 1921, թ. 3, էջ 88-89
2. Պաչկովայի հայ վանքը եւ Գրիգոր Բակուրան (1084) - 1924, թ. 11, էջ 362-364
3. Ապրոյ Չէլէպի (1620-167. ) - 1925, թ. 9, էջ 258-261, 1926, թ. 2, էջ 37-42
4. Հայոց գաղթը Կամենիցէն Ֆիլիպէ (1670-74)։ Պատմական վաւերաթուղթ մը (Երեմիա Չէլէպի Քէօմիւրճեանի հեղինակութիւն՝ Ս. Գէորգ եկեղեցւոյ մասին), - 1927, թ. 8-9, էջ 237-239, 1929, թ. 11-12, էջ 345-348
5. Հայք ի Պուլկարիա, սկզբէն մինչեւ 1700։ -1927, թ. 11, էջ 330-334
6. Պատմութիւն շինութեան Ֆիլիպէի Հայոց Ս. Գէորգ եկեղեցւոյն - 1928, թ. 11, էջ 331-336
7 Թաթար Բազարճըքի հայ գաղութը - 1929, թ. 1, 12-17
8 Կ. Պոլսոյ Ս. Գէորգ եկեղեցւոյ գիրքերը, ձեռագիր յիշատակարաններով - 1929, թ. 2, էջ 40-42
9. Տապանագիրք Ֆիլիպէի եւ ուրիշ Պուլկարահայ գաղութներու - 1929, թ. 3, էջ 80-81, թ. 4, էջ 112-116
10. Մարտիրոս Ղրիմցի կամ Կաֆացիի տաղերը Թրակիոյ կամ Պուլկարիոյ Հայոց վրայօք - 1929, թ. 9, էջ 283-287, 1930, թ. 3, էջ 114-117, թ. 6, էջ 264-268
11. Յիշատակարան մը 1677էն Ֆիլիպէի Ս. Գէորգ եկեղեցւոյն վրայօք - 1930, թ. 4, էջ 161-166
12. Փիլիպպուպոլսոյ հայ գաղութին ծագումը (հեղ. Երուանդ Եպս. Փէտահճեան, 1929, Կ. Պոլիս, տպ. Նոր Տառ, էջք 6+46+2, 3 պատկերք Ֆիլիպէի), - գրախօս. - 1931, թ. 12, էջ 543-544
 

Միջնադարեան գրականութիւն


1. Յովհաննէս Երզնկացի - 1929, թ. 6, էջ 166-171
2. Նահապետ Քուչակի կամ «Հայրէն»ներու բուրաստանին առջեւ - 1930, թ. 12, էջ 518-523
3. Աշուղ Սէֆէր - 1931, թ. 12, էջ 537-540
4. Անտիպ տաղեր եւ փոփոխակներ Յովհաննէս Թլկուրանցոյ - 1932, թ. 6-7, էջ 278-281
5. Քուչակեան նոր տաղաշարք մը - 1932, թ. 10-11, էջ 464-472
6. Քուչակեան երեք նոր տաղաշարքեր - 1936, թ. 3-7, էջ 91-93
7. Յովհաննէս Թլկուրանցիի տաղը «Վասն ստեղծման աշխարհի», 1938, թ. 6-9, էջ 188-198
8. Յովհաննէս Աբեղայ Մշեցիի մէկ տաղը (1553) - 1939, թ. 3-5, էջ 113-116
9. Միջնադարեան հայ տաղասացներ. Վարդան տաղասաց, Գրիգոր աբեղայ, Եղիա Եպսկ. Բերկրցի - 1939, թ. 8-10, էջ 197-201
10. Աշուղ Բուտաղ Օղիլի Ղազի Խան - 1946, թ. 6-7, էջ 175-178
11. Թադէոս Վ. Կողնիացի, Թոխաթեցի եւ Թադէոս Երէց Սեբաստացի - 1954, թ. 3-4, էջ 70-77
12. Յովհաննէս Երզնկացի-Ծործորեցի (Նորագիւտ նիւթեր Ս. Ղազարի մէկ նոր ձեռագրէն)- 1954, թ. 8-10, էջ 242-245
13. Հայրապետ Վրդ. Ղուլթիկցի եւ Ներսէս Եպիսկոպոս Բաղիշեցի (Կենսագրական ճշտումներ եւ յաւելումներ) - 1954, թ. 4-5, էջ 100-108
14. Ողբ մայրաքաղաքին Կաֆայու- 1957, թ. 3-4, էջ 83-85
15. Վարդան Վրդ. Այգեկցիի գործերուն մէկ ձեռագիրը 1339էն՝ Քիւրտեան հաւաքածոյին մէջ - 1957, թ. 5-6, էջ 122-129
16. Յովհաննէս Երզնկացի Պլուզ եւ Յովհաննէս Երզնկացի Ծործորեցի - 1958, թ. 8-10, էջ 186-189
17. Մարտիրոս Ղրիմեցիի տաղերուն Քիւրտեան հաւաքածոյի օրինակը - 1960, թ. 3-4, էջ 65-71
18. Գովեստ ի Ս. Աստուածածինն (երկու անտիպ տաղեր Առաքել Սիւնեցիի) - 1968, թ. 7-12, էջ 278-285

 

Պատմաբանասիրական նիւթեր

 

1. Երեզ, Երզնկայ եւ Անահտական կամ Եկեղեաց գաւառի անունը - 1928, թ. 3, էջ 75-79
2. Վանի թագաւորութիւնը (Ուրարտու-Urartu)։ Թարգմ. The Cambridge Ancient History Գ. հատորէն, «The Assyrian Empire», Գլուխ Ը. «The Kingdom of Van», էջ 169-173, հրտ. Նիւ Եորք, The Macmillan Company, 1925) - 1928, թ. 7-8, էջ 249-255, թ. 9, էջ 282-285, թ. 10, էջ 318-320
3. Բժշկական էջ մը հին հայ ձեռագրէ մը - 1930, թ. 6, էջ 288
4. Հին ճանապարհորդք ի Հայս. Մարքոյ Բոլոյ Հայաստանի մէջ եւ իր վկա¬յու¬թիւնները Հայոց մասին (Թրգմ. հրատ. պատրաստ. նախաբան եւ ծանօթ. ) - 1930, թ. 7-8, էջ 15-17
5. Bellի ուղեգրութիւնը 1715էն (Թարգմանաբար քաղուած բնագրէն) - 1931, թ. 5, էջ 205-207
6. Իմամ Ղուլի Խան Շիրազի - 1933, թ. 1, էջ 25-32
7. Պատասխան Պր. Արմենակ Սագըզեանի «Բաց նամակ»ին (Իմամ Ղուլի Խանի մասին) - 1933, թ. 6, էջ 272-275
8. Հեթում Բ. ի այցը Ղազան Խանի - 1937, թ. 6-9, էջ 155-158
9. Հայերը Վենետիկի մէջ ԺՕ. դարուն - 1937, թ. 6-9, էջ 158-159
10. Թովմաս Հէրպէրթ եւ իր ուղեգրութիւնը (1627-1629)։ Ծանօթութիւն Պարսկահայոց մասին - 1938, թ. 4-5, էջ 103-107
11. Իմ պատասխանը Պր. Հայկ Պէրպէրեանի «Երկու ճշտումներու» («Բազմավէպ», 1947, թ. 9-10, էջ 222-223) - 1948, թ. 3-4, էջ 74-75
12. Յ. Քիւրտեանի «բանասիրական գիտութիւն»։ Պատասխան առ Պր. Հայկ Պէրպէրեան («Բազմավէպ», 1948, թ. 7-8, էջ 167-170) - 1949, թ. 1-2, էջ 32
13. «17րդ դարի մի անյայտ ձեռագիր» (Պատասխան առ Պր. Արամ Երեմեան եւ ճշտում մը) - 1949, թ. 1-2, էջ 32
14. Նորագիւտ օրինակ մը «Անսիզ Անտիոքայ» օրինագրքին - 1956, թ. 1-2, էջ 15-21
15. Մամիկոնեաններու Դսեղի ճիւղը - 1956, թ. 6-8, էջ 155-162, թ. 11-12, էջ 246-251
16. Արմառի վանքը ե՞րբ հիմնուած է եւ ո՞վ է Թադէոս Եպիսկոպոս - 1957, թ. 3-4, էջ 68-71
17. Հառիճոյ վանքին արձանագրութիւնները - 1957, թ. 11-12, էջ 267-273
18. Բաբակ եւ Սահլ Իպն Սնբատ (Էջ մը մեր Թ. դարու պատմութենէն) - 1958, թ. 1-2, էջ 9-22, թ. 3-5, էջ 72-83, թ. 6-7, էջ 132-139, 1959, թ. 35, էջ 92-97
19. Եւկլիդէսի «Տարերք երկրաչափութեան» գրքի հայերէն նորագիւտ մէկ ձեռագիրը - 1959, թ. 6-8, էջ 143-144
20. Երկու ձեռագրեր Լոնտոնի Victoria and Albert թանեարանին մէջ - 1959, թ. 11-12, էջ 247-248
21. Պատասխան առ Վ. Ոսկանեան՝ Իսրայէլ Օրիի խնդրով - 1960, թ. 1-2, էջ 34-39
22. Բուսաբանական գրչագրի մը հատուկոտորներ . Ալիշանի յիշատակին) - 1961 թ. 11-12, էջ 265-267
23. Դիտողութիւններ Մովսէս Խորենացիի մասին - 1962, թ. 6-8, էջ 155-164
24. Ս. Մեսրոպ Մաշտոց եւ Աղուանական գրերը - 1962, թ. 9-12, էջ 247-252
25. Հետաքրքական փաստաթուղթ մը (Նամակ Արիստակէս Վրդ. ի առ Պապն Հռոմայ 1685ին) - 1963, թ. 4-8, էջ 122-125
26. Հայ Վզրուկներու գերդաստան մը Եգիպտոսի մէջ, Մէմլուքներու շրջանին - 1964, թ. 4-6, էջ 117-119, թ. 7-9, էջ 213-218, թ. 10-12, էջ 247-248
27. Բալու դղեակ (Ճշտում մը) - 1964, թ. 10-12, էջ 264-265
28. Վասիլ Մարաջախտի Ժամանակագրութիւնը - 1966, թ. 1-3, էջ 1-55
29. Նոր նիւթեր Երեմիա Չէլէպի Քէօմիւրճեանի մասին - 1966, թ. 7-8, էջ 175-182, 1967, թ. 3-5, էջ 88-94, թ. 6-8, էջ 143-149, թ. 11-12, էջ 251-255 (Պատմութիւն Կրետէի Ս. Կարապետ եկեղեցւոյն)
30. Ցուցակ Ձեռագրաց Ղալաթիոյ Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ եկեղեցւոյ (Կազմեց Հ. Արսէն Ղ. Ղազիկեան) - 1968, թ. 1-3, էջ 37-44, թ. 4-6, էջ 108-115
31. Ակադեմիկոս Աշոտ Յովհաննիսեանի մէկ նոր ելոյթը (Իսրայէլ Օրիի մասին) - 1969, թ. 11-12, էջ 342-343
32. «Մեկնութիւն խորանաց Աւետարանին, ասացեալ Տեառն Ներսիսի Շնորհալւոյ» - 1973, թ. 3-4, էջ 419-437
33. Քիւրտեան հաւաքման թիւ 99 Աւետարանը (հայ-հոռոմ գրչագիր, 1203 թուականէն) - 1974, թ. 3-4, էջ 404-410
34. Գրիգոր Տղայ եւ Սալահ-Էդ-Տին - 1975, թ. 1-2, էջ 160-180
35. Ջուղայեցի Խոջայ Սաֆար եւ Խօջայ Նազար եւ իրենց գերդաստանը - 1975, թ. 3-4, էջ 379-396Գեղարուեստ


1. Հայկական Վիշապ գորգերու առասպելը (՞) [կամ] Հայկական Վիշապ գորգերը առասպե՞լ են. Պատասխան առ Mr. Arthur Upham Pope (Գերմաներէն «Jahrbuch der asiatischer Kunst»-ի 1925 թ. յօդուածի պատասխանը: Նախապէս գրուել է անգլերէն The Mythe of the Armenian Dragon Carpets, by Arthur Upham Pope)- 1930, թ. 9, էջ 377-386; թ. 10, էջ 413-420‚ 1931, թ. 3, էջ115-124
2. Վիշապը հայկական գորգերուն մէջ (Նաեւ Փիւնիկ եւ Արծիւ), 1931, թ. 6, էջ 259-264; թ. 7-8, էջ 300-304; թ. 99-10, էջ 417-425; թ. 11, էջ 473-478
3. Որդան (կարմիր) կամ Kirmiz. - 1932, թ 2, էջ 62-68; թ. 4, էջ 157-163
4. Իսպահանի որմնանկարնեը. (Խաչատուրեանի նկարչական վերակազմութեանց առթիւ) - 1933 թ. 6, էջ 251-254:
5. [ՋԵՈՒԷԼ ԱԼԴԵՆ] = JEWELL ALDEN. Արեւելքի գոյները վերակազմութեանց մէջ / Edward Alden Jewell; թրգմ. Յ. Քիւրտեան - 1933, թ. 6, էջ 254-257:
6. [ՔՈՐԹԻՍՈԶ ՌՈՅԱԼ] = Պարսկական որմնանկար / Royal Cortissoz; թրգմ. Յ. Քիւրտեան - 1933, թ. 6, էջ 257-258:
7. Խճանկարը (Mosaïque) Հայոց մօտ - 1934, թ 2-3, էջ 60-64, թ. 5-6, էջ 193-199, (Երուսաղէմի խճանկարները, անոնց գիւտը), թ. 9-10, էջ 358-362, 11-12, էջ 426-431
8. Փայտափորագրչական մանրանկարչութիւնը եւ մանրանկարիչներ հայ տպագրութեան մէջ  - 1937, թ. 10-11, էջ 238-248; թ. 12, էջ 324-329
9. Մանրանկարիչ Գրիգոր Երէց Վանեցի - 1938, թ. 1-3, էջ 18-23
10. [Մեծ Հայքի Մոկաց աշխարհի] Բոլենց [գիւղի] գրչագրական եւ մանրանկարչական դպրոցը - 1946, թ. 11-12, էջ 310-316‚ 1947, 1-2, էջ 10-14, թ. 3-4, էջ 56-62
11. Դարձեալ Թորոս Տարօնեցի (1284-1346) - 1947, թ 9-10, էջ 212-222:
12. Կուտինահայ յախճապակիներ - «Գեղունի», 1947, էջ 25-30 (պատկերազարդ)
13. Ստեփանոս Նաղաշ երէց Ջուղայեցի - 1948, թ. 1-2, էջ 9-15:
14. Ակնարկ մը հին հայ արծաթագործութեան վրայ - «Գեղունի», 1949, էջ 76-81 (պատկերազարդ)
15. Անագապղինձէ բուրվառ Նոր Ջուղայի վանքի թանգարանին - 1959, թ. 9-10 էջ 182-186:
16. Պատասխան ՀՍՍՌ Գիտ. Ակադեմիայի պաշտօնաթերթի քննադատութեան՝ գորգարուեստի մասին - 1959, թ 9-10, էջ 197-201:
17. Սաֆրազ եւ Նազարէթ փակագրութեամբ յախճապակիներ (Ակնարկ մը պարսկահայ յախճապակեգործութեան վրայ) - 1960, թ. 7-8, էջ 157-166:
18. Նիւթեր Հայկական գրչութեան եւ մանրանկարչութեան պատմութեան: Յովհաննէս գրիչ Մանգասարենց (1415-1502) - 1966, թ. 4-6, էջ 98-104, թ. 9-10, էջ 226-30:
19. ԺԴ. դարու հայ կրօնական տարազ - 1970, թ. 1-3, էջ 44-45
20. Ոսկետուփ մը 1687էն. Հայկական ոսկերչութեան ընտիր նմոյշ մը (3 թ. ներդիր) - 1972, թ. 2-3, էջ 285-90
21. Կիրակոս ծաղկող - 1973, թ. 2, էջ 213-226 (+15 նկարներ)
22. Փրինսթընի Համալսարանին (Princeton, New Jersey, USA) թիւ 18 Աւետարանը - 1974, թ. 1-2, էջ 169-176 (+8 նկարներ):ՈԳԵԿՈՉՈՒՄՆԵՐ ԵՒ ՏՊԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐ


1. Տպաւորութիւններ Խորհրդ[ային] Հայաստանէն - 1961 թ. 3-5, էջ 83-88:
2. Հ. Եղիա վրդ. Փէչիկեանի յիշատակին. Յիշատակ հայրենասիրաց օրհնու¬թեամբ եղիցի - 1964, թ. 1-3, էջ 80-81:
3. Հայագէտ Փրոֆ. Իլիա Աբուլաձէի մահը: [Մահախօս. ] - 1969, թ. 4-7, էջ 156-157:
 

ԳՐԱԽՕՍԱԿԱՆՆԵՐ
 

«Բազմավէպ»
1. Մկրտիչ Եպիսկոպոս Աղաւնունի. Միաբանք եւ այցելուք հայ Երուսաղէմի, Երուսաղէմ: Տպ. Սրբոց Յակոբեանց‚ 1929 (ԺԶ+514 էջ)  - 1931, թ. 12, էջ 542-543։
2. Փէրտահճեան Երուանդ Եպիսկ. Փիլիպպուպոսոյ հայ գաղութին ծագումը եւ անոր Եկեղեցին (1675-1828-1929). Փ. Պոլիս: Տպ. Նոր Տառ‚ 1929 (6+46+2 էջ): - 1931, թ. 12, էջ 543-544։
3. «Հայկարան» պարբերագիրք (Հրատ. Գէորգ Մեսրոպ, Սոֆիա, 1931) - 1932, թ. 2, էջ 81
4. Գ. Արքեպ. Յովսէփեան, Խաղբակեանք կամ Պռէշեանք Հայոց պատմութեան մէջ (Վաղարշապատ, 1928) - 1932, թ. 5, էջ 232-233։
5. Մարտիրոս Ղրիմեցի . Մկրտիչ Պոտուրեան, Պուքրէշ-Ֆրումոասա, 1924-1930) - 1932, թ. 6-7, էջ 311-312
6. Պատմութիւն Երուսաղէմի, հտ. Ա-Բ (Հեղ. Հ. Թ. Սաւալանեանց, աշխարհաբարի վերածեց Մկրտիչ եպս. Նշանեան, Երուսաղէմ, 1931) - 1932, թ. 12, էջ 551-552
7. Հայկական հին վանքեր եւ եկեղեցիներ սուրբ երկրին մէջ. Ուսումնասիրութիւններ (Աշխատասիրեց Մկրտիչ Եպիսկոպոս Աղաւնունի, Երուսաղէմ: Տպ. Ս. Յակոբեանց‚ 1931, ԻԴ+480 էջ) - 1933, թ. 1, էջ 37-38
8. Յովսէփեանց Գարեգին Արքեպս. Մխիթար Այրիվանեցի (Երուսաղէմ, Տպ. Ս. Յակոբեանց‚ 1931, 24 էջ) - 1933, թ. 1, էջ 38
9. Օրմանեան Մաղաքիա Արքեպս. Հայկական Երուսաղէմ. Նկարագիր Աթոռոյ Սրբոց Յակոբեանց, Երուսաղէմ (Տպ. Ս. Յակոբեանց‚ 1931, 2+208 էջ) - 1933, թ. 1, էջ 38-39
10. Քալանթար Աշխարհաբէկ, Հայաստանի Հնութիւնների պահպանութեան կոմիտէ (Եր., Պետհրատ‚ 1931) - 1933, թ. 2, էջ 82-83
11. Herbert Thomas. Travels in Persia (1627-29), (William Foster, New York: Robert M. Mo Bride & Company, p. XXXIX+352) - 1933, թ. 5, էջ 217-218
12. Persian art. An illustrated souvenir of the exhibition of Persian art at Burlingten House London 1931 (London: Hudson & Kearns, 1931, p. XIX+101) - 1933, թ. 5, էջ 218
13. Դուրեան Եղիշէ պատրիարք. Պատմութիւն հայ մատենագրութեան. Ամբողջ երկեր. Հտ. Ա (Երուսաղեմ: Տպ. Ս. Յակոբեանց‚ 1933, 464 էջ) - 1934, թ. 2-3, էջ 113-114
14. The travels of Marco Polo (Translated into English by Professor Aldo Ricci from the new, definitive text of L. F. Benedetto with an introduction by Sir E. Denison Ross. New York: The Viking Press, 1931, p. XVIII+439) - 1934, թ. 2-3, էջ 114-116
15. Ibn Battuta Travels in Asia and Africa 1325-1354 (Trans. H. A. R. Gibb. New York: Robert M. Mc Bride & Co, 1929. p. 398) - 1934, թ. 2-3, էջ 116
16. Late Antique-Coptic and Islamic Textiles of Egypt (With Introduction by W. F. Volbach and Ernst Kuehnel. London, 1926) - 1934, թ. 4, էջ 172
17. Տէր-Գրիգորեան Կարապետ Քահանայ. Վկայաբանութիւն Յովհաննու Պարտիզակցւոյ եւ պատմութիւն հիմնարկութեան պարտիզակի եւ շինութեան եկեղեցւոյ եւ վարժարանին (Երուսաղէմ: Տպ. Ս. Յակոբեանց‚ 1933. 102 էջ) - 1934, թ. 5-6, էջ 248-249
18. Koechlin Raymond, Migeon Gaston. Oriental Art (Ceramics, Fabrics, Carpets) (Trans. Florence Heywood. New York, 1934) - 1934, թ. 7-8, էջ 307-308
19. The Travels of Macarius (Թրգմ. եւ հրտ. The Oriental Translation Fund. London: Oxford University Press, 1936. XII+126 էջ) - 1937, թ. 2-5, էջ 104-105
20. The Four Gospels of Karahissar (By Ernest Cadman Colwell Harold Rideaout Willoughby. The University of Chicago Press, Chicago, III, 1936: Հտ. Ա., 16+270 էջ‚ Հտ. Բ. 36+496 էջ) - 1937, թ. 2-5, էջ 105-107
21. Քալանթար Աշխարհաբեկ. Հին Վաղարշապատի պեղումները (Եր. 1935, 96 էջ) - 1938, թ. 1-3, էջ 52
22. Ջաւախիշւիլի Իւ. Նիւթեր Հայաստանի սոցիալական շարժումների պատմութեան համար (Վրացերէնէ թարգմանեց եւ ծանօթագրեց Լ. Մելիքսեթ-Բեկ. Եր. 1937, 44 էջ) - 1938, թ. 1-3, էջ 53
23. Յովսէփեան Գարեգին Արքեպ. Հաւուց Թառի Ամենափրկիչը եւ նոյնանուն յուշարձաններ հայ արուեստի մէջ (Երուսաղէմ: Տպ. Ս. Յակոբեանց‚ 1937, 110 էջ) - 1938, թ. 1-3, էջ 58-60
24. Սէթեան Մեսրովբ. Հայերը Հնդկաստանի մէջ նախկին ժամանակներէն ներկայ շրջանը (Կալկաթա‚ 1937, XX+630 էջ) - 1938, թ. 4-5, էջ 152-154
25. Oriental Manuscripts of the John Frederick Lewis Collection in the Free Library of Philadelphia (Կազմեց` Muhammed Ahmed Simsar. Philadelphia, 1937, p. 20+248) - 1938, թ. 6-9, էջ 234-235
26. Սիմէոն դպրի Լեհացւոյ Ուղեգրութիւն‚ Տարեգրութիւն եւ Յիշատակարանք (Ուսումնասիրեց եւ հրատարակեց Հ. Ներսէս Ակինեան, Վիեննա‚ 1936, ԽԴ+494 էջ։ Նաեւ Սիմէոն Դպիր Լեհացիի Յիշատակարանով ձեռագիրք` Նոր Ջուղայի ամենափրկիչ վանքին մատենադարանը` հմր 127‚ 153‚ 235‚ 256) - 1938, թ. 10-12, էջ 313-316
27. Զաքարիա Ագուլեցու օրագրութիւնը (Եր. 1938, Ը+140 էջ) - 1946, թ. 11-12, էջ 337-339
28. Աբրահամ Երեւանցի. Պատմութիւն պատերազմաց (1721-1736) (Եր. 1938, Ը+108 էջ) - 1946, թ. 11-12, էջ 339
29. Լորան Ժոզէֆ. Գուրգէն Արծրունի (Թրգմ. ֆր. Հայկ Պէրպէրեան, Փարիզ‚ 1946, 62 էջ) - 1946, թ. 11-12, էջ 340
30. Baltrusaitis Jurgis. Etudes sur L’Art Médiéval en Géorgie et en Arménie (Փարիզ‚ 1929, 111 էջ) - 1947, թ. 1-1, էջ 46-47
31. Ալպօյաճեան Արշակ. Պատմութիւն հայ Կեսարիոյ, հտ. Ա-Բ (Գահիրէ: Տպ. Յակոբ Փափազեան‚ 1937, ԼԴ+2479 էջ) - 1947, թ. 5-6, էջ 129-141
32. Գարտաշեան Արտաշէս. Նիւթեր Եգիպտոսի հայոց պատմութեան համար (Գահիրէ, Տպ. Նուպար‚ 1943, 308 էջ) - 1948, թ. 1-2, էջ 47
33. «Էջմիածին» - Պաշտօնական Ամսագիր Հայրապետական Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի (1945-1946) - 1948, թ. 1-2, էջ 47-48
34. Յիշատակարանք ձեռագրաց Ե. դարից մինչեւ ԺԸ. դար։ Հտ. Ա (Կազմեց Գարեգին Կաթողիկոս Հայոց Կիլիկիոյ Յովսէփեան, Անթիլիաս‚ 1951, 1255 էջ) - 1953, թ. 8-10, էջ 212-216, թ. 11-12, էջ 270-271
35. ԺԵ. դարի հայերէն ձեռագրերի յիշատակարաններ. Մասն Առաջին (1401-1450) (Կազմեց Լ. Ս. Խաչիկեան, Երեւան‚ 1955) - 1956, թ. 6-8, էջ 185-188
36. Մանանդեան Յակոբ. Քննական տեսութիւն հայ ժողովրդի պատմութեան (Հտ. Գ, Երեւան‚ 1952) - 1956, թ. 9-10, էջ 232-234
37. Սահինեան Ալեքսանդր. Քասաղի բազիլիկայի ճարտարապետութիւնը (Երեւան‚ 1955, 303 էջ) - 1957, թ. 1-2, էջ 47-48
38. Հայ ժողովրդի պատմութիւն. Ա մաս. (Դասագիրք. Հայ պետական ուսումնական հրատարակութիւն, Երեւան‚ 1956, 424 էջ) - 1957, թ. 1-2, էջ 48-49
39. Կարինեան Ա. Բ. Ակնարկներ հայ պարբերական մամուլի պատմութեան (Երեւան‚ 1956, 498 էջ) - 1957, թ. 1-2, էջ 48-50
40. Աբրահամեան Վ. Ա. Արհեստները Հայաստանում (Երեւան‚ 1956, 386 էջ) - 1957, թ. 3-4, էջ 92-94
41. Մատենադարանի պարսկերէն հրովարտակները. Պրակ Ա. ԺԵ-ԺԶ դար (Կազմեց Յ. Դ. Փափազեան, Երեւան‚ 1956, 316 էջ) - 1957, թ. 3-4, էջ 94-95
42. Մելիքսէթ-Բէկ Լ. Վրաց աղբիւրները Հայաստանի եւ հայերի մասին. Հտ. Գ, (Երեւան‚ 1955, 346 էջ) - 1957, թ. 3-4, էջ 95-96
43. Օրագեան Արտաշէս. Զուարթնոց (Գահիրէ‚ 1956) - 1957, թ. 3-4, էջ 96
44. Ալպօյաճեան Արշակ. Պատմութիւն Եւդոկիոյ հայոց (Գահիրէ‚ 1952) - 1957, թ. 5-6, էջ 141-144
45. Հարսնաճղայ. Հաւաքածոյ Հայ Ժողովրդական երգերու‚ Չմշկածագէն եւ շրջաններէն (Կազմեց Յովհաննէս Աճեմեան, երաժշտ. Աւետիս Գ. Մեսումենց, Փարիզ‚ 1955, 94 էջ) - 1957, թ. 5-6, էջ 147
46. Յովհաննիսեան Աշոտ. Ֆրիկը պատմաքննական լոյսի տակ (Երեւան‚ 1955, 132 էջ) - 1957, թ. 7-8, էջ 192-195
47. Երեւանեան Գ. Ս. Պատմութիւն Չարսանճագի հայոց (Պէյրութ‚ 1956) - 1957, թ. 7-8, էջ 195-196
48. Յովհաննէս Իմաստասէրի մատենագրութիւնը (Աշխատասիր. Ա. Գ. Աբրահամեան, Երեւան‚ 1956, 372 էջ) - 1957, թ. 11-12, էջ 293-295
49. Պատմութիւն Ֆարման մանկանն (Հրատ. Շուշանիկ Նազարեան, Երեւան‚ 1957, 196 էջ) - 1958, թ. 1-2, էջ 45-46
50. ԺԴ. դարի հայերէն ձեռագրերի յիշատակարաններ (Կազմ. ` Լեւոն Խաչիկեան, Երեւան‚ 1950, 760 էջ) - 1958, թ. 1-2, էջ 46-48
51. Թեմուրճեան Վ. Ս. Գորգագործութիւնը Հայաստանում (Երեւան‚ 1955, 224 էջ) - 1958, թ. 3-5, էջ 107-110
52. Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Al-Tabari. The reign of Al-Mu'tasim (Թրգմ. Elma Marin, Նիւ Հէյվըն‚ Քընըդիքէդ‚ 1951, 160 էջ) - 1958, թ. 3-5, էջ 110-111
53. Ստեփանեան Հ. Ս. Հայ քարտէզագրական հրատարակութիւնները 260 տարում. Համառօտ ակնարկ (Երեւան‚ 1957, 160 էջ) - 1958, թ. 3-5, էջ 111
54. Յովհաննու Որոտնեցւոյ Վերլուծութիւն ստորոգութեանց Արիստոտելի (ռուս. թրգմ. Ա. Ա. Ադամեան‚ Վ. Կ. Չալոյեան, Երեւան‚ 1956, 347 էջ) - 1958, թ. 3-5, էջ 111-112
55. Bedrich Hrozny. Ancient history of Western Asia, India and Crete (Նիւ Եորք‚ 1953, 260 էջ) - 1958, թ. 3-5, էջ 112
56. Եղիշէի Վասն Վարդանայ եւ Հայոց պատերազմին (Հրատ. Ե. Տէր-Մինասեան, Երեւան‚ 1957, 226 էջ) - 1958, թ. 8-10, էջ 221-222
57. Անասեան Յակոբ. Հայկական աղբիւրները Բիւզանդիայի անկման մասին  (Երեւան‚ 1957, 150 էջ) - 1958, թ. 8-10, էջ 222
58. Ցուցակ ձեռագրաց Անկիւրիոյ Կարմիր վանուց եւ շրջակայից (Կազմ. Բաբգէն Աթոռակից Կաթողիկոս Կիւլէսէրեան, Անթիլիաս‚ 1957) - 1959, թ. 1-2, էջ 46-48
59. Մեր գիւղը` Դատեմ (Խմբ. եւ յառաջաբան Գ. Մխիթարեան, Պոսթըն‚ 1958) - 1959, թ. 3-5, էջ 105
60. Մկրեան Մկրտիչ. Գրիգոր Նարեկացի (Երեւան‚ 1955, 308 էջ) - 1959, թ. 3-5, էջ 106
61. Մանանդեան Յակոբ. Քննական տեսութիւն հայ ժողովրդի պատմութեան. Հտ. Բ. մաս Ա (Երեւան‚ 1957, 462 էջ) - 1959, թ. 6-8, էջ 168-171
62. Առաքելեան Բաբկէն. Քաղաքները եւ արհեստները Հայաստանում IX-XIII դդ.., (Երեւան‚ 1958, 376 էջ) - 1959, թ. 9-10, էջ 210-214
63. Դրօշակ Հ. Յ. Դաշնակցութեան օրգան, հտ. Ա, 1890-1897, հտ. Բ, 1898-1901 (վրտպ. Գահիրէ) - 1959, թ. 11-12, էջ 270
64. Սրապեան Արմենուհի. Յովհաննէս Երզնկացի (Եր. 1958, 310 էջ) - 1960, թ. 1-2, էջ 44-47
65. Մարտիրոս Ղրիմեցի. Ուսումնասիրութիւն եւ բնագրեր Ա. Ա. Մարտիրոսեան . 1958, 188 էջ) - 1960, թ. 3-4, էջ 96-97
66. Տաղագիրք (Խեւ) Յովհաննէս Թլկուրանցի (Հրատ. Ն. Եպս. Ծովական Երուսաղէմ, Ս. Յակոբեանց‚ 1958, ԻԸ+116 էջ) - 1960, թ. 3-4, էջ 97-98
67. ԺԵ դարի հայերէն ձեռագրերի յիշատակարաններ. Մասն երկրորդ (1451-1480) (Կազմեց Լեւոն Ս. Խաչիկեան, Եր.: ՀՍՍՀ ԳԱ հրտ. 1958, 144+600 էջ) - 1960, թ. 3-4, էջ 98-99
68. Ղաֆադարեան Կարօ. Դուին քաղաքը եւ նրա պեղումները (Եր., ՀՍՍՀ ԳԱ հրտ. 1952, 300 էջ) - 1960, թ. 7-8, էջ 187-191
69. Պետրոսեան Գարեգին. Մաթեմատիկան Հայաստանում հին եւ միջին դարերում .: Պետական համալսարան‚ 1959, 438 էջ) - 1960, թ. 7-8, էջ 191-193
70. Սուրէն Երեմեան. Ատլաս «Հայ Ժողովրդի Պատմութեան Գրքի». Ա. մաս (Եր. 1952) - 1960, թ. 7-8, էջ 193
71. Աբրահամեան Աշոտ Գ. Հայ գրի եւ գրչութեան պատմութիւն (Եր. 1959, 416 էջ) - 1960, թ. 11-12, էջ 309-315
72. Էջեր հայ միջնադարեան գեղարուեստական արձակից (Խմբագրութեամբ եւ յառաջաբան Կարապետ Մելիք-Օհանջանեանի (Եր. 1957, 18+286 էջ) - 1960, թ. 11-12, էջ 315
73. Ամենայն Հայոց Հայրիկ (Հրատ. ՀամաՎասպուրականի հայրենակցական Միութեան, Պոսթըն‚ 1957, 302 էջ) - 1960, թ. 11-12, էջ 316
74. Հայկազ Արամ. Շապին Գարահիսար ու իր հերոսամարտը (Պէյրութ‚ 1959, 464 էջ)- 1960, թ. 11-12, էջ 316
75. Մխիթար Գոշ. Առակներ (Բնագիր ձեռագրական համեմատութեամբ եւ ներածութեամբ Էմմա Պիւազեան, Եր. 1951, 144 էջ) -  1961, թ. 1-2, էջ 49-50
76. Աւդալբեգեան Մ. Խաչատուր Կեչառեցի (Եր. 1958, 220 էջ) - 1961, թ. 1-2, էջ 50-52
77. Բնագիտութեան եւ տեխնիկայի պատմութիւնից. Գիտական աշխատութիւնների ժողովածու. թիւ 1 (Եր. 1960, 200 էջ) - 1961, թ. 3-5, էջ 112-113
78. Ներկեր եւ թանաքներ հին հայկական ձեռագրերում (Հրատարակեց Աշխէն Խ. Յարութիւնեան, Եր. 1941, 100 էջ) - 1961, թ. 3-5, էջ 113-114
79. Դաւիթ Անյաղթ. Սահմանք իմաստութեան (Համահաւաք քննական բնագիրը‚ թարգ. գրաբարից ռուսերէն‚ առաջաբանը եւ ծանօթագրութիւնները Սէն Ս. Արեւշատեան, Եր. 1960, 28+170 էջ) - 1961, թ. 3-5, էջ 114
80. Ալպօյաճեան Արշակ. Ա. Մ. Հ. Եգիպտոսի նահանգը եւ հայերը (Գահիրէ‚ 1960, 350 էջ) - 1961, թ. 3-5, էջ 114
81. Եղիշէ Ս. Դուրեան Բ. Շնորհալի. Ծննդեան 100-ամեակին առթիւ (Կազմեց Գարեգին Պատրիարք Խաչատուրեան, Կ. Պոլիս‚ 1960, 526 էջ) - 1961, թ. 3-5, էջ 114-115
82. Հայ գիտնականներ‚ հրապարակախօսներ‚ ժուռնալիստներ (Կազմեց Յովհ. Պետրոսեան, Ե. 1960, 540 էջ) - 1961, թ. 3-5, էջ 115-116
83. Ռաֆայէլեան Յարութիւն. Rugs of Armenia (Նիւ Եորք‚ 1960, 88 էջ) - 1961, թ. 3-5, էջ 116
84. Աղայեան Բ. Հայ լեզուաբանութեան պատմութիւն (սկզբից մինչեւ մեր օրերը) (Եր. 1958, 408 էջ) - 1961, թ. 6-8, էջ 174-175
85. A Catalogue of the Armenian Manuscripts in the Chester Beaty Library in Dublin (Կազմ. Sirarpie Der Nersessian, Տըպլին‚ 1958) - 1962, թ. 1-2, էջ 25-26
86. Ղաֆադարեան Կարօ, Սանահինի վանքը եւ նրա արձանագրութիւնները  (Երեւան‚ 1957, 208 էջ) - 1962, թ. 1-2, էջ 26
87. Ղաֆադարեան Կարօ, Յովհաննավանքը եւ նրա արձանագրութիւնները (Երեւան‚ 1948, 124 էջ) - 1962, թ. 1-2, էջ 26-27
88. Ցուցակ հայ ձեռագրաց ազգային մատենադարանին հայոց ի Ղալաթիա (Կ. Պոլիս) (Կազմ. Բաբկէն Կիւլէսէրեան, Անթիլիաս‚ 1961, 1500 էջ) - 1962, թ. 1-2, էջ 27-28
89. Աւետիսեան Օննիկ. Peintres et Sculpteurs Arméniens (Գահիրէ‚1959, 496 էջ)- 1962, թ. 1-2, էջ 28-29
90. Աշխատութիւններ Հայաստանի Պետական Պատմական թանգարանի (Հտ. Ա., Եր. 1948, 304 էջ), Հտ. Բ., (Եր. 1950, 280 էջ), Հտ. Գ., (Եր. 1950, 168 էջ), Հտ. Դ., (Եր. 1952, 258 էջ), Հտ. Ե., (Եր. 1952, 280 էջ) - 1962, թ. 6-8, էջ 169-172
91. Դիւան հայ վիմագրութեան (Կազմ. Ս. Գ. Բարխուդարեան, Եր. 1960, 142 էջ) - 1962, թ. 6-8, էջ 172-173
92. Կիրակոս Գանձակեցիի Պատմութիւն Հայոց (Աշխատասիր. Կ. Ա. Մելիք-Օհանջանեան  (Եր. 1962, ՃԻԸ+426 էջ) - 1962, թ. 6-8, էջ 173-175
93. Քարթլիս Ցխովրեբայի կամ Վրաց պատմութեան հին հայերէն թարգմանութիւնը (Հրատ. Իլիա Աբուլաձէ, Թբիլիսի‚ 1953, 376 էջ) - 1962, թ. 6-8, էջ 175-176
94. Մայր ցուցակ ձեռագրաց սրբոց Յակոբեանց (Երուսաղէմի). Հ. Ե. (Կազմ. Նորայր եպս. Պողարեան, Երուսաղէմ‚ 1960, 330 էջ) - 1962, թ. 6-8, էջ 176
95. Կորիւն. Վարք Մաշտոցի (Աշխ., թարգմ. ներած. առաջաբան եւ ծանօթագր. Մանուկ Աբեղեան, Եր.: Հայպետհրատ‚ 1962, 180 էջ) - 1962, թ. 9-12, էջ 312-316
96. Սեւակ Գուրգէն. Մեսրոպ Մաշտոց (Եր. 1962, 90 էջ) - 1962, թ. 9-12, էջ 316-318
97. Ալպոյաճեան Արշակ. Պատմութիւն հայ գաղթականութեան (Հտ. Գ., Գահիրէ‚ 1961, Զ+508 էջ) - 1963, թ. 1-3, էջ 55-56
98. Գրիգորիս. Քննութիւն բնութեան մարդոյ եւ նորին ցաւոյ (Աշխատասիր. Ա. Ս. Կծոյեան, Եր. 1962, 74+268 էջ) - 1963, թ. 1-3, էջ 56-57
99. Աբգարեան Գեւորգ. Մատենադարան (Եր. 1962, 88+18 էջ) - 1963, թ. 1-3, էջ 57-58
100. Կոստանդին Երզնկացի. Տաղեր (Աշխատասիր. Արմենուհի Սրապեան, Եր. 1962, 300 էջ) - 1963, թ. 1-3, էջ 58-59
101. Պատմութիւն Արիստակէս Լաստիվերտցւոյ (Աշխատասիր. Կարէն Իւզբաշեան, Եր. 1963, 160  էջ) - 1963, թ. 1-3, էջ 59-60
102. Յովհաննէս Կարնեցի. Տաղարան (Աշխատասիր. Շուշանիկ Նազարեան  (Եր. 1962, 150 էջ) - 1963, թ. 1-3, էջ 60
103. Պաղտասար Դպիր. Տաղիկներ Սիրոյ եւ Կարօտանաց (Հրատ. Շուշանիկ Նազարեան եւ Ասատուր Մնացականեան, Եր. 1958, 286 էջ) - 1963, թ. 4-8, էջ 150-153
104. Անանիա Շիրակացու Լուսնի պարբերաշրջանները (Տպագր. պատրաստ. Աշոտ Գ. Աբրահամեան, Եր. 1962, 107 էջ) - 1963, թ. 4-8, էջ 153-154
105. Պարսամեան Վարդան. Լեհահայերի  մասնակցութիւնը Դաւիթ-Բէկի ապստամբութեան (Եր. 1962, 240 էջ) - 1963, թ. 4-8, էջ 154-155
106. Կնեազեան Հ. Ա. Ազատագրական պայքարը Դաւիթ Բէկի գլխաւորութեամբ (Եր. 1963, 164 էջ) - 1963, թ. 4-8, էջ 155
107. Անանիա Շիրակացի (Հեղ. Ռ. Ա. Աբրահամեան‚ Բ. Ե. Թումանեան‚ Թ. Խ. Յակոբեան‚ Ս. Տ. Մելիք-Բախշեան, Եր. 1958, 134 էջ) - 1964, թ. 1-3, էջ 67-68
108. Նաղաշ Յովնաթան. Բանաստեղծութիւններ (Հրատ. պտրստ. Շուշանիկ Նազարեան եւ Ասատուր Մնացականեան, Եր. 1961, 338 էջ) - 1964, թ. 1-3, էջ 68
109. Շահսուվարեան Աւետիս. Աւիցեննան եւ հայ մատենագրութիւնը (Եր. 1960, 182 էջ) - 1964, թ. 1-3, էջ 69
110. Ցուցակ ձեռագրաց Արմաշի վանքին (Պատրաստ. Յ. Թոփճեան, Վենետիկ-Ս. Ղազար‚ 1962, 544 էջ) - 1964, թ. 4-6, էջ 170-171
111. Յակոբեան Թ. Խ. Ուրուագծեր Հայաստանի պատմական աշխարհագրութեան (Եր. 1960, 480 էջ) - 1964, թ. 4-6, էջ 171-173
112. Մուշեղեան Խ. Ս. Դուինի դրամական շրջանառութիւնը դրամագիտութեան տուեալներով (Եր. 1962, 204 էջ) - 1964, թ. 7-9, էջ 234
113. Ղաֆադարեան Կարօ. Հաղբատ (Եր. 1963, 296 էջ) - 1964, թ. 4-6, էջ 234-236
114. Գրիգոր Աղթամարցի (ԺԶ դար) (Ուսումնասիր. քննական բնագրեր եւ ծանօթագր. Մայիս Աւդալբեկեան, Եր. 1963, 362 էջ) - 1964, թ. 7-9, էջ 236-239
115. Գրիգորիս Արշարունի. Մեկնութիւն ընթերցուածոց (Ներածութիւն Հ. Քերոբէ Չրաքեան, Վենետիկ‚ 1964 (Մատենաշար Գալուստ Կիւլպէնկեան հիմնարկութեան) - 1965, թ. 8-10, էջ 246
116. Հայ ժողովրդական խաղեր (Աշխատասիր. Վ. Բդոյան. Հտ. Ա., Եր. 1963) - 1965, թ. 8-10, էջ 246-247
117. Բարխուդարեան Ս. Միջնադարեան հայ ճարտարապետներ եւ քարագործ վարպետներ (Եր. 1963, 220+95 էջ) - 1965, թ. 8-10, էջ 247-249
118. Մուշեղեան Եւգինէ. Հայերէն արձանագրութեամբ առարկաներ (Եր. 1964, 176 էջ) - 1965, թ. 8-10, էջ 176
119. Ցուցակ հայերէն ձեռագրաց Ս. Նշանի վանուց ի Սեբաստիա (Կազմեց` Թորգոմ Արքեպ. Գուշակեան, Վենետիկ‚ 1961) - 1966, թ. 1-3, էջ 69
120. Էջմիածին (խմբագր. Ա. Հատիտեան), Պատկերագիրք (Էջմիածին‚ 1962, 32+նկ. ) - 1966, թ. 1-3, էջ 70
121. Ցուցակ հայերէն ձեռագրաց Վանուց Ս. Կարապետի եւ Ս. Դանիէլի ի Կեսարիա (Կազմեց` Տրդատ Եպս. Պալեան, Վենետիկ: Մխիթարեան տպ. 1963, 88 էջ) - 1966, թ. 4-6, էջ 154
122. Մայր Ցուցակ Հայերէն Ձեռագրաց Մատենադարանին Մխիթարեանց ի Վենետիկ, հտ. Գ (Կազմ. Հ. Բարսեղ եւ Հ. Գրիգոր Սարգիսեան, Վենետիկ‚ 1966, 16+728 էջ) - 1967, թ. 1-3, էջ 52
123. Ցուցակ Հայերէն Ձեռագրաց Զմմառի վանքի մատենադարանին (Կազմ. Մեսրոպ Վրդ. Քէշիշեան, Վիեննա‚ 1964, 816 էջ)- 1967, թ. 3-5, էջ 106
124. Armenische Handschriften (Կազմ. Julius Assfalg; Joseph Molitor, Վիզպատէն‚ 1962, ԺԶ+158 էջ) - 1967, թ. 3-5, էջ 107
125. Ամիրաշւիլի Շալւա. Վրացական մանրանկարչութիւն (ռուսերէն) (Մոսկուա‚ 1966, 72+126 էջ) - 1967, թ. 6-8, էջ 179-182
126. Պատմութիւն Փարէզի եւ Վեննայի նաեւ Պատմութիւն Վենետիկ քաղաքին (Աշխատութեամբ Կարօ Ա. Մելիք-Օհանջանեանի, Եր. 1966, 306 էջ) - 1967, թ. 6-8, էջ 182-184
127. Սարգիս Դպիր Յովհաննիսեան. Վիպագրութիւն Կոստանդնուպոլիս մայրաքաղաքին 1800 (Հրատարակեց` Արա Գալայճեան, Երուսաղէմ‚ 1967, 74 էջ) - 1969, թ. 1-3, էջ 93
128. Առաքել Պատրիկ. Հայկական տարազ (Եր. 1967, 62 էջ ուսումնասիրութիւններ‚ ցուցակներ‚ մատենագիտութիւն եւ 82 գունաւոր եւ անգոյն գծա¬գրու¬թիւններ) - 1969, թ. 1-3, էջ 93-95
129. Մայր ցուցակ ձեռագրաց սրբոց Յակոբեանց (Կազմեց Նորայր Եպս. Պողարեան. Հտ. Գ., Երուսաղէմ: Ս. Յակոբ‚ 1968, 648 էջ‚ 24 լուսատիպ նկ. ) - 1969, թ. 1-3, էջ 95-96
130. Րաֆֆի տարեգիրք. Ա. տարի (Կազմեց` Տաճատ Պօղոսեան, Թեհրան‚ 1969, 584 էջ‚ նկարազարդ) - 1969, թ. 11-12, էջ 340-342
131. Խրլոպեան Գեւորգ. Անանիա Շիրակացու աշխարհայեացքը (Եր. 1964, 198 էջ) - 1970, թ. 9-10, էջ 290-291
132. Հայ միջնադարեան զրոյցներ (Ուսումնասիրեց եւ հրատարակեց` Արմենուհի Սրապեան, Ե. 1969, 416 էջ) - 1970, թ. 9-10, էջ 292-293
133. Պատմութիւն եւ խրատք Խիկարայ Իմաստնոյ. Գիրք Ա (Աշխատասիր. Արտաշէս Ա. Մարտիրոսեան, Ե. 1969, 364 էջ) - 1970, թ. 9-10, էջ 293
134. Նազարեան Շուշանիկ. Պետրոս Ղափանցի (Եր. 1969, 442 էջ) - 1970, թ. 9-10, էջ 293-295
135. Սարդարեան Ս. Նախնադարեան հասարակութիւնը Հայաստանում (Եր. 1967, 416 էջ) - 1970, թ. 9-10, էջ 295-296
136. L'Art decoratif de l'Armenie medievale - 1973, թ. 2, էջ 303-307
137. Բանբեր Մատենադարանի. թիւ 10 (Եր. 1971, 492 էջ) - 1973, թ. 2, էջ 303-307
138. Վարդան Արեւելցի. «Մեկնութիւն քերականի» (Աշխատասիր. Լ. Գ. Խաչերեան, Ե. 1972, 180 էջ) - 1973, թ. 2, էջ 307-308
139 Անասեան Յակոբ. Հայ համաբարբառային գրականութիւնը եւ հայ մատենագրութեան համաբարբառը (Եր. 1972, 100 էջ) - 1973, թ. 2, էջ 308-309
140. Մարտիրոսեան Ա. Ա. Պատմութիւն եւ խրատք Խիկարայ իմաստնոյ, գիրք Բ (Եր. 1972, 282 էջ) - 1973, թ. 2, էջ 309
141. Կիւլպէնկեան Ռոպէր. Ֆիլիպ դէ Զաղլի Նոր Ջուղայեցի հայ վաճառական  (Փարիզ‚ 1970: Արտատպութիւն) - 1973, թ. 2, էջ 309-310
142. Սահակեան Յասմիկ. Երեմիա Քէօմիւրճեան (Եր.   1964, 178 էջ) - 1973, թ. 2, էջ 310-311
143. Արեւմտահայ գրողներու նամականի. Գիրք Զ. պրակ Ա. (կազմ. Գոհար Ազնաուրեան, Եր. 1972, 512 էջ) - 1973, թ. 2, էջ 312
144. Gombos Karoly. Die Baukunst Armeniens (Fotos Karoly Gink, Պուտափեշտ‚ 1972, 66 էջ+147 նկ. ) - 1974, թ. 1-2, էջ 216-219
145. Մայր ցուցակ ձեռագրաց Սրբոց Յակոբեանց. Հտ. Զ. (Կազմեց` Նորայր եպս. Պողարեան, Երուսաղէմ, Տպ. Ս. Յակոբեանց‚ 1972, 626 էջ) - 1974, թ. 1-2, էջ 219
146. Ցուցակ հայերէն ձեռագրաց Զմմառի վանքի մատենադարանի (Կազմեցին` Հ. Ներսէս Ակինեան եւ Հ. Համազասպ Ոսկեան, Վենետիկ, Տպ. Մխիթարեան‚ 1971, 324 էջ) - 1974, թ. 1-2, էջ 219-220
147. Գէորգեան Աստղիկ. Արհեստներն ու կենցաղը հայկական մանրանկարներում (Եր., «Հայաստան» հրատ. 1973, 156 էջ) - 1974, թ. 3-4, էջ 435-436
148. Խաչերեան Լեւոն Գ. Գլաձորի Համալսարանը հայ մանկավարժութեան մտքի զարգացման մէջ (Եր., «Լոյս» հրատ. 1973, 232 էջ) - 1974, թ. 3-4, էջ 436-438
149. Դաւթեան Սերիկ. Հայկական ասեղնագործութիւն (Եր. 1972, 92 էջ‚ 151 նկ. ) -  1975, թ. 1-2, էջ 228-230
150. Ջանփոլադեան Հռիփսիմէ Մ. Դուինի միջնադարեան ապակին 9-13-րդ դարերում (Եր. 1974, 76 էջ‚ 132 նկ. ) - 1975, թ. 1-2, էջ 230-234
151. Յովհ. արքպս. Սեբաստացի «Պատմութիւն Սեբաստիոյ» (Քննական բնագիր. բանասիրական նկատողութիւններ. ծանօթագրութիւններ. բառարաններ եւ անուանացանկ, հրատ. պատրաստեց Բաբկէն Չուգասզեան, Եր. 1974, 240 էջ) - 1975, թ. 1-2, էջ 234-236
152. Աւանդապատում (Կազմեց Արամ Ղանալանեան (Եր.: ՀՍՍՀ ԳԱ Հրտ.: 1969, ՃՂ+530 էջ‚ 34 նկ. ) - 1975, թ. 1-2, էջ 236-237
153. Վրացական ձեռագիրներ (Ծանօթագր. Հելէն Մաչաւարիանի (Թբիլիսի‚ 1970, 48 էջ‚ 50 թ. նրդ.: 1975) - 1975, թ. 1-2, էջ 237-238
154. Գրիգոր Տղայ. Բանաստեղծութիւններ եւ պոեմներ (Հրատ. Ա. Շ. Մնացականեան (Եր.: ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ. 1972, 452 էջ) - 1975, թ. 3-4, էջ 449-450
155. Դիւան հայ վիմագրութեան. Պրակ Դ. Գեղարքունիք. Կամոյի‚ Մարտունու եւ Վարդենիսի շրջանները (Կազմեց Ս. Գ. Բարխուդարեան, Ե. 1973, 528 էջ‚ նկ. ) -  1975, թ. 3-4, էջ 450-452
156. Բոռնազեան Ս. Վ. Սոցիալ-տնտեսական յարաբերութիւնները Կիլիկեան Հայկական պետութիւնում (Եր. 1973, 320 էջ) - 1975, թ. 3-4, էջ 452-455
157. Մայր ցուցակ ձեռագրաց Սրբոց Յակոբեանց, հտ. Է. (Կազմեց Նորայր արքեպս. Պողարեան, Երուսաղեմ‚ 1974, ԼԲ+552 էջ‚ նկ. ) - 1975, թ. 3-4, էջ 455-456
158. Ղաֆադարեան Կարօ. Երեւանի միջնադարեան յուշարձանները (Եր. 1975, 254 էջ‚ նկ. ) - 1975, թ. 3-4, էջ 456-457
«Հայրենիք»
1. Սըր Ճան Շարտէնի ճամբորդութիւնները Պարսկաստանի մէջ (Sir John Chardin Travels in Persia, հրատ. N. M. Penzer-է, Sir Percy Sykes-ի ներածութեամբ, 1927, London, The Argonaut Press, պատկերազարդ, 287+XXX էջ) - 1936, յուլիս, թիւ 9, էջ 164-167
2. The Journal of Robert Stodart (Ներածութեամբ Sir E. Denison Rossի, London, Lusaz & Co, 1935, էջք 128) - 1936, օգոստոս, թիւ 10, էջ 167
3. Sir Anthony Sherley (Հրատ. Sir E. Denison Rossի, London, 1933, էջք 40+294) - 1936, օգոստոս, թիւ 10, էջ 170-176
4. The East India Co. (1600-1621). (Գրեց՝ G. D. S. Paul, M. A., London, Lusaz & Co, էջք Է+86) - 1936, օգոստոս, թիւ 10, էջ 175-176
5. The History of the Indian Wars (By Clement Downing - հրատ. William Foster, Oxford University Press) - 1936, օգոստոս, թիւ 10, էջ 175-176Մենագրութիւններ


1. Թորոս Տարոնացի, Կեանքն ու իր տաղերը, Նիւ Եորք, տպ. Եփրատ, 1943, 47 էջ։
2. Գորգը Հայոց մօտ, Վենետիկ- Ս. Ղազար, 1947, 160 էջ։
3. Երիզա եւ Եկեղեաց գաւառ. պատմական համագրութիւն, Ա հատոր (սկզ¬բէն մինչեւ 1375), Վենետիկ-Ս. Ղազար, 1953։
4. Իսրայէլ Օրի. Պատմաքննական ուսումնասիրութիւն, Վենետիկ-Ս. Ղա¬զար, 1960։

 

Առանձնատիպ հատորիկներ
 

1. Ուսումնասիրութիւններ հայ գեղարուեստի պատմութեան համար։ Ա. Վիշապէ։ Բ. Որդան Կարմիր կամ Kirmiz, Վենետիկ-Ս. Ղազար, 1932, 43 էջ
2. Հին ճանապարհորդութիւններ Հայաստանի եւ Հայոց մասին - «Հայրենիք», 1933, նոյեմբեր, թիւ 1, էջ 129-141, 1933, դեկտեմբեր, թիւ 2, էջ 132-151, 1934, թիւ 3, էջ 143-154, 1934, Փետրուար, թիւ 4, էջ 149-158, 1934, մարտ, թիւ 5, էջ 141-157, 1934, ապրիլ, թիւ 6, էջ 149-160, 1934, մայիս, թիւ 7, էջ 152-157, 1934, թիւ 8, 129-135
3. A Note on the "Description of the Holy Land and of the Way Thither" by Ludolph Von Suchem (1350), - Journal of the American Oriental Society, 1935, Mars, pp. 102-104; նաեւ "Bibliophiles", 1935, Sept. 28.
4. A Correction to "Mirabilia Descipta" (The Wonders of the East). By Friar Jordanus, circa 1330, - Journal of the Royal Asiatic Society, Juillet, 1938, pp. 480-481
5. A Few Correction in the English Translation and Transliteration of the Chronography of Gregory Abu'l Faraj (Bar Hebraeus), - Journal of the Royal Asiatic Society, Juillet, 1938, pp. 431
6. The Date of the Oriental Geography of Ibn Haukal, - Journal of the American Oriental Society, 1934, Mars, pp. 102-104
7. A Few Correction on Guy Le Strange's "Clavijo, Embassy to Tamerlane (1403-1406)", - Journal of the Royal Asiatic Society, October, 1938, pp. 555-560
8. Առաջին եւ Երկրորդ խաչակրութիւնները ըստ Սիւրիացի անանուն ժամանակագրի մը, Պոսթըն, 1936, 42 էջ
9. Փայտափորագրչական մանրանկարչութիւն եւ մանրանկարիչներ հայ տպագրութեան մէջ, Վենետիկ-Ս. Ղազար, 1938, 16 էջ։
4. Ճորճ Պարրօ եւ հայերը, - «Հայրենիք», 1938, սեպտեմբեր, թիւ 11, էջ 73-91
10. Ուղեգրութիւն Էվլիայ Էֆէնտիի, «Հայրենիք», Պոսթըն, 1939, 44 էջ։
11. Հայերը Ափրիկէի մէջ ըստ հին օտար ուղեգիրներու. Նիւթեր գաղութահայ պատմութեան համար (Եթովպիա, Եգիպտոս եւն) - «Հայրենիք», 1940, հոկտեմբեր, թիւ 12, էջ 156-167
12. Նոր-Ջուղայի յիշատակարանները եւ պր. Ա. Երեմեան (Ճշդումներ), - «Հասկ», 1943, մայիս-յունիս, թիւ 3, էջ 102-110
13. Ջուղայեցի Խօջայ Նազար եւ իր գերդաստանը, «Հայրենիք», Պոսթըն, 1943, յուլիս-օգոստոս, թիւ 4, էջ 72-82, սեպտեմբեր-հոկտեմբեր, թիւ 5, էջ 63-73, նոյեմբեր-դեկտեմբեր, թիւ 6, էջ 69-87։
14. Նիւթեր հայ վաճառականութեան պատմութեան համար. Գոհարներու պատմութիւն Հայոց մօտ, - «Հայրենիք», մայիս-յունիս, թիւ 3, Պոսթըն, 1945, էջ 67-81։
15. Պատր Էլ Ճեմալի եւ իր գերդաստանը, «Հայրենիք», Պոսթըն, 1950, 59 էջ։
16. Ա. Տը Լա Մոթրէի ուղեգրութենէն Հայոց մասին, «Հայրենիք», Պոսթըն, 1950, 28 էջ։
17. Ճան Էլդընի եւ Մընկօ Կրահէմի ուղեւորութիւնը Պարսկաստան 1739ին, «Հայրենիք», Պոսթըն, 1956, 36 էջ։
18. Հայ անագեղէն եւ յաղճապակեայ օղիի ամաններ - «Հասկ» հայագիտական տարեգիրք, 1957, Գ. տարի, էջ 110-129
19. Էջմիածին այցելող եւրոպացի ուղեգիր ԺԷ. ԺԸ. եւ ԺԹ. դարու առաջին կիսուն - «Հասկ», 1957, թիւ 6-7, յունիս-յուլիս, էջ 223-226, թիւ 8, օգոստոս, էջ 286-291, թիւ 9, սեպտեմբեր, էջ 331-334, թիւ 11, նոյեմբեր, էջ 409-411, թիւ 12, դեկտեմբեր, էջ 444-448, 1958, թիւ 1, յունուար, էջ 28-31, թիւ 4, ապրիլ, 172-175, թիւ 5, մայիս, էջ 217-219, թիւ 6, յունիս, 248-252, թիւ 7, յուլիս, էջ 294-296, թիւ 8-9, օգոստոս-սեպտեմբեր, 352-356, թիւ 10-11, հոկտեմբեր-նոյեմբեր, էջ 401-403, թիւ 12, դեկտեմբեր, էջ 474-478, 1959, թիւ 1-2, յունուար-փետրուար, էջ 55-61
20. Օրիի վաւերաթուղթը եւ Մեսրոպ Վրդ. Թէրզեան - «Հասկ», 1958, թիւ 3, բացառիկ, էջ 131-133
21. Բաբակ եւ Սահլ Իպն Սնպատ (Էջ մը մեր Թ. դարու պատմութենէն), Վենետիկ-Ս. Ղազար, 1959,
22. Նպաստաւոր եւ աննպաստ օտար ուղեգրական մանր վկայութիւններ հայոց մասին, - «Հասկ», 1960, փետրուար-մարտ, թիւ 2-3, էջ 84-88
23. Շահեկան վիճակագրական ուղեգրութիւն մը Շամախիի հայոց մասին - «Հասկ», 1960, նոյեմբեր-դեւտեմբեր, թիւ 11-12, էջ 446-452, 1961, յունուար, թիւ 1, էջ 17-24
24. Ակնարկ մը Տրապիզոնի հայ արուեստի յիշատակութեանց վրայ - «Հասկ», 1961, յուլիս-օգոստոս, թիւ 7-8, էջ 298-302, 1961, սեպտեմբեր, թիւ 9, էջ 347-350
25. Անտիոքի Անսիզներու հայկական թարգմանութեան ժամանակը, Երեւան, 1962
12. Դսեղի Մամիկոնեանները, Անթիլիաս, 1965։
26. Ակնարկ մը հին հայ մանրանկարչութեան վրայ, Վիեննա, 1965։
27. Յակոբ Կաթողիկոս Ջուղայեցի, Անթիլիաս, 1967։
28. Հայկական դիպակներ, Երուսաղէմ, 1969։
29. Պատմութիւն Սեւանայ վանքին (Զաքարիա Վրդ. Տփխիսեցի)
30. Քուչակեան նոր տաղաշարք մը
31. Ծաղկաքաղ աշխարհացոյց Տէր Բաղդասար Գասպարեան Շուշեցիի - «Բանբեր Մատենադարանի»,
32. Համառօտ ցուցակ հայերէն ձեռագրաց Յ. Քիւրտեան հաւաքածոյի (մինչեւ թ. 80) - «Բանբեր Մատենադարանի», թիւ 10, 1971, էջ 409-422, թիւ 11, 1973, էջ 399-422,