Միքայել Նալբանդյանի կյանքի տարեգրությունը

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐ 

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

/391/ Աբրահամյան Ա. եւ Գաբրիելյան Դ., Ժանդարմական գործ Միքայել Նալբանդյանի մասին, «Գրական ժառանգություն», առաջին գիրք, խմբ. Հովհ. Մելիքյանի, Երեւան 1940, էջ 17–90։ 

Աբրահամյան Հ., Նալբանդյանին վերաբերող արխիվային վավերագրեր, Մատենադարան, «Գիտական նյութերի ժողովածու», 1941, N: 1

  Աղայան Ղ., Երկեր, կազմեցին Ա. Ինճիկյան եւ Աս. Ասատրյան, հ. III, Երեւան, Պետհրատ, 1940։ 

  Այվազյան Ա., Մ. Ղազարյան Պայտարյանց [Նալբանդյան], Շար հայ կենսագրությանց, հտ. II, Կ. Պոլիս, 1893, էջ 98-143

Ա. Խ. [Ավետիք Խազեզյան], [Նալբանդյանի համառոտ կենսագրությունը], «Մեղու Հայաստանի», 1866, N 19, էջ 145–147

Բերբերյան Մ., Նալբանդյանցի գերեզմանի առաջ, «Նոր-Դար», 1891, N 138

Բերբերյան Մ., Նոր նյութեր Միք. Նալբանդյանցի կենսագրության համար, «Լումա», 1902, I 2, էջ 163–174

  Երիցյան Ա., Ստեփանոս Նազարյանց եւ նորա գրականական գործունեությունը, «Փորձ», 1879, N 11, 1880, N 1

Լենին Վ. Ի., Երկեր, 4-րդ հրատ., հ. 17, Երեւան, 1950, էջ 131։

Լեո, Ռուսահայ հրապարակախոսության հիսնամյակը, «Գրական-գիտական ժողո վածու, 1908, էջ 53— 65

  Լեո, Ստեփանոս Նազարյանց, 56. I եւ II, Թիֆլիս, 1902:

Կարինյան Ա., Քաղվածքներ սենատական գործից, «Պայքար», 1923, N. 12-13 էջ  

  Հարությունյան Գ., Կենսագրական նյութեր Միքայել Նալբանդյանի մասին, «Էջմիածին» ամսագիր, 3. 5- 6, 10–12։ 

  Հովհաննիսյան Ա. Գ., Միքայել Նալբանդյանի նորահայտ պամֆլետը, «Տեղեկագիր» ՀՍՍՀ ԳԱ, հաս. գիտ., 1950, N 7, էջ 51-74

Հուսիկյան Խ., Միքայել Նալբանդյանի հիշատակին, «Նոր կյանք» շաբաթաթերթ, 1907, N 13, էջ 165։ 

Ղազարյան Ս., Մի էջ «Հյուսիսափայլի» պատմությունից, ՀՍՍՀ ԳԱ «Տեղեկագիր» Հաս. գիտ., 1948, N 11

Մարքս Կ. եւ Էնգելս Ֆ., Հատընտիր նամակներ, Երեւան, 1936, էջ 197-198

Մ. Մ. [Մատթեոս Մամուրյան), Միքայել Նալբանդյանց [մահվան առթիվ], «Ծաղիկ», 1866, N 124, էջ 489-491

Մ. [Մատթեոս Մամուրյան), Նախիջեւանի ազգային երկպառակություն [Նալբանդյանի թաղման շուրջը], «Ծաղիկ», 1867, N 146, էջ 666-667։ 

/392  / Մ. [Մատթեոս Մամուրյանի, Մ. Նալբանդյանց, իր կենաց վերջին պարագաները, «Ծաղիկ», 1867, N 145, էջ 661-662

  Միանսարյան Մ., Մ. Նալբանդյանցի մասին կենսագրական եւ գրականական տեղեկությունք, «Քնար հայկական», Ս. -Պետերբուրգ, 1868, էջ 520-521։ 

Նազարյան Ստ., Նամակներ, «Հանդես գրականական եւ պատմական», 1888, I, 1895, IV, 1896, VII, «Արձագանք», 1896, N 123, 135, «Լումա», 1896, գիրք Ա., 1900, գիրք Բ., 1901, գիրք Բ., 1902, N 4-5, 1904, N 6, «Մուրճ», 1902, N 5, «Արարատ», 1913, N 8–9, «Նոր-հոսանք», 1914, N: 1:  

Նալբանդյան Մ., Երկերի լիակատար ժողովածու, հհ. I-IV, 1940-1949

Նալբանդյան Մ., Անտիպ երկեր, խմբագրություն եւ կոմենտարներ Աշոտ Հովհաննիսյանի, Երեւան-Մոսկվա, 1935։ 

Շահազիզ Ե., Միքայել Ղազարյան Նալբանդյանց, կենսագրություն, արտատպված «Հանդես գրականական եւ պատմականից», Մոսկվա, 1897

Շահազիզ Ե., Միքայել Ղազարյան Նալբանդյանց (կենսագրություն), «Հանդես գրականական եւ պատմական», Մոսկվա, 1896, էջ 1-161։ 

Շահազիզ Ե., Մի էջ Մ. Նալբանդյանցի կենսագրությունից, «Տարազ», 1900, NN 3–7, 9-11

Շահազիզ Ս., Մեր քննադատների կարծիքները Մ. Նալբանդյանցի կենսագրության մասին, «Տարազ», 1900, N 16-19, 21, 23, 25, 27-28, 30, 32

Շահազիզ Ե., Միքայել Նալբանդյանցը Ս. Պետերբուրգում, «Լումա», 1902, N 4, էջ 113-183

Շահազիզ Ե., Խորեն արքեպ. Գալֆայանը եւ Նալբանդյանի «Աղցմիքը», «Լումա», 1903, N 2-6

Շահազիզ Ե., Միքայել Նալբանդյանցը Հնդկաստանում, «Լումա», 1904, N 2-5

Շահազիզ Ե., Միք. Նալբանդյանի նորագյուտ հնագույն նամակների առթիվ, «Լումա», 1905, N 1 եւ 2

Շահազիզ Ե., Միքայել Նալբանդյանի ծննդյան հարյուրամյակի առթիվ (ճշտումներ, ուղղումներ եւ լրացումներ Մ. Նալբանդյանի կենսագրության մեջ), «Տեղեկագիր» ՀՍՍՀ գիտ. եւ արվեստի ինստիտուտի, 1931, N 5, էջ 5–39

Շահազիզ Ե., Դիվան Միքայել Նալբանդյանի, Երեւան, 1932:

Շահազիզյան Ս., Ամառնային նամակներ, Մոսկվա, 1897

Չմշկյան Գ., Իմ հիշատակարանը, տեքստը պատրաստեց եւ ծանոթագրեց Ս. Ա. Մելիքսեթյանը, Երեւան, 1953

Պապաuինյան Հ., Միքայել Նալբանդյանի մի նամակը, «Նոր-Դար», 1892, N: 96:

  Պապաuինյան Հ., Իմ հիշողություններից, «Լույս» շաբաթաթերթ, 1913, N 17-18

Պաստկանյան Ռ., Նամակներ, «Մուրճ», 1905, N 4

Պռոշյան Պ., Հուշեր, տեքստը, ներածությունը եւ ծանոթագրությունները պատրաստեց Խորեն Սարգսյան, Երեւան, 1940

Սիմոնյան Պ., Նամակ խմբագրության, «Լումա», 1901, գիրք Ա., էջ 283-285:

[Սվաճյան Հ., ], Միքայել Նալբանդյան, «Մեղու», 1860, N 117, էջ 258–259:

[Սվաճյան Հ. ], Միքայել Նալբանդյանց, «Մեղու», 1863, N 146, էջ 217-2018

[Սվաճյան Հ. ], պ. Միքայել Նալբանդյանց [ձերբակալության առթիվ], «Մեղու». 1862, N 172, էջ 197-99

/393  / Տէր-Աբրահամյան Հ., [Համառոտ կենբսագրություն Նալբանդյանցի], 1984, օրացույցի հավելված

Տեր-Գրիգորյանց Մ., Միքայել Նալբանդյանցի համառոտ կենսագրությունը, Ղազար Փարպեցու գրած թուղթը, մեղադրություն ստախոս աբեղաներին, թարգմ. եւ բացատրությունը Մ. Նալբանդյանց, Ս. -Պետերբուրգ, 1868։ 

[ Տեր-Հարությունյանց], [Նալբանդյանի ձերբակալության առթիվ], «Եղբայրասեր», 1863, N 33-36, N 265296

Քաջբերունի, Ստեփանոս Նազարյանի շուրջը վաթսունական թվականներում, «Արարատ», 1917, N 2-3, էջ 162-166

Арешян с. Г., Московский университет и некоторые вопросы формирования мировоззрения Налбандяна, Պետական համալսարանի «Գիտական աշխատություններ», 4, 34 (ֆիլոլոգիական սերիա), Եր., 1952, էջ 152-214

Гернет М. Н., История царской тюрьмы, т. 1, 1825-1870, изд. 2-е, дополн. и пересмотренное, М., 1951

Герцен А. И., Полное собрание сочинений и писем, под редакцией М. К. Лем ке, тт. VIII, XI, XV, XVI, XVII, XVIII и XXII, М. Л., 1919-1925

Государственные преступления в России в XIX веке. Сборник под ред. Б. Ба зилевского . Богучарского), т. I (1825— 1876), СПб., 1906

Клеман М. К., Летопись жизни и творчества И. С. Тургенева, «Academia», М. ., 1934

Лемке М., Восемнадцать писем М. А. Бакунина, «Былое», 1906, No 7

Лемке М., Дело о лицах, обвиняемых в сношениях с лондонскими пропаган дистами, «Былое», 1906, NoNo 9-12

Лемке М., Очерки освободительного движения «шестидесятых годов» по не изданным документам, Изд. О. Н. Поповой, СПб., 1908

Лемке М., Политические процессы в России 60-х гг. (По архивным докумен там), изд. 2-е, Гиз, М. ., 1923

Лемке М., Эпоха цензурных реформ 1859-1865 годов, СПб., 1904. «Литературное наследство», т. 41-42. А. И. Герцен, ІІ, Л., 1941

Николадзе Н. Я., Воспоминания о шестидесятых годах, «Каторга и ссылка», 1927, NN 4 и 5

Огарев Н. П., Избранные социально-политические и философские произведения, т. I, М., 1952

Пантелеев Л. Ф., Из воспоминаний прошлого, «Academia», М., 1934.

Процесс Н. Г. Чернышевского, Архивные документы, Облгиз, Саратов, 1939.

Рейсер С. А., Летопись жизни и деятельности Н. А. Добролюбова, М., 1953.

Ростов Н., Крестьянские волнения в 1861 году, М., 1936.

Тургенев И. С., Сочинения, т. XII, М., 1933. Тучкова-Огарева Н. А., Воспоминания, Л., 1929

Чернышевская Н. М., Летопись жизни и деятельности Н. Г. Чернышевского, М., 1953

ՄԱՄՈՒԼ

/394  /   «Արեւելյան դար», տասնօրյա թերթ (Կ. Պոլիս), 1861:

«Արեւմուտք», երկշաբաթաթերթ (Փարիզ), 1859:

«Արշալույս Արարատյան», երկշաբաթաթերթ (Զմյուռնիա), 1861-1867:

«Եղբայրասեր», տասնօրյա թերթ (Կալկաթա), 1862-1863:

«Երեւակ», տետրակ կիսամյա (Կ. Պոլիս), 1860-1866։

«Ծաղիկ», հանդես տասնօրյա (Զմյուռնիա), 1861-1867:

«Կռունկ հայոց աշխարհին», հանդես ամսօրյա (Թիֆլիս), 1862–1863:

«Համբավաբեր Ռուսիո», երկշաբաթաթերթ (Մոսկվա), 1861-1864:

«Հայկական աշխարհ», ամսագիր (Թիֆլիս), 1866:

«Հյուսիսափայլ», ամսագիր (Մոսկվա), 1858-1864:

«Ճռաքաղ», ամսագիր (Մոսկվա), 1859-1861:

«Մասիս», շաբաթաթերթ (Կ. Պոլիս), 1863 1867:

«Մասյաց աղավնի», երկշաբաթաթերթ (Թեոդոսիա), 1860-1865։

«Մեղու», հանդես տասնօրյա (Կ. Պոլիս), 1860-1865:

«Մեղու Հայաստանի», շաբաթաթերթ (Թիֆլիս), 1858–1867:

«Պեգասյան թռչնիկ», երկշաբաթաթերթ (Կ. Պոլիս), 1863

«Վաճառական», շաբաթաթերթ (Թիֆլիս), 1866

«Փարիզ», շաբաթաթերթ (Փարիզ), 1860-1863:

Ծանոթություն. Նշված են հիմնական աղբյուրները: Մամուլի ցանկում ցույց են տրված այն տարիները, որ օգտագործված են «Տարեգրության» մեջ: Օգտագործված արխիվները տե՛ս Հապավումների բացատրությունը։