Միքայել Նալբանդյանի կյանքի տարեգրությունը

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ա. Մ. Ինճիկեան, Միքայել Նալբանդյանի կյանքի եւ գործունեության տարեգրութիւնը, Երկրորդ հրատարակություն, ճշտումներով եւ լրացումներով, Երեւան, Հայկական ՍՍՀ ԳԱԱ հրատարակչություն, 1980

Մեր աչքի առաջեւ են հայոց ազգի համար սորանից հարյուր տարի հետո գալոց օրերը
Մ. Նալբանդյան